Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het Europees Monetair Instituut (1994-1998)

Het Verdrag betreffende de Europese Unie uit 1992, ook bekend als het Verdrag van Maastricht, bevatte een routekaart voor een gemeenschappelijke munteenheid en centrale bank voor de EU. Als onderdeel hiervan werd in januari 1994 het Europees Monetair Instituut (EMI) opgericht als cruciale tussenstap naar de oprichting van de ECB. In tegenstelling tot wat bij de voorloper daarvan, het Comité van presidenten, het geval was, had het EMI zelf rechtspersoonlijkheid en groeide snel, zowel als organisatie als wat betreft het aantal medewerkers. De eerste president van het EMI, Alexandre Lamfalussy, werd in juli 1997 opgevolgd door Willem Frederik Duisenberg, die in 1998 de eerste president van de ECB werd. De president van het EMI was voorzitter van de Raad van het EMI, die daarnaast bestond uit de vicepresident van het EMI en de presidenten en gouverneurs van de centrale banken van de EU-lidstaten.

In de viereneenhalf jaar daarna bracht het EMI zijn organisatiestructuur snel tot stand. Tegelijkertijd werd er in subcomités, werkgroepen en daaronder opererende taskforces van de centrale banken en het EMI belangrijk werk verzet; deze vormden onderdeel van een samenwerkingsstructuur die al werd opgezet in de periode van het Comité van presidenten.

Het EMI richtte zich vooral op het tot stand brengen van het Europees Stelsel van centrale banken, met inbegrip van de ECB, en plaveide daarmee de weg voor de nieuwe gemeenschappelijke munteenheid. Het hield zich ook bezig met een aantal operationele taken, zoals de vervanging van het Europees Fonds voor monetaire samenwerking. Het EMI had de volgende doelen:

  • verbetering van de coördinatie van het monetair beleid in de EU
  • versterking van de financiële stabiliteit
  • verbetering van (grensoverschrijdende) betalingssystemen in de EU
  • ontwikkeling van een regelgevend, organisatorisch en logistiek kader
  • ontwikkeling van een gemeenschappelijke monetairbeleidsstrategie voor de euro
  • voorbereiding van één geldmarkt.

Het archief van het EMI beslaat ongeveer 85 strekkende meter. Daarbij gaat het voornamelijk om verslagen van vergaderingen, werkdocumenten en rapporten van de Raad van het EMI en het Comité van plaatsvervangers, alsook van subcomités en expertgroepen inzake monetair beleid, deviezen, betalingssystemen, bankentoezicht, statistiek, de ontwikkeling van bankbiljetten en andere aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het EMI vallen. Het archief bevat ook documenten over de betrekkingen met Europese en internationale instellingen en fora. De documenten hebben voornamelijk betrekking op de periode 1994-1998 en zijn meestal in het Engels, het Frans en het Duits.

Blader door de inhoudsopgave hieronder om beschikbare documenten te vinden.

EMI 1 Status, organisatie en administratie

Het eerste deel bevat documentatie inzake de oprichting (en liquidatie) van het EMI alsook interdisciplinaire activiteiten, zoals financiële administratie, personeels- en bouwadministratie, administratie van stukken en accountantscontroles.

1993-1998

EMI 1.1 Oprichting en statuut

1992-1998

EMI 1.2 Interne organisatie

1993-1998

EMI 1.3 Interne financiën, begroting en controle

1994-1998

EMI 1.4 Het hoofdkantoor van het EMI

1993-1998

EMI 1.5 Personeelszaken en betrekkingen met het personeel

1994-1998

EMI 1.6 Informatiebeheer

EMI 2 Communicatie en externe betrekkingen

Het tweede deel behandelt aangelegenheden die verband houden met de activiteiten op het gebied van externe betrekkingen van het EMI, met name van presidenten Alexandre Lamfalussy en Wim Duisenberg, maar ook van directeur-generaal Robert Raymond en specifieke medewerkers. Daartoe behoren ook toespraken en bezoeken die zij hebben afgelegd, alsook bezoekers die zij in het hoofdkantoor van het EMI hebben ontvangen.

1994-1998

EMI 2.1 Toespraken en bijdragen van de president en de directeur-generaal

1994-1998

EMI 2.2 Toespraken en bijdragen van medewerkers

1994-1999

EMI 2.3 Publicaties van het EMI en gerelateerde onderwerpen

1994-1998

EMI 2.4 Bezoeken en bezoekers

1994-1998

EMI 2.5 Seminars en congressen van het EMI

1994-1998

EMI 2.6 Contacten met de media en het publiek

EMI 3 Organisatie en vergaderingen van de uitvoerende functies

Het derde deel bevat de vergaderdocumenten van de Raad van het EMI en het Comité van plaatsvervangers.

1994-1998

EMI 3.1 Organisatie en vergaderingen van de Raad van het EMI

1994-1998

EMI 3.2 Organisatie en vergaderingen van het Comité van plaatsvervangers

EMI 4 Coördinatie van monetair beleid en monetaire transacties

Het vierde deel betreft belangrijke activiteiten ter voorbereiding van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de activiteiten van expertgroepen op het gebied van monetair beleid die reeds gedurende de periode van het Comité van presidenten waren begonnen.

1993-1998

EMI 4.1 Fasen van monetaire integratie in de jaren 90

1993-1998

EMI 4.2 Kader voor beleid, instrumenten en procedures

1993-1998

EMI 4.3 Opmerkingen over en transacties met betrekking tot monetaire, financiële en economische ontwikkelingen

1995-1998

EMI 4.4 Subcomité monetair beleid (MPSC): substructuren

1994-1998

EMI 4.5 Subcomité monetair beleid (MPSC): rapportage en activiteiten

EMI 5 Transacties en beleid inzake deviezen- en kapitaalverkeer

Het vijfde deel beslaat valuta-aangelegenheden en documenten van deskundigenfora. Deviezen en de harmonisatie daarvan in het licht van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) was een sleutelactiviteit van het EMI.

1996-1997

EMI 5.1 Samenwerkingsactiviteiten

1995-1998

EMI 5.2 Juridisch kader voor beleid en procedures

1994-1998

EMI 5.3 Opmerkingen en transacties inzake deviezen en kapitaalverkeer

1993-1998

EMI 5.4 Subcomité wisselkoersbeleid (FXPSC): substructuren

1994-1998

EMI 5.5 Subcomité wisselkoersbeleid (FXPSC): rapportage en activiteiten

EMI 6 Betalingssystemen en – beleid

Het zesde deel behandelt aangelegenheden die verband houden met betalingssystemen. De eenmaking van de financiële markten in de EU en de toenemende digitalisering van het bankwezen noopten tot nauwere samenwerking tussen centrale banken en andere autoriteiten op supranationaal niveau.

1994-1998

EMI 6.1 Samenwerkingsactiviteiten

1993-1998

EMI 6.2 Juridisch kader voor beleid en procedures

1994-1998

EMI 6.3 Werkgroep EU-betalingssystemen (WGPS): substructuren

1993-1998

EMI 6.4 Werkgroep EU-betalingssystemen (WGPS): rapportage en activiteiten

EMI 7 Ontwikkelingen en transacties van de ECU en het Europees Monetair Stelsel (EMS)

Het zevende deel behandelt activiteiten die een voortzetting vormden van de vroegere EMCF-transacties die door het EMI werden overgenomen. Deze transacties werden uitgevoerd in het kader van het EMS, dat in 1999 door de euro werd vervangen.

1993-1998

EMI 7.1 Samenwerking in het EMS

1994-1998

EMI 7.2 Invoering van de euro

EMI 8 Ontwikkeling en beleid inzake bankentoezicht

Het achtste deel behandelt aangelegenheden in verband met de stabiliteit van het bankwezen, risico’s en het bankentoezicht van het EMI en gerelateerde deskundigenfora.

1991-1992, 1994-1998

EMI 8.1 Subcomité bankentoezicht (BSCC): substructuren

1993-1998

EMI 8.2 Subcomité bankentoezicht (BSCC): rapportage en activiteiten

EMI 9 Voorbereiding van het Europese bankbiljet

Het negende deel betreft aangelegenheden die verband houden met de voorbereiding van technische specificaties, juridische vereisten en de ontwerpkenmerken van de toekomstige gemeenschappelijke bankbiljetten van het EMI, de centrale banken en met name expertgroepen. Het bevat ook verslagen van een wedstrijd om het meest geschikte ontwerp voor bankbiljetten te selecteren.

1994-1998

EMI 9.1 Werkgroep voor het drukken en uitgeven van een Europees bankbiljet (BNWG): rapportage en activiteiten

1994-1998

EMI 9.2 Werkgroep voor het drukken en uitgeven van een Europees bankbiljet (BNWG): substructuren

1994-1998

EMI 9.3 Juridische vragen met betrekking tot bankbiljetten

1993-1998

EMI 9.4 Ontwerp van bankbiljetten

1994-1998

EMI 9.5 Technische en productieaspecten van bankbiljetten

EMI 10 Statistische aangelegenheden

Het tiende deel betreft de harmonisatie en aanpassing van de door de Europese economische en monetaire eenmaking vereiste statistische methoden en de samenwerking van expertgroepen van het EMI/centrale banken en andere organen op het gebied van statistische aangelegenheden. Het EMI heeft ook reeksen statistische gegevens gepubliceerd.

1994-1998

EMI 10.1 Samenwerkingsactiviteiten

1993-1998

EMI 10.2 Kader voor beleid, methodologieën en technische aangelegenheden

1993-1998

EMI 10.3 Werkgroep voor statistiek (WGS): substructuren

1993-1998

EMI 10.4 Werkgroep voor statistiek (WGS): rapportage en activiteiten

EMI 11 Toedeling en administratieve verantwoording van de monetaire inkomsten

Het elfde deel betreft methoden van administreren en de financiële verslaglegging, en monetaire inkomsten, zoals besproken binnen centrale banken, het EMI en met name speciale deskundigenfora.

1994-1998

EMI 11.1 Werkgroep voor accountingonderwerpen (WGAI): substructuren

1994-1998

EMI 11.2 Werkgroep voor accountingonderwerpen (WGAI): organisatie, vergaderingen en activiteiten

EMI 12 Informatietechnologie en –systemen

Het twaalfde deel betreft de inspanningen om IT-systemen en -infrastructuur voor het EMI op te zetten en voor te bereiden op de toekomstige gemeenschappelijke activiteiten.

1993-1997

EMI 12.1 Werkgroep voor informatiesystemen (WGIS): organisatie en vergaderingen

1994-1997

EMI 12.2 Stelselontwikkeling en invoering

EMI 13 Internationale aspecten van het monetair beleid

Het dertiende deel behandelt de Europese en internationale betrekkingen van het EMI buiten de centrale banken.

1992-1998

EMI 13.1 Institutionele context van het EMI binnen Europa en de EU

1996-1998

EMI 13.2 Internationale context

EMI 14 Juridische aangelegenheden

Het veertiende deel behandelt juridische aangelegenheden met betrekking tot het EMI en zijn werkzaamheden. Juridische documenten zijn te vinden in elk onderdeel van het EMI-archief, maar hier worden de activiteiten van fora van juridisch deskundigen en een reeks fundamentele teksten besproken.

1995-1998

EMI 14.1 Werkgroep juridisch deskundigen (WGLE) en substructuren: organisatie en vergaderingen

1994-1998

EMI 14.2 Juridisch advies en raadplegingen

1995-1997

EMI 14.3 Overige activiteiten

Alle pagina's in dit deel