Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin organisatoriset periaatteet

Eurojärjestelmässä noudatetaan hajauttamisperiaatetta.

Osallistuminen

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet osallistuvat strategisesti ja toiminnallisesti tavoitteidensa toteuttamiseen.

Yhteistyö

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet suorittavat tehtävänsä keskinäisen yhteistyön hengessä.

Avoimuus ja tilivelvollisuus

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin jäsenet toimivat avoimesti sekä ovat tilivelvollisia toimiensa tehokkuudesta ja kantavat siitä täyden vastuun.

Yhteiseurooppalaisten ja kansallisten tehtävien erillisyys

Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteiseurooppalaiset toimet määritellään selvästi, ja ne pidetään erillään kansallisista vastuualueista.

Yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus

Eurojärjestelmä toimii ja esiintyy yhtenäisesti ja yhteinen valvontamekanismi koordinoidusti. Molemmat kunnioittavat yksittäisten jäsentensä oikeudellista asemaa. Kummassakin toimitaan hyvässä yhteistyössä ja viestitään yhdenmukaisesti, ja kumpikin pyrkii olemaan läheisessä yhteydessä Euroopan kansalaisiin.

Resurssien jakaminen

Eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa edistetään henkilöstövaihtoa sekä osaamisen ja kokemusten vaihtoa.

Tehokas päätöksenteko

Kaikessa eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin päätöksenteossa ja harkinnassa pyritään tehokkuuteen. Päätöksenteossa keskitytään analysointiin ja argumentointiin sekä sallitaan erilaisten näkemysten esille tuominen.

Taloudellisuus, mitattavuus ja menetelmät

Eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa hallinnoidaan huolellisesti kaikkia voimavaroja ja edistetään tehokkaiden ja taloudellisten ratkaisujen käyttöä kaikessa toiminnassa. Eurojärjestelmä ja valvontamekanismi kehittävät valvontajärjestelmiä ja suoritusindikaattoreita, joilla mitataan tehtävien toteutusta ja sitä, miten hyvin toiminta vastaa tavoitteita. Vastaavanlaisia menetelmiä käytetään ja kehitetään edelleen myös kustannusten arvioinnissa ja raportoinnissa.

Synergiaetujen hyödyntäminen ja kaksinkertaisen työn välttäminen

Rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät on eriytetty toisistaan joka suhteessa, mutta sekä eurojärjestelmässä että yhteisessä valvontamekanismissa selvitetään mahdolliset synergia- ja skaalaedut ja niitä hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Työn ja resurssien päällekkäisyyttä sekä liiallista ja tehotonta koordinointia vältetään. Tässä tarkoituksessa haetaan aktiivisesti organisatorisia ratkaisuja, jotka varmistavat tehokkaan ja nopean toiminnan ja joissa käytetään hyväksi aiempia kokemuksia. Eurojärjestelmän tukitoimintojen ulkoistamista tulee harkita samoin kriteerein ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut