Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks on kliimamuutused EKP jaoks oluline küsimus?

07. november 2022

Kliimamuutuste teema on EKP jaoks oluline, sest need mõjutavad:

  • majandust, mis omakorda avaldab mõju meie eesmärgile hoida hinnad stabiilsena;
  • panku, kelle üle EKP järelevalvet teeb, et tagada nende turvalisus ja usaldusväärsus;
  • EKP enda avatust riskile.

Kuidas mõjutavad kliimamuutused meie majandust?

Kliimamuutuste tõttu ohustavad meie majandust kaht liiki riskid: füüsilised ja üleminekuriskid.

Mis on füüsilised riskid?

Füüsilised riskid tulenevad otseselt kliimamuutustest, näiteks kui tormid või üleujutused kahjustavad kodusid ja tänavaid või hävitavad põllukultuure. Sellised ilmastikunähtused on muutunud viimastel aastakümnetel sagedasemaks ja tõsisemaks ning mõjutavad üha rohkemaid majandussektoreid.

Tööstust ja põllumajandust võivad häirida ka pikemaajalised muutused, nagu sademerežiimi muutumine ja temperatuuri tõus. Nende muutuste tagajärjed muutuvad üha rängemaks, kui ei võeta meetmeid nende aeglustamiseks.

Mis on üleminekuriskid?

Selleks et aeglustada ja vältida kõige karmimaid kliimamuutusi, on väga oluline vähendada CO2 heidet. Seepärast on EL võtnud kohustuse jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalse majanduseni. Selle eesmärgi saavutamiseks peame muutma kogu majandustegevuse, sealhulgas kaupade ja teenuste tootmise, reisimise ja toitumisharjumused keskkonnahoidlikumaks. Üleminek rohemajandusele võib pakkuda suuri võimalusi, näiteks uusi töökohti ja tervislikumat keskkonda.

Selle muutusega kaasnevad aga ka riskid, eriti kui kestlikumat tegevust soodustavaid poliitikameetmeid rakendatakse liiga kiiresti ning ettevõtetel ja inimestel ei ole piisavalt aega kohaneda. Ettevõtted võivad oma tegevuse lõpetada, inimesed võivad kaotada töö ja finantsvarade väärtus võib langeda. Selle põhjuseks võivad olla uued õigusaktid, tarbijaeelistuste muutumine ja uuenduslik tehnoloogia, mis muudavad keskkonnavaenulikud tooted iganenuks. Neid riske nimetatakse üleminekuriskideks.

Miks on see teema EKP jaoks oluline?

EKP on väga huvitatud tegelema oma volituste piires kliimariskide teemaga. Kliimamuutused mõjutavad seda, kuidas saame hoida hinnad stabiilsena, kuidas teeme järelevalvet pankade üle ja kuidas juhime oma kokkupuudet kliimariskidega.

Kuidas mõjutavad kliimamuutused hindu?

Kliimamuutused mõjutavad majandust ja seetõttu ka hindu. Põud ning metsa- ja maastikupõlengud võivad hävitada saagi. Üleujutused ja madal veetase võivad häirida transpordisüsteeme ja tarneahelaid ning põhjustada ettevõtetele suuri kulusid. Sellistel sündmustel võib olla järelmõju ka finantsturgudele, mis võib põhjustada ebastabiilsust. Kõik need tegurid võivad mõjutada hindu ja seega EKP suutlikkust hoida need stabiilsena.

Keskkonnasäästlikumate tegevuspõhimõtete edendamine avaldab mõju ka toodete ja teenuste maksumusele. Majandust ja hindu võivad mõjutada toetused investeeringute tegemiseks taastuvenergiasse või söe-, nafta- ja gaasimaksud.

Kuidas mõjutavad kliimamuutused EKP järelevalve alla kuuluvaid panku?

Pankade üks peamisi ülesandeid on anda laenu oma klientidele, sealhulgas ettevõtetele. Kui mõnda neist tabab üleujutus, võib ta sattuda finantsraskustesse. Ettevõttel ei pruugi olla võimalik oma laene tagasi maksta ja sellel oleks negatiivne mõju ka pangale.

Seepärast peab EKP tagama, et pangad oleksid teadlikud oma kliimariskidest, näiteks suurtest riskipositsioonidest seoses CO2-mahukate sektoritega või klientidega, kes asuvad piirkondades, mida kliimamuutused kõige tõenäolisemalt mõjutavad. Ootame, et pangad võtaksid neid riske arvesse oma tegevusstrateegias, üldjuhtimises ja riskiohjes.

Kuidas mõjutavad kliimamuutused EKP bilanssi?

EKP peab vähendama ka enda avatust kliimariskidele. Kliimamuutused võivad avaldada mõju EKP bilansis olevatele varadele ja tagatisvarale, mida aktsepteerime pankadele laenu andes tagatisena. Me peame neid riske nõuetekohaselt juhtima ja vähendama.

Mida EKP kliimariskide küsimusega seoses teeb?

Üleminekul rohemajandusele ei ole EKP peamiste osalejate hulgas. Juhtrollis on siin valitsused ja parlamendid, kuid EKP on võtnud kohustuse toetada kliimamuutustevastast võitlust oma volituste piires.

Me rakendame tegevuskava kliimamuutuste kaasamiseks oma rahapoliitikasse ning oleme ka järelevalveasutuse rollis seadnud kliimamuutused esmatähtsale kohale. Täiustame oma mudeleid ning parandame kasutatavate andmete kvaliteeti ja oma riskide juhtimist.

Soovime edendada laiemaid muutusi käitumisharjumustes. EKP eeskirjad võivad julgustada panku olema teadlikumad oma bilansis olevate varadega seotud kliimariskidest ning nende avalikustamisel läbipaistvamad ja järjekindlamad. Kui pangad ja ettevõtted on kliimariskidest teadlikumad ja nende mõju suhtes läbipaistvamad, siis saavad kõik osapooled neid nõuetekohaselt arvesse võtta ja olla korrektsed ka hinnakujunduses. Ühtlasi jagame oma teadmisi ja kogemusi, et innustada teisigi andma oma osa võitluses kliimamuutuste vastu.