Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Odpovědnost

Potřebujeme, abyste nám jako zástupci občanů EU sdělovali jejich obavy a pomáhali jim vysvětlit naše politiky. 

prezidentka Christine Lagardeová

ECB je nezávislý orgán, který může zcela podle svého uvážení používat podle potřeby své nástroje k plnění svých úkolů a mandátu. Nezbytným protějškem této nezávislosti je odpovědnost. 

ECB za své kroky odpovídá Evropskému parlamentu jakožto orgánu složenému z volených zástupců občanů EU.

Náš rámec odpovědnosti

Podle čl. 284 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie se ECB primárně zodpovídá Evropskému parlamentu, v němž jsou zastoupeny zájmy občanů EU. Musí však také pravidelně podávat zprávy Radě EU, která zastupuje vlády všech členských států EU. To se také odráží ve statutu Evropského systému centrálních bank (dále též „ESCB“).

Článek 15.3 statutu

V průběhu let jsme vytvořili pevný a komplexní rámec odpovědnosti, který výrazně přesahuje požadavky Smlouvy. 

Zásadní význam má v tomto ohledu dialog mezi ECB a Evropským parlamentem. Umožňuje ECB podrobně vysvětlovat své kroky a politiky voleným zástupcům občanů EU a naslouchat jejich obavám. Občané EU a jejich zástupci tak mohou posoudit, jak ECB plní svůj prvořadý cíl udržovat cenovou stabilitu, jak stanoví čl. 127 odst. 1 Smlouvy.

Naše hlavní způsoby odpovědnosti


Výroční zpráva ECB

ECB předkládá Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropské komisi a Evropské radě výroční zprávu o svých úkolech, činnosti ESCB a měnové politice Eurosystému. Zprávu každoročně předkládá Evropskému parlamentu viceprezident ECB na zvláštním zasedání Hospodářského a měnového výboru. Při rozpravě v plénu předkládá zprávu prezident.

Aktuální vydání naší výroční zprávy
Slyšení před Hospodářským a měnovým výborem

Prezident ECB se účastní na půdě Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu čtvrtletních slyšení. Slyšení se účastní také další členové Výkonné rady, aby vysvětlili důvody a rozhodnutí ECB v konkrétních otázkách.

Online přenosy: slyšení v Evropském parlamentu
Písemné dotazy

Poslanci Evropského parlamentu se mohou obracet na prezidenta ECB s písemnými dotazy. Písemné odpovědi zveřejňují ECB a Evropský parlament na svých příslušných internetových stránkách.

Dopisy poslancům EP
Ad hoc interakce se členy Výkonné rady ECB

Prezident ECB a další členové Výkonné rady se na žádost Evropského parlamentu nebo z vlastní iniciativy účastní ad hoc výměn názorů na půdě Hospodářského a měnového výboru, kde projednávají otázky z oblasti působnosti ECB.

Více informací o Výkonné radě
Neformální návštěvy ECB

Členové Výkonné rady ECB každoročně hostí delegaci Hospodářského a měnového výboru, která se účastní neformálních projednávání otázek z oblasti působnosti ECB.

Hospodářský a měnový výbor
Stanoviska ECB

ECB a Evropský parlament usilují o to, aby stanoviska ECB k navrhovaným aktům Unie byla řádně posouzena příslušnými orgány Evropského parlamentu. Za tímto účelem by měl Evropský parlament v případě potřeby včas požádat o stanovisko ECB.

Všechna stanoviska podle data

Společné porozumění a účinná spolupráce

V zájmu podpory trvalého společného porozumění a účinné spolupráce jsou ujednání o odpovědnosti mezi ECB a Evropským parlamentem v oblasti centrálního bankovnictví objasňována formou výměny dopisů.

Výměna dopisů mezi ECB a Evropským parlamentem

Bankovní dohled ECB a odpovědnost

Odpovědnost ECB za její úkoly týkající se dohledu podléhá zvláštnímu režimu stanovenému v nařízení o jednotném mechanismu dohledu (SSM).

Způsob praktického plnění požadavků na odpovědnost v oblasti dohledu je vysvětlen v:

Odpovědnost – bankovní dohled ECB

Další komunikační kanály

Nad rámec požadavků Smlouvy rozvinula ECB v průběhu let další kanály pro komunikaci s evropskou veřejností. To zvyšuje transparentnost a porozumění v souvislosti s rozhodnutími ECB.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin obsahuje informace o hospodářském a měnovém vývoji, které tvoří základ měnových rozhodnutí Rady guvernérů. Je vydáván osmkrát za rok, vždy dva týdny po měnověpolitickém zasedání.

Přečtěte si nejnovější Ekonomický bulletin
Týdenní rozvaha

Konsolidovaná týdenní rozvaha Eurosystému obsahuje informace o měnověpolitických operacích, devizových operacích a investičních činnostech.

Týdenní rozvaha
Tiskové konference

ECB pořádá tiskové konference po každém měnověpolitickém zasedání Rady guvernérů, tj. každých šest týdnů.

Tiskové konference
Záznamy z měnověpolitických jednání

Záznam z měnověpolitických jednání Rady guvernérů se zveřejňuje čtyři týdny po příslušném zasedání.

Záznamy z měnověpolitických jednání
Blogy, rozhovory a projevy

Členové Výkonné rady pravidelně komunikují s veřejností prostřednictvím blogů, rozhovorů, projevů a v některých případech i přímo prostřednictvím sociálních médií.

Média

VIZ TAKÉ

Zjistit více

Jaké jsou hlavní úkoly ECB?

Naše úkoly

Vztahy s evropskými institucemi

Evropská spolupráce

Podívejte se na stránky „ECB vysvětluje“

ECB vysvětluje: odpovědnost

Všechny stránky v této části