Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proč je změna klimatu pro ECB důležitá?

7. listopadu 2022

Změna klimatu je pro nás v ECB důležitá, protože ovlivňuje:

  • ekonomiku, a tím pádem také náš cíl udržovat stabilní ceny;
  • banky, nad nimiž vykonáváme dohled, abychom zajistili jejich bezpečnost a zdraví;
  • naši vlastní expozici vůči riziku.

Jaký vliv má změna klimatu na naši ekonomiku?

Změna klimatu má za následek dva druhy rizik pro naši ekonomiku: fyzická a přechodová.

Co jsou to fyzická rizika?

Fyzická rizika přímo vyplývají ze změny klimatu, například když následkem bouří nebo povodní dojde k poškození domů a ulic či ke zničení plodin. Tyto události jsou v posledních desetiletích častější a závažnější a ovlivňují stále více částí ekonomiky.

Také dlouhodobější změny, jako jsou měnící se srážkové charakteristiky a rostoucí teploty, mohou narušit průmysl a zemědělství. Bez opatření ke zpomalení těchto změn se jejich účinky jen zhorší.

Co jsou to přechodová rizika?

Snížení emisí uhlíku je klíčem ke zpomalení a zamezení nejhorších dopadů změny klimatu. EU se proto zavázala, že do roku 2050 bude ekonomika vykazovat nulové čisté emise. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme učinit všechny naše hospodářské činnosti ekologičtější, včetně toho, jak vyrábíme zboží a poskytujeme služby, jak cestujeme a jak se stravujeme. Přechod na zelenější ekonomiku může nabídnout skvělé příležitosti, jako jsou nová pracovní místa a zdravější životní prostředí.

Tento posun však s sebou nese i rizika, zejména pokud jsou politiky na podporu udržitelnějších činností prováděny příliš rychle a podniky a lidé nemají dostatek času se přizpůsobit. Firmy by mohly zkrachovat, lidé by mohli přijít o práci a hodnota finančních aktiv by mohla poklesnout. To vše by mohlo nastat v důsledku nových regulatorních předpisů, změn preferencí spotřebitelů a technologických inovací, díky nimž by se výrobky nešetrné k životnímu prostředí staly zastaralými. Tato rizika se nazývají „přechodová rizika“.

Proč je to tedy pro ECB důležité?

V ECB máme velký zájem na řešení klimatických rizik v rámci našeho mandátu. Změna klimatu ovlivňuje způsob, jakým udržujeme stabilní ceny, jak dohlížíme nad bankami a jak řídíme vlastní expozici vůči klimatickým rizikům.

Jak změna klimatu ovlivňuje ceny?

Změna klimatu ovlivňuje ekonomiku, a tím pádem i ceny. Sucha a lesní požáry mohou zničit sklizeň. Záplavy či naopak nízká hladina vodních toků mohou narušit dopravní systémy a dodavatelské řetězce a podnikům tak způsobit vysoké náklady. Tyto události mohou mít také sekundární dopady na finanční trhy, v důsledku čehož se může šířit nestabilita. To vše může mít dopad na ceny, a tím i na naši schopnost udržet jejich stabilitu.

Vliv na to, kolik různé věci stojí, mají také politiky zaměřené na podporu ekologičtějších činností. Dopad na ekonomiku a ceny tak mají například dotace na investice do zelené energie nebo daně z uhlí, ropy a zemního plynu.

Jak změna klimatu ovlivňuje banky, nad nimiž vykonáváme dohled?

Jedním z hlavních úkolů banky je poskytovat úvěry svým klientům, včetně podniků. Pokud by některý z těchto podniků byl zasažen povodněmi, mohl by se ocitnout ve finančních potížích. Nemusel by být schopen své úvěry splácet, což by mělo negativní dopad i na banku.

Proto musíme zajistit, aby si banky byly vědomy svých rizik souvisejících s klimatem, jako je vysoká expozice vůči odvětvím s vysokými emisemi uhlíku nebo klientům nacházejícím se v oblastech, u nichž je největší pravděpodobnost, že budou změnou klimatu zasaženi. Žádáme banky, aby tato rizika zohlednily ve své strategii, správě i v řízení rizik.

Jaký vliv má změna klimatu na naši rozvahu?

Musíme se také postarat o naši vlastní expozici vůči klimatickým rizikům. Klimatická změna může mít dopad na aktiva, která držíme, a na zajištění, které přijímáme při poskytování úvěrů bankám. Tato rizika musíme řádně řídit a snižovat.

Co v této oblasti ECB dělá?

V přechodu na zelenější ekonomiku nejsme hlavními aktéry. V čele jsou vlády a parlamenty. Na boji proti změně klimatu jsme však odhodláni se v rámci našeho mandátu podílet.

Realizujeme akční plán začlenění změny klimatu do naší měnové politiky a v naší úloze orgánu dohledu jsme změnu klimatu stanovili za jednu z klíčových priorit. Zlepšujeme naše modely, kvalitu údajů, které používáme, i způsob, jakým řídíme naše vlastní rizika.

Chceme podporovat širší změny v chování. Naše pravidla mohou banky motivovat, aby si více uvědomovaly klimatická rizika spojená s aktivy, která drží, byly otevřenější a konzistentně nás o nich informovaly. Pokud si banky a podniky budou klimatických rizik více vědomy a budou transparentnější o jejich účincích, může je každý náležitě zohlednit a přiřadit k nim správnou cenovku. Sdílíme také naše odborné znalosti a získané vědomosti s cílem motivovat ostatní, aby se na boji proti změně klimatu podíleli.

ZMĚNA KLIMATU A ECB

Zjistit více