Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada Prezesów

Decyzje makroostrożnościowe są podejmowane przez Radę Prezesów EBC. Stosują się do wszystkich banków z wszystkich krajów objętych Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym, to znaczy wszystkich państw strefy euro oraz tych spośród pozostałych krajów unijnych, których organy nadzoru zawarły z EBC umowę o bliskiej współpracy.

Forum Makroostrożnościowe

Terminem tym określa się regularne spotkania Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru poświęcone ogólnej wymianie poglądów na temat podejścia do kwestii mikro- i makroostrożnościowych przyjętego w różnych krajach Europy.

Komitet ds. Stabilności Finansowej

Radę Prezesów i Forum Makroostrożnościowe wspiera Komitet ds. Stabilności Finansowej, złożony z przedstawicieli EBC oraz krajowych banków centralnych i organów nadzoru. Jego zadaniem jest wspólna ocena ryzyka oraz koordynacja polityki EBC i organów krajowych.

Współpraca z organami i organizacjami unijnymi i międzynarodowymi

EBC ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organami europejskimi – w tym z Europejskimi Urzędami Nadzoru (zwłaszcza Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego) i Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego – przy tworzeniu unijnych ram prawnych w dziedzinie nadzoru, regulacji oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Bierze także udział w dyskusjach na temat polityki regulacyjnej i nadzorczej na szczeblu międzynarodowym (np. w ramach Rady Stabilności Finansowej czy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego) i unijnym (np. z udziałem Komisji Europejskiej).

Wszystkie strony w tej sekcji