Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valuuttavaranto ja omat varat

Valuuttavaranto

Valuuttavarannolla varmistetaan, että EKP:llä on tarvittaessa riittävästi likviditeettiä valuuttaoperaatioiden toteuttamiseen. EKP:n valuuttavaranto luotiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa 1.1.1999, jolloin euroalueen maiden kansalliset keskuspankit siirsivät valuuttavarantoja EKP:lle.

EKP:n varannonhoidon ensisijaisena tavoitteena on taata varannon likvidiys. Varat pyritään myös sijoittamaan turvallisesti ja tuottavasti.

EKP:n valuuttavaranto koostuu Yhdysvaltain dollareista, Japanin jeneistä, Kiinan renminbeistä, kullasta ja IMF:n erityisistä nosto-oikeuksista. Sen koostumus vaihtelee, sillä siihen vaikuttavat sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset sekä EKP:n valuutta- ja kultamääräiset operaatiot.

Valuuttavarantoon sisältyviä Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin ja Kiinan renminbin määräisiä varoja hallinnoidaan aktiivisesti joko EKP:ssä tai EKP:n puolesta sellaisissa euroalueen maiden kansallisissa keskuspankeissa, jotka haluavat osallistua EKP:n valuuttavarantojen hoitoon. Kansalliset keskuspankit voivat hoitaa varantoa EKP:n puolesta yhdessä jonkin toisen kansallisen keskuspankin kanssa. Kukin valuuttavarannon hoitoon osallistuva kansallinen keskuspankki hoitaa yleensä vain joko Yhdysvaltain dollareista tai Japanin jeneistä koostuvaa salkkua.

EKP myy kultaa allekirjoittamiensa keskuspankkien kultasopimuksen ja kultaa koskevan yhteisen julkilausuman mukaisesti (ks. linkki kohdassa Lehdistötiedotteita).

Tuoreinta numerotietoa valuuttavarannosta on EKP:n verkkosivujen tilastotaulukoissa.

Valuuttavarannosta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivujen tilasto-osiossa.

Lainsäädäntö

Valuuttavarantoa koskeva EKP:n lainsäädäntö on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Lehdistötiedotteita

Lehdistötiedotteet kullan myynnistä sekä kultaa koskevasta yhteisestä julkilausumasta ovat luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla osiossa Media.

Muualla verkossa

IMF:n ohjeet valuuttavarannon hoidosta (20.9.2001)

Omat varat

Omien varojen sijoitussalkusta saaduilla tuotoilla EKP kattaa toimintakuluja, jotka eivät liity sen pankkivalvontatehtäviin. Varat on sijoitettu euromääräisiin arvopapereihin riskienhallintajärjestelmän limiittejä noudattaen. Omien varojen sijoitussalkun hoidossa otetaan huomioon myös ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit.

Omista varoista sijoitetaan pääasiassa

  • EKP:n maksettua pääomaa
  • yleisrahastoon ja taloudellisten riskien varalle luotuun varaukseen sisältyviä varoja.

Salkun arvo ei välttämättä vastaa EKP:n maksetun pääoman, yleisrahaston ja taloudellisten riskien varalle tehdyn varauksen yhteenlaskettua arvoa, sillä tuotot sijoitetaan uudelleen, arvopaperit arvostetaan markkinahintaan ja yleisrahastossa ja riskivarauksessa olevien varojen määrä muuttuu tilanteen mukaan.

Vuoden 2023 lopussa (mrd. euroa)

EKP:n omien varojen sijoitussalkku (markkina-arvo)

22,1

Tarkempia tietoja on EKP:n tilinpäätöksessä, joka julkaistaan osana EKP:n vuosikertomusta.

Riskienhallinta

Valuuttavarantoon kuuluvien varojen tehokkaalla sijoittamisella ja kohdentamisella saadaan likviditeettiä EKP:n tehtävien hoitamiseen ja pystytään minimoimaan varannon hallussapidon kustannukset. Riskienhallinta palvelee näitä tavoitteita hillitsemällä ja valvomalla altistumista riskeille.

EKP vastaa suoraan sijoitussalkkujensa eli myös valuuttavarannon ja omien varojen sijoitussalkun riskienhallinnasta. Riskien hallinnan ja seurannan piiriin kuuluvat EKP:hen sekä suoraan että EKP:n puolesta toimivien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kautta kohdistuvat taloudelliset riskit (markkina-, luotto- ja likviditeettiriskit). Riskien hallinnan ja seurannan tärkeimmät osa-alueet ovat

  • riskirajojen asettaminen luotto- ja markkinariskeille
  • säännönmukaisuuden valvonta
  • riskien ja tuottojen mittaaminen ja siitä raportointi
  • varojen strateginen allokointi.

Riskien ja tuottojen raportoinnin riippumattomuus on keskeinen periaate EKP:n sijoitustoiminnassa. Eturistiriitojen välttämiseksi salkunhoidon taloudellisten riskien hallinta on keskitetty riskienhallintaosastoon, joka raportoi suoraan johtokunnalle.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut