Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan rahapoliittinen instituutti (1994–1998)

Vuonna 1992 Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa eli Maastrichtin sopimuksessa esitettiin etenemissuunnitelma EU:n yhteisen rahan ja yhteisen keskuspankin luomiseksi. Osana tätä suunnitelmaa perustettiin tammikuussa 1994 Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI, suom. ERI), joka oli olennaisen tärkeä välivaiheen instituutio ennen EKP:n perustamista. EMI oli itsenäinen oikeushenkilö (toisin kuin edeltäjänsä, Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komitea), ja sen organisaatio ja henkilöstömäärä kasvoivat nopeasti. EMI:n ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Alexandre Lamfalussy vuoteen 1997 asti. Hänen seuraajastaan Willem Frederik Duisenbergista tuli EKP:n ensimmäinen pääjohtaja vuonna 1998. EMI:n puheenjohtaja johti EMI:n neuvostoa, johon kuuluivat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

EMI:n organisaatio luotiin nopeasti neljän ja puolen vuoden aikana. Merkittävä osa työstä tehtiin keskuspankkien ja EMI:n yhteisissä alakomiteoissa, työryhmissä ja erityisryhmissä. Kyseiset yhteistyöjärjestelyt oli luotu jo keskuspankkien pääjohtajien komitean aikana.

EMI keskittyi pääasiassa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja sen myötä EKP:n luomiseen sekä uuden yhteisen rahan valmistelemiseen. Se hoiti myös joitain operatiivisia tehtäviä, jotka liittyivät esimerkiksi EMI:n edeltäjän Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston korvaamiseen. EMI:n tavoitteena oli

  • parantaa rahapolitiikan koordinointia EU:ssa
  • varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus
  • kehittää (valtiorajojen yli toimivia) maksujärjestelmiä EU:ssa
  • laatia sääntelyyn, hallintoon ja logistiikkaan liittyvät järjestelyt
  • laatia euroa varten yhteinen rahapolitiikan strategia
  • valmistella yhteisiä rahamarkkinoita.

Rahapoliittisen instituutin arkisto on paperimuodossa ja käsittää noin 85 hyllymetriä asiakirjoja. Materiaali sisältää enimmäkseen EMI:n neuvoston, varajäsenten komitean (Committee of Alternates) sekä alakomiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokous- ja valmisteluasiakirjoja ja raportteja, jotka käsittelevät rahapolitiikkaa, valuuttakursseja, maksujärjestelmiä, pankkivalvontaa, tilastointia, setelien kehitystyötä ja muita EMI:n toimivaltaan kuuluvia asioita. Arkistossa on myös asiakirjoja, jotka liittyvät eurooppalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja foorumeiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Asiakirjat ovat enimmäkseen vuosilta 1994–1998, ja ne ovat pääosin englannin-, ranskan- ja saksankielisiä.

Alla on luettelo saatavilla olevista asiakirjoista.

EMI 1 Asema, organisaatio ja hallinto

Osiossa on EMI:n perustamista (ja likvidaatiota) käsitteleviä asiakirjoja sekä asiakirjoja, jotka koskevat yleisiä toimintoja, kuten talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintoa, tietojen kirjaamista ja tilintarkastusta.

1993–1998

EMI 1.1 Perustaminen ja perustamisasiakirjat

1992–1998

EMI 1.2 Sisäinen organisaatio

1993–1998

EMI 1.3 Sisäinen rahoitus, talousarvio ja valvonta

1994–1998

EMI 1.4 EMI:n toimitilat

1993–1998

EMI 1.5 Henkilöstöhallinto

1994–1998

EMI 1.6 Tietohallinto

EMI 2 Viestintä ja suhdetoiminta

Osiossa on EMI:n suhdetoimintaan liittyvää aineistoa. Suurin osa liittyy puheenjohtajiin Alexandre Lamfalussyyn ja Wim Duisenbergiin, osa myös johtajaan Robert Raymondiin ja tiettyihin henkilöstön jäseniin. Osiossa on myös heidän puheitaan sekä tietoja heidän tekemistään vierailuista ja EMI:n päärakennuksessa vastaanottamistaan vierailijoista.

1994–1998

EMI 2.1 Puheenjohtajan ja johtajan puheita ja kirjoituksia

1994–1998

EMI 2.2 Henkilöstön jäsenten puheita ja kirjoituksia

1994–1999

EMI 2.3 EMI:n julkaisut ja niihin liittyvät asiat

1994–1998

EMI 2.4 Vierailut ja vierailijat

1994–1998

EMI 2.5 EMI:n seminaarit ja konferenssit

1994–1998

EMI 2.6 Yhteydet mediaan ja suureen yleisöön

EMI 3 Organisaatio ja hallintoelinten kokoukset

Osiossa on asiakirjoja EMI:n neuvoston ja varajäsenten komitean kokouksista.

1994–1998

EMI 3.1 EMI:n neuvoston organisaatio ja kokoukset

1994–1998

EMI 3.2 Varajäsenten komitean organisaatio ja kokoukset

EMI 4 Rahapoliittisten operaatioiden ja rahapolitiikan koordinointi

Osiossa on aineistoa talous- ja rahaliiton (Economic and Monetary Union, EMU) keskeisistä valmistelutoimista sekä rahapolitiikkaa käsittelevien asiantuntijaryhmien toimista, jotka aloitettiin jo pääjohtajien komitean kaudella.

1993–1998

EMI 4.1 Rahamarkkinoiden yhdentymiskehityksen vaiheet 1990-luvulla

1993–1998

EMI 4.2 Linjauksiin, välineisiin ja menettelyihin liittyvät järjestelyt

1993–1998

EMI 4.3 Rahapolitiikan, rahoitusmarkkinoiden ja talouden kehitykseen liittyviä huomioita ja operaatioita

1995–1998

EMI 4.4 Monetary Policy Sub-Committee (MPSC): alajaokset

1994–1998

EMI 4.5 Monetary Policy Sub-Committee (MPSC): raportit ja toiminnot

EMI 5 Valuuttoihin ja pääoman liikkuvuuteen liittyvät operaatiot ja menettelyt

Osio sisältää valuuttakursseja koskevaa aineistoa. Lisäksi se sisältää asiantuntijafoorumeiden asiakirjoja. Valuuttakurssi ja sen yhdenmukaistaminen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta varten oli EMI:n keskeinen tehtävä.

1996–1997

EMI 5.1 Yhteistyötoimet

1995–1998

EMI 5.2 Linjauksia ja menettelyjä koskeva lainsäädäntö

1994–1998

EMI 5.3 Valuuttakursseihin ja pääoman liikkuvuuteen liittyviä huomioita ja operaatioita

1993–1998

EMI 5.4 Foreign Exchange Policy Sub-Committee (FXPSC): alajaokset

1994–1998

EMI 5.5 Foreign Exchange Policy Sub-Committee (FXPSC): raportit ja toiminnot

EMI 6 Maksujärjestelmät ja -menettelyt

Osiossa on maksujärjestelmiä koskevaa aineistoa. EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen ja pankkisektorin lisääntyvä digitalisaatio edellyttivät keskuspankkien ja muiden viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä ylikansallisella tasolla.

1994–1998

EMI 6.1 Yhteistyötoimet

1993–1998

EMI 6.2 Linjauksia ja menettelyjä koskeva lainsäädäntö

1994–1998

EMI 6.3 Working Group on EU payment systems (WGPS): alajaokset

1993–1998

EMI 6.4 Working Group on EU payment systems (WGPS): raportit ja toiminnot

EMI 7 ECUn ja Euroopan valuuttajärjestelmän (European Monetary System, EMS, suom. EVJ) kehitys ja operaatiot

Osion aineisto koskee EMI:lle siirtyneitä toimintoja, jotka aloitettiin jo Euroopan raha-asioiden yhteistyörahaston aikana. Operaatioita toteutettiin Euroopan valuuttajärjestelmässä (EVJ), jonka tilalle tuli euro vuonna 1999.

1993–1998

EMI 7.1 Yhteistyö Euroopan valuuttajärjestelmässä

1994–1998

EMI 7.2 Siirtyminen euroon

EMI 8 Pankkivalvonnan kehitys ja menettelyt

Osiossa on aineistoa EMI:n ja sen toimintaan liittyvien asiantuntijafoorumien käsittelemistä aiheista, joita ovat muun muassa pankkisektorin vakaus ja riskit sekä pankkivalvonta.

1991–1992,1994–1998

EMI 8.1 Banking Supervisory Sub-Committee (BSCC): alajaokset

1993–1998

EMI 8.2 Banking Supervisory Sub-Committee (BSCC): raportit ja toiminnot

EMI 9 Yhteisten setelien valmistelutyö

Osiossa on aineistoa tulevien yhteisten eurosetelien teknisten spesifikaatioiden, lainsäädännöllisten vaatimusten ja kuva-aiheiden valmistelusta, jota toteuttivat EMI, keskuspankit ja etenkin asiantuntijaryhmät. Lisäksi siinä on aineistoa setelien kuva-aiheista järjestetystä kilpailusta.

1994–1998

EMI 9.1 Working Group on Printing and Issuing a European Banknote (BNWG): raportit ja toiminnot

1994–1998

EMI 9.2 Working Group on Printing and Issuing a European Banknote (BNWG): alajaokset

1994–1998

EMI 9.3 Seteleihin liittyvät lainsäädännölliset kysymykset

1993–1998

EMI 9.4 Setelien kuva-aiheiden suunnittelu

1994–1998

EMI 9.5 Setelien tekniset ominaisuudet ja tuotanto

EMI 10 Tilastointi

Osiossa on aineistoa Euroopan taloudellisen ja rahapoliittisen yhdentymisen edellyttämästä tilastointimenetelmien yhtenäistämisestä ja muuttamisesta. Lisäksi siinä on asiakirjoja EMI:n/keskuspankkien asiantuntijaryhmien ja muiden laitosten yhteistyöstä tilastoasioissa. EMI myös julkaisi tilastollisia aikasarjoja.

1994–1998

EMI 10.1 Yhteistyötoimet

1993–1998

EMI 10.2 Linjauksiin, menetelmiin ja teknisiin kysymyksiin liittyvät järjestelyt

1993–1998

EMI 10.3 Working Group on Statistics (WGS): alajaokset

1993–1998

EMI 10.4 Working Group on Statistics (WGS): raportit ja toiminnot

EMI 11 Rahoitustulon allokointi ja kirjanpito

Osiossa on aineistoa, joka koskee kirjanpitomenetelmistä ja rahoitustulosta käytyjä keskusteluja keskuspankeissa, EMI:ssä ja etenkin asiantuntijafoorumeilla.

1994–1998

EMI 11.1 Working group on Accounting Issues (WGAI): alajaokset

1994–1998

EMI 11.2 Working group on Accounting Issues (WGAI): organisaatio, kokoukset ja toiminnot

EMI 12 Tietotekniikka ja tietojärjestelmät

Osiossa on aineistoa EMI:n tietojärjestelmien ja infrastruktuurin perustamisesta ja niiden valmistelemisesta tuleviin yhteisiin toimintoihin.

1993–1997

EMI 12.1 Working Group on Information Systems (WGIS): organisaatio ja kokoukset

1994–1997

EMI 12.2 Järjestelmän kehitys ja käyttöönotto

EMI 13 Rahapolitiikan kansainväliset näkökohdat

Osiossa on aineistoa EMI:n suhteista muihin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin kuin keskuspankkeihin.

1992–1998

EMI 13.1 Euroopan ja EU:n instituutiot

1996–1998

EMI 13.2 Kansainvälinen ympäristö

EMI 14 Lainsäädäntöasiat

Osiossa on aineistoa EMI:in ja sen toimintoihin liittyvistä lainsäädäntökysymyksistä. Lainsäädännöllisiä asiakirjoja voi olla muissakin EMI:n arkiston osioissa. Tämä osio koskee lakiasiantuntijoiden foorumeiden toimintoja, ja se sisältää perustavanlaatuisia oikeudellisia asiakirjoja.

1995–1998

EMI 14.1 Working Group of Legal Experts (WGLE) ja alajaokset: organisaatio ja kokoukset

1994–1998

EMI 14.2 Oikeudellinen neuvonta ja kuulemiset

1995–1997

EMI 14.3 Muut toiminnot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut