Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Náš plán pro klima a přírodu 2024–2025 v kostce

Zhodnotili jsem pokrok dosažený od naší klimatické agendy 2022, a rozhodli se rozšířit naši práci na změně klimatu. 

V letech 2024 a 2025 se zaměříme na tři oblasti:

  1. dopady přechodu na zelenou ekonomiku,
  2. fyzický dopad změny klimatu
  3. a riziko, které úbytek volné přírody a zhoršování jejího stavu představuje pro ekonomiku.

Naše činnost v oblasti klimatu a přírody

Proč je to pro ECB důležité?

Vyšší teploty, vichřice nebo sucha – ale také odlesňování, eroze půdy a úbytek opylujícího hmyzu – to vše může působit na růst cen a v konečném důsledku na inflaci. Cenovou a finanční stabilitu lze zachovat, pouze pokud jsou klima a příroda stabilní.

Proč je změna klimatu důležitá?

Co v této oblasti děláme?

V souladu s našimi třemi strategickými cíli vstupuje naše práce v oblasti změny klimatu do nové fáze, která se řídí naším plánem pro klima a přírodu 2024–2025. V návaznosti na získané zkušenosti tento plán specifikuje oblasti, kde naše činnosti rozšiřujeme a určuje tři hlavní oblasti našeho zájmu.

Hloubková analýza našeho plánu pro klima a přírodu 2024–2025

Kam rozšiřujeme naše úsilí?

Vycházíme z našeho akčního plánu 2021, klimatické agendy 2022 a priorit v oblasti dohledu na období 2024–2026 a rozšiřujeme naši práci na:

Makroekonomická analýza a měnová politika

Zlepšujeme analytické nástroje s cílem lépe porozumět, jaký makroekonomický dopad mají na rozvahu Eurosystému změny klimatu, přechod na zelenou ekonomiku a posílení řízení klimatických rizik.

Bankovní dohled a finanční stabilita

Začleňujeme klimatická a environmentální rizika mezi jednu z priorit v oblasti dohledu na období 2024–2025 a dále pracujeme na našem rámci klimatických rizik pro finanční stabilitu.

Data související s klimatem

Pokračujeme v činnosti v oblasti získávání více a lepších údajů o klimatických rizicích a zhoršování stavu přírody.

Platební styk, bankovky a tržní infrastruktura

Nadále snižujeme ekologickou stopu eurobankovek a rozšiřujeme faktory ekologické stopy na další platební prostředky a tržní infrastruktury.

Environmentální výkonnost našich operací a portfolií

Usilujeme o snížení ekologické stopy našich operací a portfolií nevztahujících se k měnové politice a pokračujeme v našem závazku podávat zprávy o pokroku dosaženém v činnostech souvisejících s klimatem.

Na co se zaměříme v letech 2024 a 2025?

1. Přechod na zelenou ekonomiku a jeho řízení

Ekologizace ekonomiky přispěje k finanční a cenové stabilitě. Odkládání přechodu zvýší jeho náklady. Budeme nadále zkoumat, co přechod na zelenou ekonomiku pro ekonomiku a finanční systém znamená, a zvažovat, jak jej v rámci našeho mandátu můžeme podpořit.

2. Posouzení fyzického dopadu změny klimatu

Extrémní povětrnostními jevy ovlivňují ekonomiku a způsobují růst cen. Porozumění dopadu měnícího se klimatu je pro naši práci jakožto centrální banky a orgánu bankovního dohledu důležité. Sdílíme také výsledky našeho výzkumu, abychom pomohli všem ekonomickým aktérům přijímat informovaná rozhodnutí a přizpůsobit se.

3. Zkoumání s přírodou souvisejících rizik

Naše ekonomika je na přírodě závislá a nemůže bez ní existovat – zhoršování jejího stavu tedy představuje finanční rizika. Z tohoto důvodu musíme v rámci plnění svého mandátu posuzovat dopady zhoršování stavu přírody a jeho vazby na klima.

Viz také

Podívejte se, co jsem zatím dělali:

Všechny stránky v této části