Kapitali märkimine

Viimati uuendatud 1. jaanuaril 2019

EKP kapital tuleb kõikide ELi liikmesriikide keskpankadelt ja moodustab 10 825 007 069,61 eurot.

Liikmesriikide keskpankade osa arvutamisel EKP kapitalis arvestatakse vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Nendel kahel teguril on võrdne osatähtsus. EKP korrigeerib osakaalusid iga viie aasta järel ja iga kord, kui muutub EKP kapitali sissemakseid tegevate ELi liikmesriikide keskpankade arv. Kohandus tehakse Euroopa Komisjonilt saadud andmete alusel.

Alates majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi algusest 1. jaanuaril 1999 on kapitali märkimise alust muudetud seitsmel korral: iga viie aasta järel ette nähtud korralisi kohandamisi tehti 1. jaanuaril 2004, 1. jaanuaril 2009, 1. jaanuaril 2014 ja 1. jaanuaril 2019; lisamuudatusi tehti 1. mail 2004 (kui ELiga liitusid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti; Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia), 1. jaanuaril 2007 (kui ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia) ning 1. juulil 2013 (kui ELiga liitus Horvaatia).

Euroala riikide keskpangad

Euroala riikide keskpankade täielikult makstud osamaksed EKP kapitali moodustavad kokku 7 536 110 121,69 eurot ning jagunevad järgmiselt:

Euroala riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
1) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Eesti) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Kreeka) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Hispaania) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Prantsusmaa) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d’Italia (Itaalia) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Küpros) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Läti) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Leedu) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugal) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Sloveenia) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovakkia) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) 1,2708 137 564 189,84
Kokku1 69,6176 7 536 110 121,69

EKP puhaskasum ja -kahjum jaotuvad euroala riikide keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 33:

Õigusraamistik

EKP puhaskasumi ja -kahjumi jaotamine

33.1. EKP puhaskasum kantakse üle järgmiselt:

  1. summa, mille määrab EKP nõukogu ja mis ei või ületada 20% puhaskasumist, kantakse üle üldreservfondi piiranguga, et see ei ole suurem kui 100% kapitalist; ning
  2. ülejäänud puhaskasum jaotatakse EKP osanike vahel proportsionaalselt nende sissemaksetega.

33.2. Kui EKP kannab kahjumit, võib kahjumi katta EKP üldreservfondi arvelt ja vajaduse korral EKP nõukogu otsuse põhjal vastava majandusaasta kattevara kasumi arvelt proportsionaalselt nende summadega, mis on jaotatud riikide keskpankadele kooskõlas artikliga 32.5.

Euroalaväliste riikide keskpangad

Euroopa Liidu üheksa euroalavälist keskpanka peavad tasuma väikse protsendi enda osast EKP märgitud kapitalis panusena EKP tegevuskuludesse, mis on seotud nende osalemisega Euroopa Keskpankade Süsteemis. Alates 29. detsembrist 2010 on nende maksed moodustanud 3,75% nende koguosast märgitud kapitalis. Euroalaväliste riikide keskpankade poolt EKP-le tasutud kapital on 123 333 635,55 eurot ning jaguneb järgmiselt:

Euroalaväliste riikide keskpankade osa EKP kapitalis

Riigi keskpank Kapitali märkimise alus (%) Sissemakstud kapital (€)
1) Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud kogusumma ühtida kõigi arvude summaga.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Taani) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Poola) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumeenia) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Rootsi) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Ühendkuningriik) 14,3374 58 200 921,14
Kokku1 30,3824 123 333 635,55

Euroalaväliste riikide keskpankadel ei ole õigust saada osa EKP jaotatavast kasumist ja nad ei ole kohustatud rahastama EKP võimalikke kahjusid.

Pressiteade