European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kapitali märkimine

Viimati uuendatud 1. jaanuaril 2023

EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja moodustab 10 825 007 069,61 eurot.

Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Neil kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui muutub EKP kapitali sissemakseid tegevate ELi liikmesriikide keskpankade arv. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel. Viimati toimus korrigeerimine 1. veebruaril 2020 pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.

Euroala riikide keskpangad

Euroala riikide keskpankade täielikult makstud osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 8 875 217 621,22 eurot ning jagunevad järgmiselt:

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis
Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) (1) Sissemakstud kapital (€)
(1) Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud kaheksa korda: iga viie aasta järel ette nähtud korralisi kohandamisi tehti 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009, 1. jaanuaril 2014 ja 1. jaanuaril 2019; lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga liitusid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti; Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia), 1. jaanuaril 2007 (kui ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia), 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia) ning 1. veebruaril 2020 (pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust).
(2) Horvaatia keskpank sai eurosüsteemi liikmeks pärast Horvaatia ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2023. Sellega seoses tasus Horvaatia keskpank sel kuupäeval oma järelejäänud osa EKP kapitalist.
(3) Euroala riikide keskpankade suurenenud osamaksed seoses Inglise keskpanga lahkumisega Euroopa Keskpankade Süsteemist (st enne Horvaatia liitumist euroalaga) tasuti kahe aastamaksena (vt 30. jaanuaril 2020 EKP veebilehel avaldatud pressiteade). Esimene aastamakse tasuti 29. detsembril 2021 ja ülejäänud osa 28. detsembril 2022.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Eesti) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Kreeka) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Hispaania) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Prantsusmaa) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) (2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d’Italia (Itaalia) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Küpros) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Läti) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Leedu) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Sloveenia) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Slovakkia) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) 1,4939 161 714 780,61
Kokku (3) 81,9881 8 875 217 621,22

Euroalaväliste riikide keskpangad

Euroopa Liidu seitse euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 73 117 104,33 eurot ning jaguneb järgmiselt:

Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis
Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
(4) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Taani) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Poola) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumeenia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Rootsi) 2,9790 12 092 886,02
Kokku (4) 18,0119 73 117 104,33

Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust osa saada EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus

Eurosüsteemi kapitali märkimise alusest juhindutakse näiteks mõnede EKP varaostukavade raames valdava osa ostude tegemisel, kuna see hõlmab ainult euroala riikide keskpanku.

Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. jaanuaril 2023 ja 1. veebruaril 2020
Riik Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. jaanuar 2023 Eurosüsteemi kapitali märkimise alus 1. veebruar 2020
% %
(5) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Belgia 3,6139 3,6432
Bulgaaria    
Tšehhi Vabariik    
Taani    
Saksamaa 26,1494 26,3615
Eesti 0,2794 0,2817
Iirimaa 1,6798 1,6934
Kreeka 2,4536 2,4735
Hispaania 11,8287 11,9246
Prantsusmaa 20,2600 20,4243
Horvaatia 0,8044  
Itaalia 16,8518 16,9885
Küpros 0,2134 0,2152
Läti 0,3865 0,3897
Leedu 0,5741 0,5788
Luksemburg 0,3268 0,3294
Ungari    
Malta 0,1040 0,1049
Madalmaad 5,8133 5,8604
Austria 2,9033 2,9269
Poola    
Portugal 2,3217 2,3405
Rumeenia    
Sloveenia 0,4776 0,4815
Slovakkia 1,1360 1,1452
Soome 1,8221 1,8369
Rootsi    
Kokku (5) 100,0000 100,0000

EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine

EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33.

33.1. EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:

  1. summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
  2. ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.

33.2. Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad