Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur minskar vi koldioxidutsläppen från vårt innehav av företagsobligationer?

19 september 2022 (uppdaterat den 1 oktober 2022)

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar och medför allvarliga risker för ekonomin och påverkar prisstabiliteten. Och just prisstabilitet är vårt huvuduppdrag som centralbank. Därför är vi fast beslutna att göra vad vi kan i kampen mot klimatförändringarna, inom ramen för vårt mandat.

Klimatförändringarna påverkar vårt arbete på en rad olika sätt, t.ex. de klimatrelaterade riskerna för våra tillgångar. Detta är ett av de områden där vi agerar – vi minskar koldioxidutsläppen från våra innehav av företagsobligationer för att få dem i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. För att göra det tittar vi på hur emittenter – dvs. företag som emitterar obligationer – arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Sedan oktober 2022 köper vi mer från företag med bättre klimatprestanda och mindre från företag med sämre klimatprestanda.

Vilka företagsobligationer köpte vi tidigare?

Som en del av vår penningpolitik köper vi företagsobligationer. Dessa inköp görs utifrån ett riktmärke, som är vägledande för vår allokering till en viss sektor eller ett visst företag. Tidigare återspeglade riktmärket vad som fanns tillgängligt på marknaden, vilket innebar att vi i allmänhet köpte mer av företag som emitterade fler obligationer.

Hur kan våra innehav av företagsobligationer leda till att vi exponeras mot klimatrisker?

När vi köper en obligation accepterar vi i allmänhet risken att den kan förlora sitt värde över tid. Klimatförändringar kan vara ett skäl: extrema väderhändelser i form av bränder eller översvämningar kan drabba företagens eller kundernas lokaler, lager, produktionsanläggningar eller datacenter. Detta kallas fysiska risker.

Företag kan också drabbas av det som brukar kallas omställningsrisker – risker som uppstår vid omställningen till en grönare ekonomi. I så fall väljer kanske konsumenterna att köpa andra produkter i stället. Beslut om särskilda koldioxidskatter kan leda till att varor och tjänster blir dyrare. Längre fram skulle lagstiftarna även kunna komma att införa förbud mot vissa koldioxidintensiva produkter. Teknisk innovation kan också gynna vissa företag, medan andra har svårt att hålla jämna steg med utvecklingen.

Alla dessa förändringar skulle kunna få stora konsekvenser för koldioxidintensiva företag, t.ex. energiproducenter eller transportföretag som är beroende av fossila bränslen, om de inte anpassar sig i tid. Om detta leder till att de hamnar i ekonomiska svårigheter, påverkar det obligationernas värde.

Varför är dessa fysiska risker och omställningsrisker viktiga för ECB och de nationella centralbankerna i euroländerna? Eurosystemet innehar värdepapper från många olika företag och sektorer och är därför exponerat mot dessa risker. Genom att minska koldioxidutsläppen från vår portfölj vill vi minska exponeringen mot dessa risker.

Våra åtgärder stöder också den gröna omställningen av ekonomin i linje med EU:s klimatneutralitetsmål.

Hur gör vi våra inköp grönare?

Sedan oktober 2022 har våra inköp ”viktats över” mot företag med bättre klimatprestanda. Det innebär att vi ökar vikten av företag med bättre klimatprestanda och minskar vikten av företag med sämre klimatprestanda. På så vis blir vår portfölj gradvis mindre koldioxidintensiv.

Vi fortsätter att köpa obligationer från företag inom en rad olika branscher. Storleken på våra köp vägleds även fortsatt enbart av vårt prisstabilitetsmål. Men det blir svårare för företagen att få finansiering om de inte arbetar med sin klimatprestanda.

Det övergripande målet är att få vår obligationsportfölj att närma sig Parisavtalets mål.

I detta pressmeddelande och Vanliga frågor finns mer information.

Hur går det till rent praktiskt?

För att bedöma emittenternas klimatprestanda beräknar vi ett klimatbetyg baserat på tre kriterier:

Tidigare utsläpp

Vi kontrollerar företagens koldioxidavtryck. Vi bedömer även hur de presterar jämfört med andra i branschen och jämfört med alla obligationsemittenter som ingår i våra köpprogram. Emittenter med bättre prestanda inom båda dessa områden får bättre poäng.

Framåtblickande mål

Vi tittar på de mål som företagen har satt upp för att minska sina utsläpp framöver. Emittenter med mer ambitiösa mål får högre poäng.

Klimatrapportering

Vi tittar på hur öppna företagen är om sina utsläpp av växthusgaser. De som publicerar data av hög kvalitet får bättre poäng.

Hur bidrar detta till arbetet mot klimatförändringar?

Genom omviktning minskar vi exponeringen mot klimatrelaterade risker från våra obligationsinnehav. Samtidigt ger det incitament för företag inom alla sektorer att bli mer öppna om sina klimatrisker och koldioxidavtryck och att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är ett sätt för oss att bidra till den gröna omställningen och EU:s mål om koldioxidneutralitet.

Men vi kan inte agera ensamma. Företagen måste leva upp till sina löften om att minska utsläppen. Klimatförändringar är i första hand en fråga för regeringar och parlament att ta itu med. De är bäst rustade för att bemöta denna viktiga utmaning. Vi kommer dock att, i vår roll som centralbank för euroområdet, göra allt vi kan göra inom vårt mandat.