Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas vähendame oma ettevõttevõlakirjade positsioonide süsinikdioksiidiheidet?

19. september 2022 (ajakohastatud 1. oktoobril 2022)

Kliimakriis on meie aja üks suurimaid proovikive. See kujutab endast tõsist ohtu majandusele ja mõjutab hinnastabiilsust, mille säilitamine on meie kui keskpanga põhiülesanne. Seepärast oleme võtnud endale kohustuse aidata oma volituste piires kaasa kliimamuutuste vastu võitlemisele.

Kliimamuutused mõjutavad meie tööd mitmel viisil, näiteks meie valduses olevate varadega seotud kliimariskide kaudu. See on üks valdkondadest, kus võtame meetmeid: vähendame oma ettevõttevõlakirjade positsioonide CO2 heidet, et viia need vastavusse Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgiga piirata globaalset soojenemist 1,5 C-ni. Selleks uurime, mida võlakirju emiteerivad ettevõtted ehk emitendid teevad kliimamõju leevendamiseks. Alates 2022. aasta oktoobrist ostame rohkem neilt ettevõtetelt, kes on saavutanud selles valdkonnas paremaid tulemusi.

Milliseid ettevõtlussektori võlakirju oleme seni ostnud?

Oma rahapoliitika raames ostame ettevõtete võlakirju, juhindudes võrdlusalusest. See annab meile suunised, kuidas jaotada oste majandussektorite või ettevõtete kaupa. Varem kajastas võrdlusalus turul kättesaadavaid võlakirju. See tähendab, et üldjuhul ostsime suuremal määral ettevõtetelt, kes emiteerisid rohkem võlakirju.

Kuidas oleme oma ettevõttevõlakirjade positsioonide kaudu avatud kliimariskidele?

Võlakirju ostes nõustume üldjuhul võtma riski, et nende väärtus võib aja jooksul väheneda. Selle üheks põhjuseks võivad olla kliimamuutused. Äärmuslikud ilmastikutingimused (nt metsa- või maastikutulekahjud või üleujutused) võivad kahjustada ettevõtete või nende klientide kinnisvara ja hävitada laohooneid, tootmisüksusi või andmekeskusi. Seda nimetatakse füüsiliseks riskiks.

Ettevõtteid võivad ohustada ka üleminekuriskid ehk riskid, mis on tingitud üleminekust keskkonnasäästlikumale majandusele. Kui valitsused kehtestavad CO2-makse, võivad tarbijad hakata eelistama alternatiivseid tooteid ning kaubad ja teenused võivad kallineda. Samuti võivad seadusandjad mõningad CO2 heidet tekitavad tooted keelustada. Peale selle võivad tehnilised uuendused kasu tuua mõnele ettevõttele, samal ajal kui teistel on raske nendega sammu pidada.

Kõik need muutused võivad tõsiselt kahjustada CO2 heidet tekitavaid ettevõtteid (näiteks energiatootjaid või fossiilkütustest sõltuvaid transpordiettevõtteid), kui nad nende muutustega piisavalt kiiresti ei kohane. Juhul kui ettevõtetel tekivad selliste muutuste tõttu finantsraskused, mõjutab see nende võlakirjade väärtust.

Miks on füüsilised riskid ja üleminekuriskid EKP ja euroala riikide keskpankade jaoks olulised? Eurosüsteem on soetanud võlakirju paljudelt eri ettevõtetelt ja mitmetest majandussektoritest ning on seetõttu avatud eespool kirjeldatud riskidele. Oma portfelli süsinikdioksiidiheidet alandades püüame neid riske vähendada.

Meie meetmed toetavad ka majanduse rohepööret kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse eesmärkidega.

Kuidas muuta ostud keskkonnahoidlikumaks ja kuidas see täpsemalt toimub?

Alates 2022. aasta oktoobrist hakkame ostma võlakirju väiksema kliimamõjuga ettevõtetelt. See tähendab, et suurendame oma portfellis nende ettevõtete osakaalu, kes saavutavad paremaid tulemusi võrreldes suurema kliimamõjuga ettevõtetega. Selle tulemusena muutub meie portfell järk-järgult vähem CO2-mahukaks.

Ostame endiselt võlakirju eri majandussektoritesse kuuluvatelt ettevõtetelt. Ostude kogumaht sõltub jätkuvalt vaid hinnastabiilsuse eesmärgist. Samal ajal on ettevõtetel üha keerulisem leida rahastust, kui nad ei tegele oma kliimamõju vähendamisega.

Üldine eesmärk on viia meie võlakirjaportfell kooskõlla Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega.

Loe lähemalt pressiteatest ja korduma kippuvatest küsimustest.

Emitentide kliimamõju analüüsimisel võtame arvesse kolme kriteeriumit:

Varasemad heitkogused

Kontrollime ettevõtete CO2 jalajälge. Ühtlasi võrdleme neid näitajaid sama sektori teiste ettevõtete näitajatega ning samuti kõigi võlakirju emiteerivate ettevõtetega, kes osalevad ettevõtlussektori varaostukavas. Emitendid, kelle tulemused on mõlemas võrdluses paremad, saavad tulemuseks kõrgema punktisumma.

Edasised eesmärgid

Analüüsime ettevõtete seatud eesmärke oma heitkoguste vähendamiseks tulevikus. Kõrgem punktisumma antakse ambitsioonikamate eesmärkidega emitentidele.

Kliimaalaste andmete avalikustamine

Hindame seda, kui suur on ettevõtete läbipaistvus kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud andmete avalikustamisel. Suurema punktisumma saavad kvaliteetseid andmeid avaldavad ettevõtted.

Kuidas aitab see võidelda kliimamuutuste vastu?

Võlakirjade ostmine väiksema kliimamõjuga ettevõtetelt vähendab meie avatust kliimariskidele seoses võlakirjapositsioonidega. Samal ajal ajendab see kõigi sektorite ettevõtteid suurendama läbipaistvust seoses kliimariskide ja CO2 jalajäljega ning vähendama kasvuhoonegaaside heidet. See on üks viis, kuidas saame kaasa aidata rohepöördele ja ELi CO2-neutraalsuse eesmärkidele.

Samal ajal on aga selge, et me ei saa seda teha üksi. Ettevõtted peavad täitma oma heitkoguste vähendamiseks võetud kohustusi. Kliimamuutuste vastu võitlemine on muidugi eelkõige valitsuste ja parlamentide ülesanne. Neil on parimad olemasolevad vahendid selle olulise probleemi lahendamiseks. Euroala keskpangana anname oma volituste piires siiski ka oma panuse.