Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Na czym polega dekarbonizacja naszych zasobów obligacji przedsiębiorstw?

19 września 2022 (aktualizacja 1 października 2022)

Kryzys klimatyczny należy do największych wyzwań naszych czasów. Stwarza poważne zagrożenia dla gospodarki i wpływa na stabilność cen, która jest podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby w granicach mandatu EBC wnieść swój wkład do walki ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu oddziałuje na naszą działalność na kilka sposobów, m.in. przez ryzyko klimatyczne związane z posiadanymi aktywami. To jeden z obszarów, w których podejmujemy działania. Wprowadzamy dekarbonizację naszych zasobów obligacji przedsiębiorstw, żeby dostosować je do określonego w porozumieniu paryskim celu polegającego na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5°C. W związku z tym przyglądamy się, jak przedsiębiorstwa emitujące obligacje dążą do złagodzenia swojego wpływu na klimat. Od października 2022 kupujemy więcej od emitentów, którzy mają lepsze wyniki w tym obszarze, a mniej od przedsiębiorstw, które radzą sobie gorzej.

Obligacje przedsiębiorstw skupowane w przeszłości

W ramach polityki pieniężnej EBC skupujemy obligacje przedsiębiorstw na podstawie benchmarku. Wyznacza on wartość środków lokowanych przez nas w poszczególnych sektorach lub przedsiębiorstwach. Wcześniej ten benchmark był odzwierciedleniem zasobu aktywów dostępnych na rynku. To ogólnie oznacza, że kupowaliśmy więcej od przedsiębiorstw, które emitowały więcej obligacji.

Ryzyko klimatyczne związane z zasobami obligacji przedsiębiorstw

Gdy kupujemy obligację, podejmujemy ryzyko, że z czasem może ona stracić na wartości. Jednym z możliwych powodów jest zmiana klimatu. Gdy wokół obiektów firmy lub jej klientów wystąpią ekstremalne zjawiska pogodowe, np. pożary lub powodzie, mogą zniszczyć ich magazyny, zakłady produkcyjne lub centra danych. Na tym polega „ryzyko fizyczne”.

Przedsiębiorstwa mogą być również narażone na ryzyko związane z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną („ryzyko przejścia”). Konsumenci mogą przestawić się na alternatywne wyroby, a towary i usługi – podrożeć po nałożeniu przez rządy podatków od emisji dwutlenku węgla. W pewnym momencie ustawodawcy mogą także zakazać niektórych wysokoemisyjnych produktów. Techniczne innowacje będą korzystne dla niektórych przedsiębiorstw, podczas gdy innym trudno będzie nadążyć.

Te wszystkie zmiany mogą poważnie wpłynąć na wysokoemisyjne firmy, np. przedsiębiorstwa energetyczne i transportowe zużywające dużo paliw kopalnych, jeśli nie dostosują się one na czas do nowych warunków. Z kolei jeśli wskutek niekorzystnych zdarzeń emitenci popadną w kłopoty finansowe, ich obligacje stracą na wartości.

Dlaczego ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia mają istotne znaczenie dla EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro? Eurosystem ma obligacje wielu różnych przedsiębiorstw i sektorów i dlatego jesteśmy narażeni na opisane wyżej ryzyka. Przez dekarbonizację portfela aktywów chcemy zmniejszyć tę ekspozycję.

Wprowadzane przez nas środki służą także ekologicznej transformacji gospodarki zgodnie z unijnymi celami neutralności klimatycznej.

Na czym polega ekologizacja skupu obligacji?

Od października 2022 w skupie aktywów skłaniamy się ku przedsiębiorstwom o lepszym oddziaływaniu na klimat. To oznacza, że zwiększamy w naszym portfelu wagę takich emitentów w stosunku do przedsiębiorstw o gorszych wynikach w tym obszarze. W rezultacie nasze zasoby nabierają stopniowo mniej emisyjnego charakteru.

Nadal kupujemy obligacje przedsiębiorstw z różnych sektorów, a całkowita wielkość skupu w dalszym ciągu wynika wyłącznie z naszego celu w zakresie stabilności cen. Przedsiębiorstwom, które nie dążą do poprawy swojego oddziaływania na klimat, trudniej będzie jednak pozyskać finansowanie.

Nadrzędnym założeniem jest dostosowanie portfela obligacji do celów porozumienia paryskiego.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym i odpowiedziach na częste pytania.

Jak to działa w praktyce?

Żeby ocenić oddziaływanie emitentów obligacji na klimat, obliczamy wskaźnik klimatyczny oparty na trzech kryteriach:

Dotychczasowe oddziaływanie

Analizujemy ślad węglowy firm. Oceniamy je na tle danego sektora oraz w stosunku do wszystkich emitentów, których obligacje są objęte naszymi programami skupu aktywów przedsiębiorstw. Podmioty, które wypadają lepiej w obu porównaniach, uzyskują wyższą punktację.

Cele przyszłościowe

Przyglądamy się, jakie cele wytyczyły sobie przedsiębiorstwa, żeby zmniejszyć emisje w przyszłości. Firmy z ambitniejszymi celami punktują wyżej.

Ujawnianie informacji klimatycznych

Oceniamy przejrzystość informacji o emisjach gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa, które publikują dane wysokiej jakości, uzyskują lepszy wynik.

Nasze działania a łagodzenie zmiany klimatu

Dzięki ekologicznemu podejściu zmniejszamy swoją ekspozycję na ryzyko klimatyczne związane z posiadanymi obligacjami. Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorstwa z różnych sektorów do większej przejrzystości co do tego ryzyka i śladu węglowego oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób przyczyniamy się do transformacji ekologicznej i realizacji unijnych celów neutralności klimatycznej.

Jest też jednak jasne, że tych celów nie osiągniemy samodzielnie. Przedsiębiorstwa muszą wypełnić swoje zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji. Ponadto przeciwdziałanie zmianie klimatu leży przede wszystkim w gestii rządów i parlamentów, które dysponują odpowiednimi narzędziami w tym wymagającym obszarze. Jako bank centralny strefy euro będziemy działać w granicach swojego mandatu.