Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en Auteursrecht

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Centrale Bank (ECB) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar werkzaamheden en die van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), te verbeteren.Het is de bedoeling dat deze informatie in de meest recente versie beschikbaar en juist is. De ECB kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden.

Dit materiaal

  • is informatie van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van een persoon of entiteit gericht;
  • bevat soms koppelingen naar externe websites waarover de ECB geen zeggenschap heeft en waarvoor de ECB geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormt geen professioneel of rechtskundig advies.

Hoewel de kortetermijnrente voor de euro (€STR), de valutareferentiekoersen van de euro en andere prijsinformatie die op deze website worden gepubliceerd, gebaseerd zijn op bronnen die de ECB betrouwbaar acht, aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verliezen, beschadigingen, uitgaven of vorderingen in verband met een genomen besluit of een handelen of niet-handelen door partijen die zich daarbij steunen op een dergelijke publicatie. De ECB aanvaardt met name geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor economisch verlies of voor indirecte schade of verlies of gevolgschade of –verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde omzet en winst, als direct of indirect gevolg van of in verband met de publicatie door de ECB van koersen of andere prijsinformatie, met inbegrip van de frequentie van deze publicatie of het gebruik van de koersen en andere prijsinformatie door derden.

Er wordt op gewezen dat niet kan worden gegarandeerd dat documenten of andere informatie op deze website een exacte weergave vormen van officieel goedgekeurde teksten. Uitsluitend de juridische instrumenten van de ECB die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en andere ECB-documentatie of -gegevens die de ECB heeft gepubliceerd, zijn rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. De ECB kan echter niet garanderen dat haar dienst geen onderbrekingen zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daaraan gekoppelde externe websites mochten voordoen.

Met deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die uit hoofde van dergelijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten. Deze disclaimer laat de disclaimer over de kortetermijnrente voor de euro (€STR) onverlet.

Indien u een onderdeel van deze website bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

Auteursrecht

Het auteursrecht © voor de gehele inhoud van deze website: Europese Centrale Bank, Frankfurt am Main, Duitsland.

Op de hieronder vermelde uitzondering na, kunnen gebruikers vrijelijk gebruik maken van de direct van deze website verkregen informatie, onder de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer deze informatie wordt verspreid of gereproduceerd, dient dit accuraat te geschieden en de ECB dient daarbij als bron te worden vermeld.
  2. Wanneer de informatie wordt opgenomen in documenten die worden verkocht (ongeacht het medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert de kopers ervan, zowel voordat deze eventuele abonnementsgelden of kosten betalen als elke keer dat ze toegang krijgen tot de van deze website verkregen informatie, te informeren dat de informatie kosteloos kan worden verkregen via deze website.
  3. Indien de informatie door de gebruiker wordt veranderd (bijvoorbeeld door seizoenaanpassingen van statistische gegevens of berekening van groeicijfers), dan dient dit expliciet te worden vermeld.
  4. Wanneer deze website wordt bezocht vanaf zakelijke websites of voor promotiedoeleinden, dient deze website op het volledige scherm van de zoekmachine geladen te worden (d.w.z. dat deze website niet mag verschijnen binnen het scherm van een andere website).

Als een uitzondering op het hierbovenstaande is de reproductie, publicatie of herdruk, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteurs vermelden (zoals de ECB Working Papers en de ECB Occasional Papers) in de vorm van een andere publicatie (gedrukte ofwel elektronisch geproduceerde) uitsluitend toegestaan met de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de ECB of de betreffende auteurs.

Gebruik van naam en logo’s

De ECB is ervan op de hoogte dat haar naam en logo’s steeds vaker worden misbruikt door verschillende derden in het kader van op bedrog gebaseerde financiële transacties en andere frauduleuze activiteiten. In enkele gevallen wordt de ECB zelfs specifiek aangeduid als de bank via welke betalingen of transacties zullen worden verricht.

De ECB wil in dit verband duidelijk stellen dat ze geen commerciële bancaire diensten aanbiedt aan particulieren of bedrijven en dat ze, met name, dergelijke partijen geen grensoverschrijdende overmakingstarieven in rekening brengt of van dergelijke partijen deposito's accepteert, of certificaten uitgeeft voor het vrijgeven van middelen. De ECB adviseert het publiek derhalve niet in contact te treden met de bronnen van zulke misleidende ondernemingen en geen geld te zenden of bank- of creditcardgegevens te verschaffen aan personen die claimen de ECB te vertegenwoordigen of een bancaire relatie met de ECB te onderhouden.

De ECB wijst er hier tevens op dat ze niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor misbruik van haar naam, logo’s of adres in projecten die erop uit zijn het publiek te bedriegen. Indien men verdachte documentatie ziet of ontvangt die verwijst naar, of zogenaamd afkomstig is van de ECB, dient men dit onmiddellijk te laten weten aan de plaatselijke autoriteit die toeziet op naleving van de wet of advies te vragen bij de bevoegde nationale autoriteiten.

Alle pagina's in dit deel