Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Στήριξη της μετάβασης στην πράσινη οικονομία

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030 και να επιτύχει οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Παρόλο που οι κυβερνήσεις και τα νομοθετικά όργανα έχουν την πρωταρχική ευθύνη να καθοδηγήσουν και να στηρίξουν αυτήν τη μετάβαση, και εμείς στην ΕΚΤ πρέπει να συνεισφέρουμε προάγοντας τη βιώσιμη χρηματοδότηση και κάνοντας τις πράξεις νομισματικής πολιτικής μας πιο πράσινες, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητας των τιμών.

Γιατί είναι σημαντική για την ΕΚΤ η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία;

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ταχείας και συντεταγμένης μετάβασης υπερβαίνουν κατά πολύ το αρχικό κόστος της

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήσαμε στο σύνολο της οικονομίας έδειξαν ότι, αν δράσουμε εγκαίρως, το κόστος της μετάβασης σε μια οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα θα είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος της αδράνειας.

Η συντεταγμένη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία αποτελεί ευκαιρία για όλους μας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να ωφεληθούμε από καθαρή και φθηνότερη ενέργεια, τεχνολογικές καινοτομίες και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήσαμε στο σύνολο της οικονομίας

Η πράσινη οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθερότητα των τιμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμα

Η συντεταγμένη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία θα μείωνε, μακροπρόθεσμα, τους κλιματικούς κινδύνους για το σύνολο της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και για τις προοπτικές όσον αφορά τον πληθωρισμό και τα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθερότητα των τιμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμα.

Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΤ έχει την υποχρέωση, εντός των ορίων της αποστολής της και με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητας των τιμών, να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στη μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πώς η ΕΚΤ στηρίζει τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία;

Προσφέρουμε τις ειδικές γνώσεις και τις συμβουλές μας για την προαγωγή της βιώσιμης χρηματοδότησης, καθώς οι τράπεζες και άλλα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία.

Προσπαθώντας να κάνουμε πιο πράσινες τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων νομισματικής πολιτικής, δημιουργούμε επίσης κίνητρα για ένα πιο πράσινο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ανάλυση και συμβουλές πολιτικής

Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ για θέματα όπως η τιμολόγηση του άνθρακα, η ενίσχυση της πράσινης χρηματοδότησης, η πράσινη καινοτομία και η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.

Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής

Λαμβάνουμε υπόψη την κλιματική αλλαγή κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής μας, όπου κρίνεται σκόπιμο, μεταξύ άλλων στις αγορές στοιχείων ενεργητικού και στο πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις.

Δελτίο Τύπου

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα