Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Λογοδοσία

Μας είστε απαραίτητοι, ως εκπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ, για να μας μεταφέρετε τις ανησυχίες τους και να μας βοηθήσετε να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας

Christine Lagarde

Η ΕΚΤ είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα το οποίο έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει όπως κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά του και να εκπληρώνει την εντολή που του έχει ανατεθεί. Η λογοδοσία συνιστά το απαραίτητο συμπλήρωμα της ανεξαρτησίας αυτής. 

Η ΕΚΤ λογοδοτεί για τις πράξεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σώμα που απαρτίζουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ.

Το πλαίσιο λογοδοσίας της ΕΚΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΤ λογοδοτεί πρωτίστως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό αντανακλάται και στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Άρθρο 15.3 του Καταστατικού

Με την πάροδο του χρόνου έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο πλαίσιο λογοδοσίας, το οποίο προχωρεί πολύ πέρα από τις απαιτήσεις της Συνθήκης. 

Ο διάλογος μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει καίρια σημασία από την άποψη αυτή. Επιτρέπει στην ΕΚΤ να εξηγεί λεπτομερώς τις ενέργειες και τις πολιτικές της στους εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών της ΕΕ και να ακούει τις ανησυχίες τους. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες της ΕΕ και οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να κρίνουν τις επιδόσεις της ΕΚΤ σε σχέση με τον πρωταρχικό στόχο της που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Οι βασικοί δίαυλοι λογοδοσίας μας


Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τα καθήκοντά της, τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η έκθεση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ECON και από την Πρόεδρο σε συνεδρίαση της ολομέλειας.

Διαβάστε την πιο πρόσφατη Ετήσια Έκθεση
Ακροάσεις ενώπιον της Επιτροπής ECON

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ συμμετέχει σε τριμηνιαίες ακροάσεις ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετέχουν επίσης σε ακροάσεις ενώπιον της ίδιας επιτροπής για να εξηγήσουν το σκεπτικό της ΕΚΤ και τις αποφάσεις της σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.

Αναμεταδόσεις μέσω διαδικτύου: ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Γραπτές ερωτήσεις

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να απευθύνουν γραπτές ερωτήσεις προς την Πρόεδρο της ΕΚΤ. Οι απαντητικές επιστολές δημοσιεύονται από την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους οικείους δικτυακούς τόπους.

Επιστολές σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Έκτακτη επικοινωνία με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με δική τους πρωτοβουλία, σε έκτακτες συναντήσεις για την ανταλλαγή απόψεων ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για να συζητήσουν θέματα της αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Μάθετε περισσότερα για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ανεπίσημες επισκέψεις στην ΕΚΤ

Κάθε χρόνο, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ φιλοξενούν κλιμάκιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής με σκοπό τη διεξαγωγή άτυπων συζητήσεων επί θεμάτων της αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Γνώμες της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι γνώμες της ΕΚΤ επί προτεινόμενων πράξεων της Ένωσης λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητεί εγκαίρως τη γνώμη της ΕΚΤ.

Όλες οι γνώμες κατά ημερομηνία

Κοινή αντίληψη και αποτελεσματική συνεργασία

Με στόχο την προώθηση της συνεχούς κοινής αντίληψης και της αποτελεσματικής συνεργασίας, οι ρυθμίσεις λογοδοσίας μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων κεντρικών τραπεζών διευκρινίζονται με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και λογοδοσία

Η λογοδοσία της ΕΚΤ όσον αφορά τα εποπτικά της καθήκοντα υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (κανονισμός ΕΕΜ).

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκπληρώνονται στην πράξη οι απαιτήσεις λογοδοσίας σχετικά με την τραπεζική εποπτεία διευκρινίζεται στα παρακάτω έγγραφα:

  • στη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ
  • στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και της ΕΚΤ.
Λογοδοσία - Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας

Πέρα από τις απαιτήσεις της Συνθήκης, η ΕΚΤ έχει αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου και άλλους διαύλους επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι οι αποφάσεις της ΕΚΤ καθίστανται πιο διαφανείς και κατανοητές.

Οικονομικό Δελτίο

Το Οικονομικό Δελτίο καθορίζει τις οικονομικές και νομισματικές πληροφορίες που διαμορφώνουν τη βάση των αποφάσεων πολιτικής που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δημοσιεύεται οκτώ φορές ετησίως, δύο εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση για θέματα νομισματικής πολιτικής.

Διαβάστε το πιο πρόσφατο Οικονομικό Δελτίο
Εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις

Η ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, τις πράξεις συναλλάγματος και τις επενδυτικές δραστηριότητες.

Εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση
Συνεντεύξεις Τύπου

Η ΕΚΤ διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα νομισματικής πολιτικής, δηλ. κάθε έξι εβδομάδες.

Συνεντεύξεις Τύπου
Αναφορές νομισματικής πολιτικής

Μια αναφορά των συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική δημοσιεύεται τέσσερις εβδομάδες μετά την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Αναφορές νομισματικής πολιτικής
Άρθρα, συνεντεύξεις και ομιλίες

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επικοινωνούν τακτικά με το κοινό μέσω άρθρων, συνεντεύξεων, ομιλιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απευθείας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ενημέρωση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα

Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα της ΕΚΤ;

Τα καθήκοντά μας

Σχέσεις με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Ρίξτε μια ματιά στις επεξηγήσεις μας

Η ΕΚΤ επεξηγεί τη λογοδοσία

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα