Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Dostęp do dokumentów

Umożliwienie dostępu do dokumentów EBC jest istotnym elementem stosowanej przez nas polityki przejrzystości działania. Polega ona na tym, że dążymy do jak największej otwartości wobec społeczeństwa europejskiego, a jednocześnie dbamy o poufność szczegółowych informacji o tym, jak EBC wykonuje swoje zadania. Okresy przechowywania różnych rodzajów dokumentów EBC określono w ECB Filing and Retention Plan.

Zasady dostępu do dokumentów EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami

W duchu otwartości i przejrzystości, a także dla umożliwienia i wsparcia badań naukowych, stworzyliśmy publiczny rejestr dokumentów.

Publiczny rejestr dokumentów

Dokumenty historyczne starsze niż 30 lat są ogólnodostępne na mocy rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. z późniejszymi zmianami.

Informacje o dostępie do upublicznionych dokumentów historycznych i archiwach EBC można znaleźć w części „Archiwum”.

Archiwum

Jeśli żądany dokument nie znajduje się ani w publicznym rejestrze, ani w archiwum EBC, zainteresowani mogą wystąpić o jego udostępnienie; w tym celu należy wysłać list lub e‑mail w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej na adres:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Wnioski o dostęp do dokumentów są rozpatrywane niezwłocznie. EBC potwierdza otrzymanie wniosku i w ciągu 20 dni roboczych od jego rejestracji udziela dostępu do odnośnego dokumentu lub wydaje odmowę, którą odpowiednio uzasadnia.

Jeśli wniosek dotyczy bardzo dużej liczby dokumentów lub jest pod innym względem złożony, termin na jego rozpatrzenie może zostać wydłużony o dodatkowe 20 dni roboczych.

W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy dostępu wnioskodawca może, w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi od EBC, złożyć wniosek potwierdzający, zwracając się do Zarządu EBC o ponowne rozpatrzenie jego stanowiska.

Jeśli Zarząd odmówi udzielenia dostępu, wnioskodawca może zgodnie z warunkami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) skierować sprawę do Sądu Unii Europejskiej lub złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie – odpowiednio – art. 263 i 228 TFUE.

Roczne dane na temat wniosków o publiczny dostęp 

Annual figures on public access requests

Wszystkie strony w tej sekcji