Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe maken we onze portefeuille bedrijfsobligaties CO2-vrij?

19 september 2022 (bijgewerkt op 1 oktober 2022)

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en brengt ernstige risico’s mee voor de economie. Dat heeft ook gevolgen voor de prijsstabiliteit, onze kerntaak als centrale bank. Daarom zijn we vastbesloten om, binnen ons mandaat, onze bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Klimaatverandering beïnvloedt ons werk op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de klimaatrisico’s van de activa die we aanhouden. Dit is een van de gebieden waarop we actie ondernemen: we verminderen het CO2-gehalte van de bedrijfsobligaties die we aanhouden, om onze portefeuille in overeenstemming te brengen met de doelstelling van 1,5 graad van het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor kijken we naar de manier waarop bedrijven die obligaties uitgeven, ook wel ‘emittenten’ genoemd, hun klimaatimpact beperken. Sinds oktober 2022 kopen we meer van emittenten die het in dit opzicht beter doen en minder van bedrijven die slechter scoren.

Welke bedrijfsobligaties hebben we in het verleden gekocht?

Als onderdeel van ons monetair beleid kopen we bedrijfsobligaties op basis van een benchmark. Die bepaalt hoeveel we aan een bepaalde sector of onderneming toewijzen. Vroeger vormde deze benchmark een afspiegeling van wat er op de markt beschikbaar was. Dat betekent dat we over het algemeen meer kochten van bedrijven die meer obligaties uitgeven.

Op welke manier stellen onze bedrijfsobligaties ons bloot aan klimaatrisico’s?

Als we een obligatie aankopen, aanvaarden we het risico dat deze obligatie in de loop der tijd waarde verliest. Klimaatverandering kan een van de redenen hiervoor zijn: extreme weersomstandigheden zoals bosbranden en overstromingen kunnen bedrijven of hun klanten treffen en gebouwen, magazijnen, fabrieken of datacentra vernielen. Dit noemen we ‘fysiek risico’.

Bedrijven kunnen ook te maken krijgen met zogenoemde transitierisico’s – de risico’s die voortvloeien uit de transitie naar een groenere economie. Het is mogelijk dat consumenten alternatieve producten gaan kopen, of dat goederen en diensten duurder worden omdat overheden CO2-belastingen invoeren. De kans bestaat ook dat wetgevers bepaalde CO2-intensieve producten verbieden. En sommige bedrijven kunnen profijt trekken van technische innovatie, maar andere zullen het moeilijk krijgen om de ontwikkelingen bij te benen.

Al deze veranderingen kunnen CO2-intensieve bedrijven, zoals energieproducenten of transportbedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zwaar treffen als ze zich niet tijdig aan deze veranderingen aanpassen. En als ze door dergelijke gebeurtenissen in financiële problemen komen, heeft dit gevolgen voor de waarde van hun obligaties.

Waarom zijn deze fysieke en transitierisico’s van belang voor de ECB en de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied? In het Eurosysteem houden we obligaties van tal van bedrijven en sectoren aan en daarom zijn we aan de bovengenoemde risico’s blootgesteld. Door het CO2-gehalte van onze portefeuille te verminderen willen we onze blootstelling aan deze risico’s verkleinen.

Onze maatregelen ondersteunen ook de groene transitie van de economie, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU inzake klimaatneutraliteit.

Hoe maken we onze aankopen groener?

Sinds oktober 2022 bewegen we onze aankopen in de richting van bedrijven met betere klimaatprestaties. Dit betekent dat we in onze portefeuille meer gewicht geven aan bedrijven die het beter doen dan aan bedrijven met slechtere klimaatprestaties. Hierdoor neemt de CO2-intensiteit van onze portefeuille geleidelijk af.

We blijven obligaties kopen van bedrijven in verschillende sectoren. De totale omvang van onze aankopen wordt nog steeds uitsluitend bepaald door onze doelstelling van prijsstabiliteit. Maar voor bedrijven wordt het moeilijker om financiering te krijgen als ze niet werken aan hun klimaatprestaties.

De algemene doelstelling is onze obligatieportefeuille in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Meer informatie is te vinden in dit persbericht en de veelgestelde vragen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Om de klimaatprestaties van deze emittenten te beoordelen, berekenen we een klimaatscore aan de hand van drie criteria:

Retrospectieve emissieresultaten

We kijken naar de CO2-voetafdruk van bedrijven. We bekijken ook hoe ze het doen in vergelijking met andere bedrijven in hun sector en met alle emittenten van obligaties die deel uitmaken van onze programma's voor de aankoop van bedrijfsobligaties. Emittenten die het op beide punten beter doen, krijgen een hogere score.

Toekomstgerichte doelstellingen

We kijken naar de doelstellingen die bedrijven zich hebben gesteld om hun emissies in de toekomst terug te dringen. Emittenten met ambitieuzere doelstellingen krijgen een hogere score.

Informatieverschaffing over klimaat

We kijken hoe transparant bedrijven zijn over hun broeikasgasemissies. Wie gegevens van hoge kwaliteit publiceert, krijgt een betere score.

Hoe helpt dit de klimaatverandering aan te pakken?

De nieuwe aanpak vermindert onze eigen blootstelling aan klimaatrisico’s via onze obligatieportefeuille. Tegelijkertijd worden bedrijven in alle sectoren gestimuleerd om transparanter te worden over hun eigen klimaatrisico’s en hun CO2-voetafdruk en om hun broeikasgasemissies terug te dringen. Dit is een van de manieren waarop we bijdragen aan de groene transitie en de doelstellingen van de EU inzake CO2-neutraliteit.

Maar het is ook duidelijk dat we dat niet alleen kunnen doen. Bedrijven moeten hun verbintenis nakomen om hun emissies terug te dringen. En uiteraard is de aanpak van de klimaatverandering in de eerste plaats een zaak van regeringen en parlementen. Die beschikken over de beste instrumenten om deze cruciale uitdaging aan te gaan. Als centrale bank voor het eurogebied dragen we ons steentje bij binnen ons mandaat.