Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Rahainstituut (1994–1998)

1992. aastal pandi Euroopa Liidu lepinguga (nn Maastrichti leping) paika tegevuskava ELi ühisraha kasutuselevõtuks ja keskpanga loomiseks. 1994. aasta jaanuaris asutati selle raames Euroopa Rahainstituut (ERI) vahepealse, kuid tähtsa sammuna EKP loomise suunas. Erinevalt oma eelkäijast, keskpankade presidentide komiteest, oli ERI iseseisev juriidiline isik ning ta laienes kiiresti nii organisatsioonina kui ka töötajate arvu poolest. ERI esimese presidendi Alexandre Lamfalussy järel astus 1997. aasta juulis ametisse Willem Frederik Duisenberg, kellest sai seejärel 1998. aastal EKP esimene president. ERI president juhtis ERI nõukogu, mille liikmete hulka kuulusid veel ERI asepresident ja ELi liikmesriikide keskpankade presidendid.

ERI kujundas nelja ja poole aasta jooksul kiirelt välja oma organisatsioonilise struktuuri. Enamik tööst tehti paralleelselt keskpankade ja ERI allkomiteedes, töörühmades ning rakkerühmades. Selline koostööl põhinev struktuur oli loodud juba keskpankade presidentide komitee perioodil.

ERI keskendus eelkõige Euroopa Keskpankade Süsteemi, sealhulgas EKP loomisele ja tee rajamisele uuele ühisrahale. Samuti täitis ta teatavaid operatiivseid ülesandeid, asendades näiteks Euroopa Valuutakoostöö Fondi. ERI eesmärgid olid järgmised:

  • koordineerida paremini rahapoliitikat ELis;
  • tugevdada finantsstabiilsust;
  • täiustada ELis (piiriüleseid) maksesüsteeme;
  • töötada välja regulatiivne, organisatsiooniline ja logistiline raamistik;
  • töötada välja ühine rahapoliitiline strateegia euro kasutuselevõtuks;
  • teha ettevalmistusi ühtse rahaturu loomiseks.

ERI kogus olevate tekstidokumentide kogupikkus on ligikaudu 85 meetrit. Peamiselt on need seotud ERI nõukogu ja asendusliikmete komitee, aga ka rahapoliitikat, välisvaluutat, maksesüsteeme, pangandusjärelevalvet, statistikat, pangatähtede väljatöötamist ja muid ERI pädevusalasse kuuluvaid küsimusi käsitlevate allkomiteede ja eksperdirühmade koosolekumaterjalide, töödokumentide ja aruannetega. Kõnealune kogu sisaldab ka dokumente suhete kohta Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide ja foorumitega. Dokumendid on valdavalt aastatest 1994–1998 ning enamik neist on inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Kättesaadavate dokumentidega saab tutvuda allolevaid jaotisi sirvides.

ERI 1 Staatus, korraldus ja haldus

Esimene jaotis sisaldab ERI asutamise (ja likvideerimisega) ning valdkondade vaheliste tegevusega (nagu finants- ja personalijuhtimine, kinnisvarahaldus, dokumentide säilitamine ja auditeerimine) seotud dokumente.

1993–1998

ERI 1.1 Asutamine ja alusdokumendid

1992–1998

ERI 1.2 Sisemine korraldus

1993–1998

ERI 1.3 Sisemine arvepidamine, eelarve ja kontroll

1994–1998

ERI 1.4 ERI tööruumid

1993–1998

ERI 1.5 Personal ja personalisuhted

1994–1998

ERI 1.6 Teabehaldus

ERI 2 Teabevahetus ja avalikud suhted

Teine jaotis hõlmab küsimusi, mis on seotud ERI, eelkõige president Alexandre Lamfalussy ja Wim Duisenbergi, aga ka peadirektor Robert Raymondi ja mõningate töötajate avalike suhete alase tegevusega. See sisaldab nende kõnesid ja külaskäike, aga ka külalisi, keda nad ERI peakorteris vastu võtsid.

1994–1998

ERI 2.1 Presidendi ja peadirektori kõned ja kaastööd

1994–1998

ERI 2.2 Töötajate kõned ja kaastööd

1994–1999

ERI 2.3 ERI väljaanded ja nendega seotud küsimused

1994–1998

ERI 2.4 Külastused ja külastajad

1994–1998

ERI 2.5 ERI seminarid ja konverentsid

1994–1998

ERI 2.6 Kontaktid meedia ja üldsusega

ERI 3 Täidesaatvate funktsioonide korraldus ja istungid

Kolmas jaotis sisaldab ERI nõukogu ja asendusliikmete komitee istungidokumente.

1994–1998

ERI 3.1 ERI nõukogu korraldus ja istungid

1994–1998

ERI 3.2 Asendusliikmete komitee korraldus ja istungid

ERI 4 Rahapoliitiliste operatsioonide ja rahapoliitika koordineerimine

Neljas jaotis hõlmab majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi peamisi ettevalmistavaid tegevusi ning eksperdirühmade rahapoliitika valdkonnas tehtud tegevusi, mis olid alanud juba keskpankade presidentide komitee perioodil.

1993–1998

ERI 4.1 Rahapoliitilise lõimumise etapid 1990. aastatel

1993–1998

ERI 4.2 Poliitika, instrumentide ja menetluste raamistik

1993–1998

ERI 4.3 Tähelepanekud rahapoliitilise, finants- ja majandusarengu kohta ning nendega seotud operatsioonid

1995–1998

ERI 4.4 Rahapoliitika allkomitee: allüksused

1994–1998

ERI 4.5 Rahapoliitika allkomitee: aruandlus ja tegevus

ERI 5 Välisvaluuta ja kapitali liikumisega seotud operatsioonid ja poliitika

Viies jaotis hõlmab välisvaluutaküsimusi ja eksperdifoorumite dokumente. Majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi eel olid välisvaluutatehingud ja nende ühtlustamine üks ERI põhitegevusi.

1996–1997

ERI 5.1 Koostöö

1995–1998

ERI 5.2 Poliitika ja menetluste õigusraamistik

1994–1998

ERI 5.3 Välisvaluuta ja kapitali liikumisega seotud tähelepanekud ja operatsioonid

1993–1998

ERI 5.4 Valuutaturupoliitika allkomitee: allüksused

1994–1998

ERI 5.5 Valuutaturupoliitika allkomitee: aruandlus ja tegevus

ERI 6 Maksesüsteemid ja maksepoliitika

Kuues jaotis hõlmab maksesüsteemidega seotud küsimusi. ELi finantsturgude ühendamine ja pangandussektori üha suurem digitaliseerimine nõudis tihedamat riigiülest koostööd keskpankade ja muude ametiasutuste vahel.

1994–1998

ERI 6.1 Koostöö

1993–1998

ERI 6.2 Poliitika ja menetluste õigusraamistik

1994–1998

ERI 6.3 ELi maksesüsteemide töörühm: allüksused

1993–1998

ERI 6.4 ELi maksesüsteemide töörühm: aruandlus ja tegevus

ERI 7 Eküü ja Euroopa Rahasüsteemi arendamine ja operatsioonid

Seitsmes jaotis hõlmab tegevust, mille võttis üle ERI, jätkates endise Euroopa Valuutakoostöö Fondi operatsioone. Need operatsioonid tehti Euroopa Rahasüsteemi raames; eküü asendati 1999. aastal euroga.

1993–1998

ERI 7.1 Koostöö Euroopa Rahasüsteemis

1994–1998

ERI 7.2 Üleminek eurole

ERI 8 Pangandusjärelevalve arendamine ja poliitika

Kaheksas jaotis hõlmab küsimusi, mis käsitlevad panganduse stabiilsust, riske ja ERI pangandusjärelevalvet ning nendega seotud eksperdifoorumeid.

1991–1992, 1994–1998

ERI 8.1 Pangandusjärelevalve allkomitee: allüksused

1993–1998

ERI 8.2 Pangandusjärelevalve allkomitee: aruandlus ja tegevus

ERI 9 Euroopa pangatähe ettevalmistamine

Üheksas jaotis puudutab teemasid, mis on seotud tulevaste ühiste pangatähtede tehnilise kirjelduse, õigusnõuete ja kujunduse ettevalmistamisega ERI, keskpankade ja eelkõige eksperdirühmade poolt. Samuti sisaldab see pangatähtede sobivaima kujunduse konkursiga seotud dokumente.

1994–1998

ERI 9.1 Euroopa pangatähe trükkimise ja väljaandmise töörühm: aruandlus ja tegevus

1994–1998

ERI 9.2 Euroopa pangatähe trükkimise ja väljaandmise töörühm: allüksused

1994–1998

ERI 9.3 Pangatähtedega seotud õigusküsimused

1993–1998

ERI 9.4 Pangatähtede kujundus

1994–1998

ERI 9.5 Pangatähtede tehnilised ja tootmisega seotud aspektid

ERI 10 Statistikaga seotud teemad

Kümnes jaotis käsitleb Euroopa majanduslikuks ja rahanduslikuks ühendamiseks vajalike statistiliste meetodite ühtlustamist ja kohandamist ning ERI/keskpanga eksperdirühmade ja muude asutuste koostööd statistikaküsimustes. ERI andis välja ka statistiliste andmete ridu.

1994–1998

ERI 10.1 Koostöö

1993–1998

ERI 10.2 Poliitika, metoodika ja tehniliste küsimuste raamistik

1993–1998

ERI 10.3 Statistika töörühm: allüksused

1993–1998

ERI 10.4 Statistika töörühm: aruandlus ja tegevus

ERI 11 Emissioonitulu jaotamine ja raamatupidamisarvestus

Üheteistkümnes jaotis hõlmab keskpankades, ERIs ja eelkõige temaatilistes eksperdifoorumites arutatud raamatupidamismeetodeid ja emissioonitulu.

1994–1998

ERI 11.1 Raamatupidamisküsimuste töörühm: allüksused

1994–1998

ERI 11.2 Raamatupidamisküsimuste töörühm: korraldus, koosolekud ja tegevus

ERI 12 Infotehnoloogia ja -süsteemid

Kaheteistkümnes jaotis hõlmab jõupingutusi, mis tehti ERI IT-süsteemide ja -taristu loomise ning nende tulevasteks ühisteks tegevusteks ettevalmistamise nimel.

1993–1997

ERI 12.1 Infosüsteemide töörühm: korraldus ja koosolekud

1994–1997

ERI 12.2 Süsteemi arendamine ja rakendamine

ERI 13 Rahapoliitika rahvusvahelised aspektid

Kolmeteistkümnes jaotis hõlmab ERI keskpankadeväliseid koostöösuhteid Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

1992–1998

ERI 13.1 Euroopa ja ELi institutsiooniline kontekst

1996–1998

ERI 13.2 Rahvusvaheline kontekst

ERI 14 Õigusküsimused

Neljateistkümnes jaotis hõlmab ERI ja tema tegevusega seotud õigusküsimusi. Ehkki õigusdokumente leidub ka ERI kogu teistes jaotistes, sisaldab see jaotis õigusekspertide foorumite tegevust ja mitmeid alustekste.

1995–1998

ERI 14.1 Õigusekspertide töörühm ja allüksused: korraldus ja koosolekud

1994–1998

ERI 14.2 Õigusnõustamine ja konsultatsioonid

1995–1997

ERI 14.3 Muu tegevus

Kõik selle jaotise teemad