Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Beartas airgeadaíochta

Is tríd an gcobhsaíocht praghsanna is fearr is féidir linn beartas airgeadaíochta a úsáid chun cur le fás eacnamaíoch.

Is é an phríomhaidhm atá agann sa Bhanc Ceannais Eorpach praghsanna a choimeád cobhsaí. Oibrímid chun luach an euro a chaomhnú agus leis sin cuidímid le daoine atá ina gcónaí sa limistéar euro. Sa rannóg seo is féidir leat foghaim faoinár straitéis beartais, faoi na huirlisí a úsáidimid agus faoin tionchar atá acu ar do shaol laethúil.

Cinntí beartais airgeadaíochta

Glacaimid cinntí beartais airgeadaíochta gach sé seachtaine agus leo sin socraímid na bearta is ceart a ghlacadh chun boilsciú a choimeád faoi 2%, ach cóngarach dó. Díreach i ndiaidh dúinn na cinntí a ghlacadh, míníonn an tUachtarán agus an Leas-Uachtarán na mionsonraí ag preasócáid.

Preasócáidí beartais airgeadaíochta

Athbhreithniú straitéise

Sheolamar athbhreithniú straitéise i mí Eanáir 2020. Is é is aidhm leis an athbhreithniú ná a chinntiú go bhfuil ár straitéis beartais airgeadaíochta oiriúnach don fheidhm atá aici sa lá atá inniu ann agus amach anseo. Táimid ag féachaint ar gach gné dár straitéis atá mar chuid dár sainordú cobhsaíocht praghsanna. Bunófar an t-athbhreithniú ar anailís chríochnúil agus glacfar cur chuige oscailte ina leith.

Athbhreithniú beartais airgeadaíochta

Ár straitéis beartais airgeadaíochta

Foghlaim cén fáth a ndéanaimid iarracht boilsciú atá faoi 2%, ach cóngarach dó, a bhaint amach agus léigh faoin taighde agus faoin anailís a dhéanaimid nuair a bhíonn cinntí beartais airgeadaíochta á nglacadh againn.

Foghlaim tuilleadh

Cén fáth a bhfuil cobhsaíocht praghsanna tábhachtach?

Is tríd an gcobhsaíocht praghsanna is fearr is féidir linn beartas airgeadaíochta a úsáid chun cur le fás eacnamaíoch agus le cruthú post. Le cobhsaíocht praghsanna, is féidir leatsa a bheith cinnte go mbeidh an luach céanna le do chuid airgid inniu agus amárach. Cuidíonn prahgsanna cobhsaí leat cinntí a dhéanamh faoi chaiteachas, coigiltis, iasachtaí, agus infheistíochtaí, cinntí a bhfuil bonn maith eolais futhú.

Léigh tuilleadh faoi chobhsaíocht praghsanna

Uirlisí agus bearta beartais

Tá tionchar ag ár mbeartas airgeadaíochta ar an tsuim a bhíonn le híoc chun airgead a fháil ar iasacht agus ar an méid airgid a fhaigheann daoine ar a gcuid coigiltis. Foghlaim cén chaoi a n-oibrionn ár n-uirlisí agus ár mbearta.

Tuilleadh eolais faoinár n-uirlisí

Oibríochtaí airgeadais

Chomh maith leis na heochair-rátaí úis a shocrú, cuirimid oibríochtaí margaidh oscailte i gcrích. Is féidir leat teacht ar na staitisticí is déanaí faoi na hibríochtaí sin anseo.

Foghlaim tuilleadh
COVID-19
Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.
Ár bhfreagairt ar an bpaindéim
TRÉDHEARCACHT

Foghlaim tuileadh faoin réasúnaíocht lenár gcinntí beartais airgeadaíochta

CUNTAIS BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Foilsímid cuntais ar chruinnithe na Comhairle Rialaithe ina nglactar na cinntí. Tugtar achoimre sna doiciméid sin ar na cinntí a rinneadh.

Cuntais Beartais Airgeadaíochta

FEASACHÁN EACNAMAÍOCH

San Fheasachán Eacnamaíoch tugtar breis eolais faoi na forbairtí eacnamaíocha, airgedais agus airgedaíochta is bonn lenár gcinntí beartais airgeadaíochta.

Léigh tuilleadh
BREIS EOLAIS UAIT? FÉACH AR ÁR MÍNIÚ
FOGHLAIM TUILLEADH
Céard is beartas airgeadaíochta ann?

Gach leathanach sa rannóg seo