Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tacú leis an aistriú glas

Is é an t-aon bhealach atá ann chun na héifeachtaí is measa a bhaineann leis an athrú aeráide a sheachaint astaíochtaí carbóin a laghdú. Ar an gcúis sin, tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach go ndéanfar laghdú 55% ar astaíochtaí faoi 2030 agus go mbeidh geilleagar glan‑nialasach ann faoi 2050.

Cé gur ar rialtais agus ar reachtóirí atá an phríomhfhreagracht maidir leis an aistriú seo a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dó, is gá dúinne sa Bhanc Ceannais Eorpach ár gcion a dhéanamh trí airgeadas inbhuanaithe a chur chun cinn agus ár gcuid oibríochtaí beartais airgeadaíochta a ghlasú, gan dochar don phríomhchuspóir atá againn, mar atá, an chobhsaíocht praghsanna.

Cén fáth a bhfuil an t‑aistriú glas tábhachtach don Bhanc Ceannais Eorpach?

Is mó i bhfad na buntáistí fadtéarmacha atá le haistriú mear agus ordúil ná an costas tosaigh atá leis

Léiríodh i dtorthaí na tástála struis a rinneamar ar an ngeilleagar trí chéile gur lú i bhfad an costas a bheadh leis an aistriú i dtreo geilleagar neodrach ó thaobh carbóin de, ná mar a bheadh le heaspa gnímh.

Is deis a bheadh in aistriú ordúil i dtreo geilleagar glas dúinn uile, gnólachtaí agus institiúidí airgeadais san áireamh, leas a bhaint as fuinneamh glan agus níos saoire, as nuálaíochtaí teicneolaíochta agus as gnó nua.

Torthaí na tástála struis aeráide ar an ngeilleagar

Chuirfeadh geilleagar glas le cobhsaíocht praghsanna agus airgeadais san fhadtéarma

Dá mbeadh aistriú ordúil ann, laghdódh sé, san fhadtéarma, rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide don gheilleagar trí chéile, don chóras airgeadais, don ionchas boilscithe agus do na sócmhainní ar chlár comhardaithe an Eurochórais. Dá bhrí sin, chuirfeadh sé le cobhsaíocht fhadtéarmach praghsanna agus airgeadais.

Tacaímid leis an iarracht seo ar fud an Aontais Eorpaigh inár gcáil mar institiúid AE

I gcomhréir leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá sé d’oibleagáid ar an mBanc Ceannais Eorpach, laistigh dár sainordú agus gan dochar dár bpríomhchuspóir cobhsaíocht praghsanna, tacú le beartais eacnamaíocha ghinearálta san Aontas Eorpach. Ar an mbealach sin, cuirimid leis an aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de agus le cosaint an chomhshaoil.

Conas a thacaíonn an 

Banc Ceannais Eorpach leis an aistriú glas?

Cuirimid saineolas agus comhairle ar fáil d’fhonn forbairt an airgeadais inbhuanaithe a spreagadh, toisc gur féidir le bainc agus le hinstitiúidí eile san earnáil airgeadais ról ríthábhachtach a bheith acu i maoiniú an aistrithe ghlais.

Agus sinn ag obair i dtreo glasú ár ngníomhaíochta, lena n-áirítear ár n‑oibríochtaí beartais airgeadaíochta, cruthaímid dreasachtaí le haghaidh córas airgeadais níos glaise freisin.

Anailís agus comhairle beartais

Cuirimid le forbairt beartas a bhaineann leis an athrú aeráide i bhfóraim Eorpacha agus idirnáisiúnta ina bpléitear ábhair amhail praghsáil carbóin, maoiniú glas a mhéadú, nuálaíocht ghlas agus bainistiú rioscaí a bhaineann le tubaistí.

Cur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta

Cuirimid an t-athrú aeráide san áireamh i gcur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta, i gcás inarb iomchuí, lena n-áirítear i gceannacháin sócmhainní agus sa chreat comhthoabhachta.

Preasráiteas

Gach leathanach sa rannóg seo