Kapitali märkimine

Viimati uuendatud 1. jaanuaril 2015
 

EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja selle suurus on 10 825 007 069,61 eurot.

Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Nendel kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui ELiga ühineb uus riik. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel.

Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud kuuel korral: iga viie aasta järel ette nähtud korrigeerimine 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009 ja taas 1. jaanuaril 2014; lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga ühinesid Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari), 1. jaanuaril 2007 (kui ELiga liitusid Bulgaaria ja Rumeenia) ning 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia).

Euroala riikide keskpangad

Euroala riikide keskpankade täielikult tasutud osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 7 619 884 851,40 eurot ning jagunevad järgmiselt:

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
1) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Eesti) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Kreeka) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Hispaania) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Prantsusmaa) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d’Italia (Itaalia) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Küpros) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Läti) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Leedu) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugal) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Sloveenia) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovakkia) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) 1,2564 136 005 388,82
Kokku1 70,3915 7 619 884 851,40

EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33 :

Õigusraamistik

EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine

33.1. EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:

  1. summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
  2. ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.

33.2. Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.

Euroalaväliste riikide keskpangad

Euroopa Liidu üheksa euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 120 192 083,17 eurot ning jaguneb järgmiselt:

Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
1) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Taani) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Poola) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumeenia) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Rootsi) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Ühendkuningriik) 13,6743 55 509 147,81
Kokku1 29,6085 120 192 083,17

Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust saada osa EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.