Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Europejski Instytut Walutowy (1994–1998)

W 1992 w Traktacie o Unii Europejskiej, zwanym także traktatem z Maastricht, nakreślono plan wprowadzenia wspólnej waluty unijnej i utworzenia odpowiedzialnego za nią banku centralnego. Ważnym etapem procesu prowadzącego do powstania EBC było ustanowienie w styczniu 1994 Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW). W przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli Komitetu Prezesów, EIW miał osobowość prawną i szybko się rozwijał – zarówno jako organizacja, jak i pod względem liczby pracowników. Prezesem EIW byli: najpierw Alexandre Lamfalussy, a od lipca 1997 – Willem Frederik Duisenberg, który w 1998 został pierwszym prezesem EBC. Prezes EIW stał na czele jego Rady, w której skład wchodzili ponadto wiceprezes EIW i prezesi banków centralnych państw członkowskich UE.

Przez następne cztery i pół roku struktura organizacyjna EIW szybko się rozwijała. Większość prac prowadziły równolegle podkomisje, grupy robocze i zespoły zadaniowe banków centralnych i EIW, w oparciu o zasady współpracy ustalone już za czasów Komitetu Prezesów.

EIW koncentrował się głównie na utworzeniu Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w tym EBC, i położeniu fundamentów pod nową wspólną walutę. Wykonywał także pewne zadania operacyjne, np. przejął funkcje Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej (EFWW). Cele EIW były następujące:

  • poprawa koordynacji polityki pieniężnej w UE
  • pilnowanie stabilności finansowej
  • ulepszenie (transgranicznych) systemów płatności w UE
  • opracowanie ram regulacyjnych, organizacyjnych i logistycznych
  • opracowanie wspólnej strategii polityki pieniężnej dla euro
  • przygotowanie jednolitego rynku pieniężnego.

Na zespół archiwalny EIW składa się około 85 metrów bieżących dokumentów tekstowych. Są to głównie dokumenty dotyczące posiedzeń, dokumenty robocze i sprawozdania Rady EIW i Komitetu Zastępców, a także podkomisji i grup eksperckich zajmujących się polityką pieniężną, kursami walutowymi, systemami płatności, nadzorem bankowym, statystyką, rozwojem banknotów i innymi sprawami leżącymi w kompetencjach EIW. Część dokumentów jest związana ze współpracą z instytucjami i forami o zasięgu europejskim i międzynarodowym. Dokumenty dotyczą przede wszystkim lat 1994–1998 i są sporządzone głównie w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Poniżej wyszczególniono dostępne dokumenty.

EMI 1 Status prawny, organizacja i administracja

Dział pierwszy obejmuje dokumenty dotyczące założenia (i rozwiązania) EIW, a także działań interdyscyplinarnych, takich jak administracja finansów, kadr i budynku, prowadzenie dokumentacji i audyty.

1993–1998

EMI 1.1 Dokumenty założycielskie

1992–1998

EMI 1.2 Organizacja wewnętrzna

1993–1998

EMI 1.3 Finanse, budżet i kontrola wewnętrzna

1994–1998

EMI 1.4 Siedziba EIW

1993–1998

EMI 1.5 Zasoby ludzkie i relacje pracownicze

1994–1998

EMI 1.6 Zarządzanie informacją

EMI 2 Komunikacja i public relations

Dział drugi dotyczy spraw związanych z działaniami EIW z zakresu public relations, zwłaszcza prezesów Alexandre’a Lamfalussy’ego i Wima Duisenberga, ale też dyrektora generalnego Roberta Raymonda i niektórych pracowników. Są to m.in. przemówienia oraz dokumenty dotyczące odbytych wizyt i gości przyjętych w siedzibie EIW.

1994–1998

EMI 2.1 Przemówienia i artykuły prezesa i dyrektora generalnego

1994–1998

EMI 2.2 Przemówienia i artykuły pracowników

1994–1999

EMI 2.3 Publikacje EIW i związane z nimi zagadnienia

1994–1998

EMI 2.4 Wizyty i goście

1994–1998

EMI 2.5 Seminaria i konferencje EIW

1994–1998

EMI 2.6 Kontakty z mediami i opinią publiczną

EMI 3 Organizacja i posiedzenia struktur wykonawczych

Dział trzeci obejmuje dokumentację posiedzeń Rady EIW i Komitetu Zastępców.

1994–1998

EMI 3.1 Organizacja i posiedzenia Rady EIW

1994–1998

EMI 3.2 Organizacja i posiedzenia Komitetu Zastępców

EMI 4 Koordynacja polityki pieniężnej i odnośnych operacji

Dział czwarty dotyczy najważniejszych działań podjętych w ramach przygotowań do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz działań grup eksperckich w dziedzinie polityki pieniężnej, rozpoczętych już za czasów Komitetu Prezesów.

1993–1998

EMI 4.1 Etapy integracji walutowej w latach 90.

1993–1998

EMI 4.2 Ramy polityki, instrumentów i procedur

1993–1998

EMI 4.3 Uwagi i operacje związane z rozwojem sytuacji monetarnej, finansowej i gospodarczej

1995–1998

EMI 4.4 Podkomisja ds. Polityki Pieniężnej (MPSC): podstruktury

1994–1998

EMI 4.5 Podkomisja ds. Polityki Pieniężnej (MPSC): sprawozdawczość i działalność

EMI 5 Operacje i polityka w zakresie kursów walutowych i przepływu kapitału

Dział piąty dotyczy spraw związanych z kursami walutowymi i obejmuje dokumenty forów eksperckich. Jednym z najważniejszych obszarów działalności EIW były kursy walutowe i ich harmonizacja na potrzeby trzeciego etapu UGW.

1996–1997

EMI 5.1 Działania dotyczące współpracy

1995–1998

EMI 5.2 Ramy prawne polityki i procedur

1994–1998

EMI 5.3 Uwagi i operacje związane z kursami walutowymi i przepływem kapitału

1993–1998

EMI 5.4 Podkomisja ds. Polityki Kursowej (FXPSC): podstruktury

1994–1998

EMI 5.5 Podkomisja ds. Polityki Kursowej (FXPSC): sprawozdawczość i działalność

EMI 6 Systemy i polityka w zakresie płatności

Dział szósty dotyczy spraw związanych z systemami płatności. Ujednolicenie unijnych rynków finansowych i postępująca cyfryzacja sektora bankowego wymagały ściślejszej współpracy między bankami centralnymi i innymi organami na szczeblu ponadnarodowym.

1994–1998

EMI 6.1 Działania dotyczące współpracy

1993–1998

EMI 6.2 Ramy prawne polityki i procedur

1994–1998

EMI 6.3 Grupa robocza ds. unijnych systemów płatności (WGPS): podstruktury

1993–1998

EMI 6.4 Grupa robocza ds. unijnych systemów płatności (WGPS): sprawozdawczość i działalność

EMI 7 Rozwój ECU i Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) oraz odnośne operacje

Dział siódmy dotyczy działań będących kontynuacją operacji EFWW przejętych przez EIW. Były one prowadzone w ramach ESW, który w 1999 zastąpiło euro.

1993–1998

EMI 7.1 Współpraca w ramach ESW

1994–1998

EMI 7.2 Wymiana pieniądza na euro

EMI 8 Rozwój i polityka nadzoru bankowego

Dział ósmy dotyczy spraw związanych ze stabilnością i ryzykiem w sektorze bankowym oraz nadzorem nad bankami ze strony EIW i podobnych forów eksperckich.

1991–1992, 1994–1998

EMI 8.1 Podkomisja ds. Nadzoru Bankowego (BSCC): podstruktury

1993–1998

EMI 8.2 Podkomisja ds. Nadzoru Bankowego (BSCC): sprawozdawczość i działalność

EMI 9 Przygotowanie banknotu europejskiego

Dział dziewiąty dotyczy spraw związanych z przygotowaniem specyfikacji technicznych, wymogów prawnych i projektów przyszłych wspólnych banknotów przez EIW, banki centralne oraz – w szczególności – grupy eksperckie. Obejmuje również dokumentację konkursu na projekt banknotów.

1994–1998

EMI 9.1 Grupa robocza ds. druku i emisji banknotu europejskiego (BNWG): sprawozdawczość i działalność

1994–1998

EMI 9.2 Grupa robocza ds. druku i emisji banknotu europejskiego (BNWG): podstruktury

1994–1998

EMI 9.3 Kwestie prawne dotyczące banknotów

1993–1998

EMI 9.4 Projekt banknotów

1994–1998

EMI 9.5 Aspekty techniczne i produkcyjne banknotów

EMI 10 Zagadnienia statystyczne

Dział dziesiąty dotyczy wymaganej harmonizacji i modyfikacji metod statystycznych w związku z ujednoliceniem europejskiej polityki gospodarczej i walutowej, jak również współpracy grup eksperckich z EIW i banków centralnych oraz innych organów w sprawach statystycznych. EIW publikował także dane statystyczne.

1994–1998

EMI 10.1 Działania dotyczące współpracy

1993–1998

EMI 10.2 Ramy polityki, metodyki i zagadnienia techniczne

1993–1998

EMI 10.3 Grupa robocza ds. statystyki (WGS): podstruktury

1993–1998

EMI 10.4 Grupa robocza ds. statystyki (WGS): sprawozdawczość i działalność

EMI 11 Podział dochodów pieniężnych i rachunkowość

Dział jedenasty dotyczy tematów metod rachunkowości i dochodów pieniężnych omawianych przez banki centralne, EIW oraz – w szczególności – specjalne fora eksperckie.

1994–1998

EMI 11.1 Grupa robocza ds. rachunkowości (WGAI): podstruktury

1994–1998

EMI 11.2 Grupa robocza ds. rachunkowości (WGAI): organizacja, posiedzenia i działalność

EMI 12 Technologia i systemy informatyczne

Dział dwunasty dotyczy działań mających na celu stworzenie systemów i infrastruktury informatycznej dla EIW oraz przygotowanie go do przyszłych wspólnych działań.

1993–1997

EMI 12.1 Grupa robocza ds. systemów informatycznych (WGIS): organizacja i posiedzenia

1994–1997

EMI 12.2 Rozwój i wdrożenie systemów

EMI 13 Międzynarodowe aspekty polityki pieniężnej

Dział trzynasty dotyczy stosunków europejskich i międzynarodowych EIW wykraczających poza współpracę z bankami centralnymi.

1992–1998

EMI 13.1 Europejskie i unijne otoczenie instytucjonalne

1996–1998

EMI 13.2 Otoczenie międzynarodowe

EMI 14 Zagadnienia prawne

Dział czternasty dotyczy zagadnień prawnych związanych z EIW i jego działalnością. O ile dokumenty prawne można znaleźć w każdym dziale zespołu archiwalnego EIW, o tyle ten dział dotyczy działalności forów ekspertów prawnych i szeregu podstawowych tekstów.

1995–1998

EMI 14.1 Grupa robocza ekspertów prawnych (WGLE) i jej podstruktury: organizacja i posiedzenia

1994–1998

EMI 14.2 Opinie i konsultacje prawne

1995–1997

EMI 14.3 Inne działania

Wszystkie strony w tej sekcji