Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

De taken van het Eurosysteem

Het Eurosysteem heeft de taak de goede werking van betalings- en verrekeningssystemen te bevorderen (zie artikel 127, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de artikelen 3 en 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank).

Het Eurosysteem voert zijn taken als volgt uit:

  • Het biedt faciliteiten aan voor de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in euro, namelijk een betalingssysteem voor grote betalingen in euro (TARGET2) en een mechanisme waardoor grensoverschrijdend onderpand kan worden gesteld (CCBM). Bovendien is het Eurosysteem ook een pan-Europese dienst aan het opzetten met behulp waarvan centrale effectenbewaarinstellingen effectentransacties kunnen afwikkelen in centralebankgeld (T2S).
  • Het stelt beleidsregels en overeenkomstige normen vast voor het toezicht op systemen voor grote betalingen, retailbetalingssystemen en betalingsinstrumenten, verrekeningssystemen, effectenafwikkelingssystemen en bepaalde derden die diensten verstrekken. Het Eurosysteem houdt ook toezicht op deze infrastructuur en beoordeelt de naleving van de beleidsregels en normen; in voorkomend geval zet het aan tot verandering.
  • Het stelt bedrijfscontinuïteitsvereisten op voor marktinfrastructuur en coördineert de tenuitvoerleggingswerkzaamheden.
  • Het bewaakt marktontwikkelingen en regelgevingsinitiatieven die van invloed zijn op het toezicht op infrastructuur en regelingen voor betalingen, verrekening en afwikkeling van effecten, en formuleert daarover indien nodig een standpunt.
  • Het treedt op als een katalysator voor verandering, bevordert efficiënte betalingssystemen en, op het terrein van retailbetalingen, migratie naar het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA). Het Eurosysteem bevordert ook een efficiënte effectenmarkt door de harmonisatie van marktstandaarden te stimuleren en het slechten van barrières voor integratie aan te moedigen.

Alle pagina's in dit deel