Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako prebieha dekarbonizácia nášho portfólia podnikových dlhopisov?

19. septembra 2022 (aktualizované 1. októbra 2022)

Klimatická kríza je jednou z najväčších výziev našej doby. Je zdrojom vážnych rizík ohrozujúcich ekonomiku a dotýka sa aj cenovej stability – nášho hlavného mandátu ako centrálnej banky. Preto sme odhodlaní sa v jeho medziach na riešení otázky klimatických zmien podieľať aj my.

Klimatické zmeny ovplyvňujú našu činnosť viacerými spôsobmi – príkladom sú klimatické riziká spojené s aktívami v našom portfóliu. Ide o jednu z oblastí, na ktoré sa zameriavajú naše opatrenia: naším cieľom je dekarbonizácia nášho portfólia podnikových dlhopisov, aby jeho skladba zodpovedala cieľu Parížskej dohody na úrovni 1,5 °C. V tejto súvislosti prihliadame na snahy spoločností vydávajúcich dlhopisy, t. j. emitentov, zmierňovať svoj vplyv na klímu. Od októbra 2022 nakupujeme viac od emitentov, ktorí majú v tomto smere lepšie výsledky, a menej od emitentov s horšími výsledkami.

Aké podnikové dlhopisy sme nakupovali v minulosti?

V rámci výkonu našej menovej politiky nakupujeme podnikové dlhopisy. Dlhopisy nakupujeme na základe referenčnej hodnoty, ktorá nás usmerňuje pri alokácii objemu nákupu v konkrétnom sektore alebo podniku. V minulosti táto referenčná hodnota odzrkadľovala ponuku aktív dostupných na trhu. To znamená, že vo všeobecnosti sme nakupovali viac od podnikov, ktoré vydávali viac dlhopisov.

Akým spôsobom nás naše portfólio podnikových dlhopisov vystavuje klimatickým rizikám?

Vo všeobecnosti pri nákupe dlhopisu akceptujeme riziko, že tento dlhopis môže časom stratiť na hodnote. Jednou z príčin môžu byť aj klimatické zmeny: extrémne poveternostné javy (ako napr. požiare alebo záplavy) môžu zasiahnuť priestory podnikov alebo ich zákazníkov a zničiť ich sklady, výrobné prevádzky alebo dátové centrá. V tomto prípade ide o „fyzické riziko“.

Okrem toho môžu byť podniky ohrozené aj tzv. „rizikom prechodu“, t. j. rizikom spojeným s prechodom na ekologickejšie hospodárstvo. Spotrebitelia môžu začať uprednostňovať nákup alternatívnych produktov, alebo v dôsledku vládami zavádzaných uhlíkových daní môže dôjsť k zdražovaniu tovarov a služieb. Zákonodarcovia tiež môžu v určitom momente zakázať niektoré výrobky spojené s vysokými emisiami uhlíka. Technické inovácie zároveň môžu byť pre niektoré podniky prínosné, zatiaľ čo iné môžu zaostať.

Všetky tieto zmeny by mohli vážne zasiahnuť podniky s vysokými emisiami uhlíka, napríklad producentov energií alebo dopravné spoločnosti, ak sa im včas neprispôsobia. A ak sa v dôsledku týchto udalostí dostanú do finančných ťažkostí, dotkne sa to hodnoty ich dlhopisov.

Ako sa tieto fyzické riziká a riziká prechodu dotýkajú ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny? Eurosystém má vo svojom portfóliu dlhopisy mnohých rôznych spoločností a sektorov, z čoho pramení naša vystavenosť týmto rizikám. Dekarbonizáciou nášho portfólia sa snažíme našu vystavenosť týmto rizikám znížiť.

Naše opatrenia zároveň podporujú ekologickú transformáciu hospodárstva v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality.

Čo robíme, aby bol náš nákup dlhopisov ekologickejší?

Od októbra 2022 meníme skladbu našich nákupov v prospech spoločností s lepšou klimatickou bilanciou. To znamená, že v našom portfóliu zvyšujeme váhu spoločností s lepšou bilanciou oproti tým s horšími výsledkami a postupne tak znižujeme jeho uhlíkovú náročnosť.

Aj naďalej nakupujeme dlhopisy od spoločností z rôznych sektorov. Celkový objem našich nákupov sa naďalej riadi výlučne naším cieľom cenovej stability. Pre spoločnosti, ktoré nepracujú na zlepšovaní svojej klimatickej bilancie, je však čoraz ťažšie získať financovanie.

Všeobecným cieľom je nasmerovať vývoj skladby nášho portfólia tak, aby bola v súlade s cieľmi Parížskej dohody.

Podrobnejšie informácie nájdete v súvisiacej tlačovej správe a v dokumente s najčastejšími otázkami.

Ako to funguje v praxi?

Na posúdenie klimatického profilu emitentov stanovujeme ich klimatické skóre na základe troch kritérií:

Emisie v retrospektíve

Posudzujeme uhlíkovú stopu jednotlivých spoločností. Zároveň ich výsledky porovnávame s výsledkami iných spoločností v rámci sektora, ako aj všetkých emitentov dlhopisov, ktorí sú súčasťou našich programov nákupu podnikových dlhopisov. Emitenti s lepšími výsledkami v oboch aspektoch získajú vyššie skóre.

Výhľadové ciele

Prihliadame na ciele, ktoré si spoločnosti stanovili s cieľom znížiť emisie v budúcnosti, pričom vyššie skóre získajú spoločnosti, ktorých ciele sú ambicióznejšie.

Zverejňovanie informácií

Skúmame, do akej miery sú spoločnosti transparentné, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o emisiách skleníkových plynov. Vyššie skóre udeľujeme spoločnostiam, ktoré zverejňujú vysokokvalitné údaje.

Ako to pomáha riešiť otázku klimatických zmien?

Úpravou skladby portfólia znižujeme vlastnú vystavenosť voči klimatickým rizikám prostredníctvom držby dlhopisov. Spoločnosti v rôznych sektoroch sú zároveň motivované zvyšovať transparentnosť vlastných klimatických rizík a uhlíkovej stopy a znižovať emisie skleníkových plynov. Ide o jeden zo spôsobov, ako prispievame k zelenej transformácii a cieľom EÚ v oblasti uhlíkovej neutrality.

Zároveň je však jasné, že otázku klimatických zmien nevyriešime sami. Podniky musia plniť svoje záväzky v oblasti znižovania emisií. Samozrejme platí, že boj proti klimatickým zmenám je v prvom rade úlohou vlád a parlamentov, ktoré majú na riešenie tejto výzvy k dispozícii najlepšie nástroje. Ako centrálna banka eurozóny sa v medziach svojho mandátu na riešení tejto otázky budeme podieľať aj my.