Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā mēs dekarbonizējam savus uzņēmumu obligāciju turējumus?

19.09.2022. (aktualizēts 01.10.2022.)

Klimata krīze ir viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem. Tā rada nopietnus riskus tautsaimniecībai un ietekmē cenu stabilitāti, kuras nodrošināšana ir mūsu kā centrālās bankas pamatuzdevums. Tieši tāpēc esam apņēmušies savu pilnvaru ietvaros piedalīties cīņā pret klimata pārmaiņām.

Klimata pārmaiņas dažādos veidos ietekmē mūsu darbu, piemēram, mūsu turējumā esošo aktīvu klimata pārmaiņu riskus. Tā ir viena no jomām, kurai pievēršam uzmanību. Mēs dekarbonizējam savus uzņēmumu obligāciju turējumus, lai nodrošinātu virzību uz to atbilstību Parīzes nolīgumā noteiktajam 1.5 grādu mērķim. Lai to panāktu, mēs vērtējam, kā uzņēmumi, kas emitē obligācijas, jeb tā dēvētie emitenti, veic pasākumus, lai mazinātu savu ietekmi uz klimatu. Kopš 2022. gada oktobra mēs vairāk iegādājamies obligācijas tieši no tiem uzņēmumiem, kuru sniegums šajā ziņā ir labāks, un mazāk no tiem, kuru sniegums ir sliktāks.

Kādas uzņēmumu obligācijas mēs iegādājāmies līdz šim?

Monetārās politikas ietvaros mēs veicam uzņēmumu obligāciju iegādes, pamatojoties uz etalonvērtību. Vadoties pēc tās, mēs nosakām iegāžu apjomu konkrētā nozarē vai uzņēmumā. Šī etalonvērtība līdz šim atspoguļoja, kas bija pieejams tirgū. Tas pamatā nozīmēja, ka, ja kāds uzņēmums emitēja vairāk obligāciju, mēs vairāk tās iegādājāmies.

Kādā veidā mūsu uzņēmumu obligāciju turējumi mūs pakļauj klimata riskiem?

Pērkot obligācijas, mēs pamatā uzņemamies risku, ka laika gaitā šīs obligācijas varētu zaudēt vērtību. Klimata pārmaiņas ir viens no iemesliem, kāpēc tā var notikt. Ekstremāli laika apstākļi, piemēram, mežu ugunsgrēki un plūdi, var nodarīt kaitējumu uzņēmumu vai to klientu telpām un iznīcināt to noliktavas, ražotnes vai datu centrus. To sauc par "fizisko risku".

Bet uzņēmumi var ciest arī no tā dēvētajiem pārejas riskiem – riskiem, ko rada pāreja uz zaļāku saimniekošanu. Patērētāji var sākt dot priekšroku alternatīviem produktiem, un preču un pakalpojumu cenas var pieaugt sakarā ar valdības uzliktajiem oglekļa nodokļiem. Turklāt nākotnē noteikti oglekļietilpīgi produkti var tikt aizliegti ar likumu. Dažiem uzņēmumiem tehniskie jauninājumi var kļūt par priekšrocību, savukārt citiem var būt grūti izdzīvot.

Visas šīs pārmaiņas var smagi skart oglekļietilpīgos uzņēmumus, piemēram, enerģijas ražotājus vai transporta uzņēmumus, kas izmanto fosilo kurināmo, ja tie laikus nepielāgosies pārmaiņām. Un, šādu notikumu dēļ nonākot finansiālās grūtībās, tiks ietekmēta viņu obligāciju vērtība.

Kāpēc šie fiziskie un pārejas riski ir svarīgi ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām? Eurosistēmas turējumā ir daudzu dažādu uzņēmumu un sektoru obligācijas, tāpēc esam pakļauti iepriekš aprakstītajiem riskiem. Dekarbonizējot savu portfeli, mūsu mērķis ir mazināt mūsu pakļautību šiem riskiem.

Veiktie pasākumi arī veicina pāreju uz zaļāku saimniekošanu saskaņā ar ES klimatneitralitātes mērķiem.

Kā mēs tagad panākam, ka mūsu iegādes kļūst zaļākas?

Kopš 2022. gada oktobra mēs orientējam savas iegādes uz uzņēmumiem ar labākiem klimata rādītājiem. Tas nozīmē, ka mēs savā portfelī palielinām to uzņēmumu īpatsvaru, kuru sniegums klimata jomā ir labāks. Tādējādi pakāpeniski mazinās mūsu portfeļa oglekļietilpība.

Mēs joprojām iegādāsimies obligācijas no dažādu nozaru uzņēmumiem. Mūsu pirkumu kopējo apjomu arī turpmāk noteiks vienīgi mūsu cenu stabilitātes mērķis. Taču uzņēmumiem kļūs grūtāk saņemt finansējumu, ja tie nepievērsīs uzmanību saviem klimata rādītājiem.

Galvenais uzdevums ir panākt mūsu obligāciju portfeļa virzību uz atbilstību Parīzes nolīguma mērķiem.

Sīkāku informāciju sk. šajā paziņojumā presei un atbildēs uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Kā tas notiek praksē?

Lai novērtētu emitentu klimata rādītājus, mēs, pamatojoties uz trim kritērijiem, aprēķinām to klimata snieguma rezultātu.

Retrospektīvs emisiju novērtējums

Mēs novērtējam uzņēmumu oglekļa pēdu. Mēs skaidrojam arī, kāds ir viņu sniegums salīdzinājumā ar citiem attiecīgās nozares uzņēmumiem un visiem obligāciju emitentiem mūsu uzņēmumu iegādes programmu ietvaros. Emitenti, kuru rezultāti abos šajos aspektos ir labāki, iegūst augstāku vērtējumu.

Uz nākotni vērsti mērķi

Mēs pievēršam uzmanību uzņēmumu noteiktajiem mērķiem nākotnē samazināt savu emisiju apjomu. Emitenti ar vērienīgākiem mērķiem iegūst augstāku vērtējumu.

Ar klimatu saistītās informācijas atklāšana

Mēs novērtējam, cik uzņēmumi ir caurredzami attiecībā uz savām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tie uzņēmumi, kuri publicē kvalitatīvus datus, saņem labāku vērtējumu.

Kā tas palīdz risināt klimata pārmaiņu problēmu?

Šāda orientācijas maiņa mazina mūsu pašu pakļautību mūsu obligāciju turējumu radītam klimata pārmaiņu riskam. Vienlaikus uzņēmumiem visās nozarēs tiek radīts stimuls kļūt caurredzamākiem attiecībā uz saviem klimata riskiem un oglekļa pēdu un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tas ir viens no veidiem, kā mēs sekmējam pāreju uz zaļo saimniekošanu un ES oglekļneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Taču ir arī skaidrs, ka mēs to nevaram paveikt saviem spēkiem vien. Uzņēmumiem ir jāpilda savas saistības emisiju samazināšanas jomā. Un, protams, cīņa pret klimata pārmaiņām pirmkārt un galvenokārt ir valdību un parlamentu atbildība. Tiem pieejami visefektīvākie instrumenti, lai pieņemtu šo vitāli svarīgo izaicinājumu. Mēs kā euro zonas centrālā banka savu pilnvaru ietvaros sniegsim savu ieguldījumu.