Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kysyttyä

Yritämme kertoa toiminnastamme ymmärrettävästi.

EKP on euroalueen keskuspankki. Pyrimme varmistamaan, että hintataso pysyy vakaana ja että rahat ovat turvassa pankeissa. EKP:n toiminta vaikuttaa euroalueen lähes 350 miljoonan asukkaan elämään.

Tälle sivulle on koottu vastauksia monenlaisiin EKP:hen liittyviin kysymyksiin, ja sivun alalaidassa on yhteystiedot, jos jokin asia jää vielä askarruttamaan.

 

Euroopan keskus­pankki

Mikä on EKP?

EKP on euroalueen keskuspankki, eli se huolehtii euroseteleistä ja ‑kolikoista. Yritämme korkoja muuttamalla pitää hintatason euroalueella verraten vakaana.

Olemme lisäksi mukana yhteisessä pankkivalvonnassa eli valvomme eurooppalaisten liikepankkien toimintaa.

Mikä on keskuspankki? EKP:n ja eurojärjestelmän lyhyt esittelyvideo Yhteisen pankkivalvonnan lyhyt esittelyvideo

Avoimuus, riippumattomuus ja tilivelvollisuus ovat toiminnan perusperiaatteita.

Miksi EKP on riippumaton? Lyhyt video
Mitä kieltä EKP:ssä puhutaan?

Jokainen EU-maa saa valita yhden kielen viralliseksi EU-kieleksi. Tällä hetkellä virallisia kieliä on EU:ssa 24, ja meihin voi olla yhteydessä millä tahansa niistä. EKP:n viestinnässä käytetään milloin mitäkin kieliä hieman sen mukaan, mistä aiheesta halutaan kertoa ja kenelle. Lakitekstejään Euroopan keskuspankki julkaisee kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja talossa työkielenä on englanti.

Kuka omistaa Euroopan keskuspankin?

EKP:n omistajina ovat EU-maiden keskuspankit. Pääomaosuus riippuu maan väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta (molemmat ovat laskennassa yhtä tärkeitä). Osuuksia voi vertailla EKP:n verkkosivuilla. Euron käyttöön ottaneiden maiden keskuspankit maksavat osuutensa kokonaan, muut käytännössä vain osallistuvat toimintakuluihin.

Kuka omistaa Euroopan keskuspankin?
Tuottaako EKP voittoa? Voiko sen toiminta olla tappiollista?

Myös EKP:n toiminta on taloudellisesti yleensä joko voitollista tai tappiollista. Voitot ja tappiot jaetaan euroalueen maiden keskuspankkien kesken. Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimintaa ohjaavan perussäännön mukaan viidennes voitoista voidaan kuitenkin tarvittaessa laittaa sivuun myöhempien tappioiden varalta.

Eurojärjestelmän voitot ja tappiot
Miten sota Ukrainassa vaikuttaa EKP:n toimintaan?

EKP:n neuvosto tukee periaatteessa Ukrainan kansaa.

EKP noudattaa EU:n ja Euroopan maiden asettamia pakotteita ja pyrkii parhaansa mukaan vakauttamaan hintatasoa euroalueella.

Samalla vakautetaan myös rahoitusjärjestelmää.

Lehdistötiedote 25.2.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan Venäjän hyökkäyssota ja pankkivalvonta

Rahapolitiikka

Millaista on EKP:n rahapolitiikka?

EKP:n päätehtävänä on hintakehityksen vakauttaminen, joten rahapolitiikalla vaikutetaan siihen, miten helposti rahaa saa lainaan ja kuinka paljon siitä on maksettava korkoa. EKP:n ohjauskorot vaikuttavat korkoihin kaikkialla euroalueella. Muutaman kuukauden kuluttua ohjauskorkojen muuttumisesta myös esimerkiksi pankkilainojen korot muuttuvat samansuuntaisesti. Keskuspankit voivat vaikuttaa korkotasoon ja lainojen kysyntään ja tarjontaan muillakin keinoilla.

Rahapoliittiset päätökset eri kielillä Hintavakaustavoite osana strategian uudelleenarviointia Mitä on rahapolitiikka?
Miksi hintatasoa yritetään pitää vakaana?

Hintatason vakauden ylläpitäminen on annettu EKP:n tärkeimmäksi tehtäväksi sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (artiklassa 127). EKP:n neuvosto on ottanut keskipitkän aikavälin tavoitteeksi, että yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattava inflaatiovauhti olisi 2 % vuodessa.

Kun hintakehitys pysyy vakaana, hankintoja voi suunnitella pitkälle tulevaisuuteen ja yrityksetkin uskaltavat tehdä investointeja. Euro ei menetä arvoaan vaan tavarat ja palvelut maksavat euroalueella jatkossakin suunnilleen saman verran.

Miksi vakaa hintataso on hyvä asia? Miksi tavoitteena on 2 prosentin inflaatio?
Miten hintakehitystä mitataan?

Jotta hintatasoa voi yrittää vakauttaa, pitää tietää, miten hinnat kehittyvät taloudessa. Euroalueella tehdään jatkuvasti ostoksia ja hankitaan esimerkiksi ruokaa ja vaatteita. Lisäksi rahaa kuluu vuokraan ja muihin laskuihin. Suuria hankintoja tehdään harvemmin, mutta autokauppojen ja matkatoimistojen hinnoittelu vaikuttaa sekin inflaatiovauhtiin pitemmällä aikavälillä.

Tavaroiden ja palvelujen hintoja seurataan, ja niistä kootaan yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, jonka nousuvauhti antaa hyvän kuvan siitä, onko hintataso onnistuttu pitämään vakaana. Se kertoo periaatteessa, kuinka paljon enemmän rahaa jokseenkin samoihin hankintoihin on tarvittu vuoden välein.

Kaikista maista kootaan tiedot tavanomaisista hankinnoista samalla menetelmällä, jotta maiden tiedot voidaan yhdistää samaan tilastoon.

Indeksin kokoavat Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat ja eri maiden tilastokeskukset. 

Inflaation mittaaminen osana strategian uudelleenarviointia
Miksi inflaatio on nyt nopeaa?

Viime kuukausina inflaatiovauhti on taas hidastunut, mutta inflaatio on edelleen liian nopeaa. Kun Venäjä aloitti sodan Ukrainan kanssa, energian hinta nousi tuntuvasti. Energiaa saa jo taas edullisemmin, mutta tilanne vaikuttaa vielä ruuan hintaan. Monilla aloilla tuotantokustannukset (kuten palkat) ovat nousseet, ja siksi hintojakin nostetaan. Yritysten on helpompi korottaa hintojaan, kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, ja pandemian vuoksi monia tavaroita ja palveluja on ollut vaikea saada.

Keskustelua inflaatiosta
Missä tilanteessa EKP nostaa korkoja?

EKP huolehtii euron arvosta, joten se pyrkii vakauttamaan hintakehitystä euroalueella. Kun hinnat nousevat liian nopeasti eli inflaatio on päässyt kiihtymään, EKP voi rauhoittaa tilannetta nostamalla ohjauskorkojaan.

On tärkeää, ettei inflaation aleta odottaa jäävän EKP:n tavoitetta nopeammaksi. Tavoitteena on vakauttaa inflaatiovauhdiksi 2 % vuodessa, ja koronnostot vaikuttavat sekä odotuksiin että hinnoitteluun.

Miten EKP:n koronnostot vaikuttavat arkeen?
Miten osto-ohjelmat vaikuttavat inflaatioon?

Kun hinnat eivät nouse eli inflaatio vaikuttaa hyytyvän, keskuspankit voivat tehdä ostoja rahoitusmarkkinoilla saadakseen pitkät korot laskemaan. Osto-ohjelmissa hankitaan esimerkiksi yritysten ja valtioiden joukkolainoja. Kun taloudessa on varaa tehdä investointeja ja muita hankintoja, hintoja voidaan nostaa ja inflaatiovauhti palautuu vähitellen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi.

Inflaation kiihdyttyä muista syistä EKP:n osto-ohjelmia ei enää tarvinnut kasvattaa heinäkuun 2022 jälkeen ja heinäkuussa 2023 omaisuuserien osto-ohjelmasta päätettiin luopua.  

Talouden elvyttäminen osto-ohjelmien avulla Omaisuuserien osto-ohjelmien vaikutus
Miten rahapolitiikan strategiaa on uudistettu?

Rahapolitiikan strategiaa on aika ajoin uudistettava. EKP:n nykyinen strategia julkaistiin heinäkuussa 2021. Siinä on otettu huomioon, miten talous on muuttunut sitten vuoden 2003, jolloin strategiaa tarkistettiin edellisen kerran. Finanssikriisin jälkeen EKP on joutunut etsimään uusia tapoja pyrkiä tavoitteisiinsa esimerkiksi väestörakenteen muutosten ja tuottavuuden heikentymisen myötä. Kehitys muualla maailmassa näkyy nopeasti myös euroalueella, finanssijärjestelmässä on tapahtunut paljon, tietotekniikan merkitys on kasvanut ja ilmastonmuutoksen vaikutus tuntuu päivä päivältä yhä selvemmin.

EKP kirjaa strategiaansa, miten se hoitaa EU:n perussopimuksissa annettuja tehtäviään eli ennen kaikkea miten hintatasoa pyritään vakauttamaan rahapolitiikan avulla. Tavoitteeksi on otettu kahden prosentin inflaatiovauhti. Inflaation ei haluta kehittyvän sitä heikommin eikä vahvemmin.

Strategian uudelleenarviointi
Tietoa rahapolitiikasta verkkosivuillamme

Sivuillamme on paljon tietoa rahapoliittisista päätöksistä ja niiden taustoista ja toteutuksesta.

Verkkosivujen rahapolitiikkaosio Yleistajuista luettavaa rahapolitiikasta

Rahapolitiikan strategiaa uudistettiin vuonna 2021.

Tietoa strategian uudelleenarvioinnista

Pankkivalvonta

Mitä on pankkivalvonta?

Euroopassa pyritään yhteisen pankkivalvonnan avulla huolehtimaan siitä, että pankkijärjestelmän toiminta on vakaalla pohjalla, kaikkia pankkeja valvotaan samalla tavalla ja palveluja voidaan tarjota koko alueen asukkaille.

Lyhyt video
Mitä tarkoitetaan yhteisellä valvontamekanismilla?

Yhteiseksi valvontamekanismiksi nimitetään pankkivalvontajärjestelyjä Euroopassa. Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvat EKP ja eri maiden pankkivalvontaviranomaiset.

Lyhyt video
Minne voi ilmoittaa, jos epäilee, ettei EU-lainsäädäntöä ole noudatettu oikein?

Epäilyistä voi ilmoittaa väärinkäytösten ilmoituspalvelussa. EKP:n järjestelyillä suojataan sekä ilmoitusten tekijöitä että epäiltyjä, ja kaikki henkilötiedot salataan asianmukaisesti.

Voiko EKP:ltä pyytää tietoja eri pankkien tilanteesta?

Tietojen saatavuus on EKP:ssä tärkeä periaate. Pyrimme kertomaan toiminnastamme mahdollisimman avoimesti. Osa pankkivalvonnan työstä on kuitenkin luottamuksellista.

EU:n lainsäädännön (esim. vakavaraisuusdirektiivin) perusteella emme saa antaa yksittäisten valvottavien pankkien tietoja julkisuuteen.

EKP:n asiakirjoihin tutustumisesta säädetään päätöksessä EKP/2004/3 (sellaisena kuin se on muutettuna). Koska EKP on sitoutunut toimimaan avoimesti ja pyrkii edistämään ja helpottamaan tutkimustyötä, se on luonut julkisen asiakirjarekisterin.

Asiakirjarekisteri
Mitä kaikkia pankkeja EKP valvoo?

EKP valvoo etenkin suuria euroalueen pankkeja, mutta se on mukana myös ns. vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa.

Luettelo valvottavista pankeista
Millainen on valvojan arviointiprosessi?

Pankkivalvojat arvioivat pankkien riskejä ja tarkastavat, onko niihin varauduttu hyvin. Valvojan arviointiprosessissa eri pankkien riskiprofiilit pystytään arvioimaan samalta pohjalta, ja sen jälkeen päätetään tarvittavista valvontatoimista.

Valvojan arviointiprosessi (SREP)
Mitä tarkoitetaan stressitestauksella?

Stressitestauksella pyritään kartoittamaan, miten hyvin pankit selviytyisivät, jos esimerkiksi taloustilanne heikkenisi. Mahdollisiin ongelmiin pystytään siten puuttumaan jo etukäteen osana jatkuvaa valvontaa.

Tietoa stressitesteistä
Onko EKP:ssä perehdytty tietotekniikkaan liittyviin riskeihin?

Esimerkiksi informaatiosodankäynnin myötä on tullut entistä tärkeämmäksi varmistaa, että EU:n pankkijärjestelmää pystytään suojelemaan erilaisilta tietomurroilta ja käyttökatkoksilta. Pankit raportoivat EKP:lle vuosittain tietotekniikkaan liittyvistä riskeistään, jotta EKP voi arvioida, miten hyvin riskeihin osataan varautua. Erilaisista hyökkäyksistä pyritään jakamaan tietoa välittömästi, jotta kaikki osaavat olla varuillaan. Vuonna 2024 aiotaan testata pankkien kykyä selviytyä tietotekniikkaan pohjautuvasta hyökkäyksestä ja sen jälkimainingeista.

Pankkivalvonnan uutiskirje Esitys teemasta
Mitä EKP voi tehdä, jos pankeissa rikotaan lakia?

Jos pankit eivät noudata lakia, niille voidaan määrätä sakkoja. Eri maiden pankkivalvojat hoitavat tilanteet, joissa jokin pankki ei ole noudattanut direktiiveihin perustuvaa maan omaa lainsäädäntöä tai joissa tutkittavana on luonnollisten henkilöiden toiminta. Maan lainsäädännössä voidaan myös edellyttää muunlaisia seuraamuksia kuin sakkoja.

EKP:n määräämistä sakoista julkaistaan tietoa pankkivalvonnan verkkosivuilla.

EKP:n määräämiä sakkoja ja EKP:n pyynnöstä käynnistettyjä tutkimuksia Tietoa erilaisista seuraamuksista
Tietoa pankkivalvonnasta verkkosivuillamme

Euro ja maksu­järjestelmät

Miksi euro on hyvä asia?

Kun kaikkialla euroalueella käytetään samaa rahaa, on helpompaa lähteä töihin tai opiskelemaan ulkomaille ja tuntea itsensä eurooppalaiseksi. Matkailukin on mukavampaa ja turvallisempaa. Euroopan yhdentyessä ajatus yhteisestä rahasta kirjattiin Maastrichtin sopimukseen 1990-luvun alussa.

Lyhyt video
Millainen olisi digitaalinen euro?

Digitaaliset eurot olisivat sähköistä rahaa, jonka eurojärjestelmä laskisi liikkeeseen. Se olisi siis keskuspankkirahaa, eli käyttö olisi riskitöntä. Toistaiseksi setelit ja kolikot ovat ainoa vähittäismaksuissa käytettävissä oleva keskuspankkirahan muoto. Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle, ja digitaaliset eurot voisi halutessaan vaihtaa euroseteleiksi.

Tietoa digitaalisesta eurosta
Miksi eurosta haluttaisiin laskea liikkeeseen sähköinen versio?

Keskuspankin liikkeeseen laskemaa sähköistä rahaa olisi turvallista käyttää. Euroalueella pystyttäisiin tarjoamaan oma vaihtoehto ylikansallisten yritysten maksusovelluksille, ja rahoitusjärjestelmän toiminta olisi vakaalla pohjalla.

Miten digitaalinen euro poikkeaisi kryptovaroista?

Digitaalinen euro olisi keskuspankkirahaa, eli sen arvo olisi erittäin vakaa, toisin kuin kryptovarojen, joiden taustalla ei ole mikään viranomainen. Esimerkiksi stablecoin-valuutat eivät ole toimiva maksuväline, sillä niiden arvo riippuu siitä, millaisia varoja niiden vakuutena on. Digitaalisen euron liikkeeseenlaskijoina toimisivat keskuspankit, joten se suunniteltaisiin käyttäjien tarpeisiin. Se olisi joka suhteessa turvallinen maksuväline.

Mitä suunnittelussa pidetään tärkeänä?

Eurojärjestelmän asiantuntijat ovat hahmotelleet, minkälainen digitaalisesta eurosta haluttaisiin tehdä. Sen pitäisi olla helposti kaikkien käytettävissä esimerkiksi maksupalveluissa, ja toimintavarmuus pitäisi pystyä takaamaan. Maksamisen pitäisi olla tehokasta ja turvallista. Käyttäjien yksityisyydensuoja haluttaisiin taata, ja tietenkin lainsäädännön vaatimuksia olisi noudatettava. Sähköisiä euroja pitäisi pystyä käyttämään kaikkialla euroalueella.

Voitaisiinko käyttäjien yksityisyydensuoja varmistaa?

Eurojärjestelmällä ei ole mitään tarvetta kerätä tietoja yksittäisistä käyttäjistä tai maksutottumuksista, eikä tietoja ole tarkoitus kerätä myöskään muiden viranomaisten käyttöön.

Jokaisen käyttäjän on todennäköisesti annettava henkilötietonsa, ennen kuin digitaalisilla euroilla voi ryhtyä maksamaan, mutta maksutiedot on tarkoitus salata mahdollisimman hyvin.

Miksi EKP harkitsee eurosetelien uudistamista?

Yhteinen raha on toiminut yhdistävänä tekijänä Euroopassa jo parikymmentä vuotta. Hyvään setelisuunnittelutapaan kuuluu, että seteleitä uudistetaan sopivin väliajoin. Eurosetelien kuva-aiheet on aika suunnitella uusiksi.

Joulukuussa 2021 EKP:ssä alettiin kaavailla uutta teemaa ja uusia kuva-aiheita euroseteleille. Tavoitteena on, että kaikki eurooppalaiset tuntevat uudet setelit omikseen ja että seteleissä ja niiden turvatekijöissä käytetään uusinta teknologiaa.

Euroalueen asukkaiden mielipidettä kysytään useampaan otteeseen. Ensin valitaan uudelle setelisarjalle yhteinen teema, ja sen jälkeen suunnitellaan siihen sopiva kuvitus sarjan seteleille.

Suunnitteluun varataan aikaa, eli EKP:n neuvosto ei todennäköisesti tee lopullista päätöstä ulkoasusta ennen vuotta 2026.

Tietoa uuden setelisarjan suunnittelusta
Voiko 500 euron seteleillä maksaa edelleen?

Uusia 500 euron seteleitä ei enää valmisteta. Vanhat kuitenkin säilyttävät arvonsa, ja niillä voi maksaa edelleen.

Lisätietoa
Millä edellytyksillä eurosetelien kuvia saa käyttöön?

Eurosetelien kuvien käyttöön ei yleensä tarvita erillistä lupaa, mutta käytössä on noudatettava EKP:n sääntöjä (erityisesti päätöksen EKP/2013/10 artiklaa 2). On tärkeää, ettei jäljennöksiä voi erehtyä luulemaan aidoiksi euroseteleiksi.

Ammattikäyttöön on saatavissa korkearesoluutioisia eurosetelien kuvia. Niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu.

Millaisia maksuja eurojärjestelmä välittää?

Eurojärjestelmän rahoitusjärjestelmälle tarjoamia maksujärjestelyjä nimitetään TARGET-palveluiksi.

Niiden avulla voidaan välittää suuria maksuja, arvopaperikaupan maksuja, pikamaksuja ja vakuuksia keskuspankkirahassa. Keskus- ja liikepankkien suuret maksut kulkevat yleensä ns. T2-järjestelmässä.

Eurojärjestelmältä ei silti saa tietoja yksittäisten pankkisiirtojen etenemisestä euroalueella eikä sen ulkopuolella. 

Tietoa TARGET2-palveluista
Mitä ovat pikamaksut?

EKP:n ja euroalueen keskuspankkien pikamaksupalvelu on ollut käytössä vuodesta 2018. Sen ansiosta maksut ovat tarvittaessa perillä saman tien mihin kellonaikaan tahansa. Keskuspankit huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

Tietoa pikamaksuista
Tietoa maksutavoista ja eurosta verkkosivuillamme

Miksi eurojärjestelmällä on käteisstrategia? Mihin seteleitä ja kolikoita tarvitaan? Miten euroalueen asukkaat maksavat nykyään?

Tietoa eurosta

Mitä tarkoitusta maksujärjestelmät palvelevat?

Tietoa maksamisesta

Ilmastonmuutos

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa EKP:n toimintaan?

EKP:n täytyy ottaa ilmastoriskit huomioon voidakseen hoitaa tehtävänsä hyvin. Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy kaikkialla taloudessa, myös hintakehityksessä. Pankkivalvojana EKP kiinnittää huomiota pankkien ilmastoriskeihin ja näyttää esimerkkiä omassa riskienhallinnassaan.

Ilmastonmuutoksen merkitys EKP:n toiminnassa
Pystyykö EKP vaikuttamaan ilmastonmuutokseen?

EKP julkaisee jatkuvasti tietoa vaikutusmahdollisuuksistaan.

Ilmastonmuutos ja EKP Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Koronaviruspandemia

Miten EKP otti koronaviruspandemian huomioon?

EKP pyrki vuosina 2020 ja 2021 pienentämään koronaviruspandemian vaikutusta talouteen ja helpottamaan tilannetta euroalueella.

Lyhyt video

Myös pankkivalvonnassa otettiin pandemia huomioon monin tavoin.

Heti maaliskuussa 2020 käynnistettiin pandemiaan liittyvä osto-ohjelma, jotta rahoitusta olisi saatavilla edullisesti ja pandemian aiheuttamista ongelmista olisi helpompi selviytyä.

Mikä on pandemiaan liittyvä osto-ohjelma? Lehdistötiedote

Pankkivalvonnassa todettiin helmikuussa 2022, että pandemiaa ei enää tarvinnut ottaa huomioon.

Liikepankkien toiminta

Voiko kuka tahansa hakea lainaa EKP:stä?

EKP ei ole liikepankki, eli tavalliset ihmiset ja yritykset eivät voi pitää siellä tilejä eivätkä ottaa lainaa EKP:stä.

Minne voi ilmoittaa kuluttajansuoja­ongelmista tai rahanpesuepäilyistä liikepankeissa?

Jokaisessa maassa on omat viranomaiset, jotka huolehtivat kuluttajansuojasta ja yrittävät estää rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa. Monissa liikepankeissa pyritään myös itse puuttumaan ongelmiin, joten jos pankki vaikuttaa muuten luotettavalta, sillekin kannattaa ilmoittaa epäilyistä.

Rahanpesun estäminen

Varovaisuus kannattaa

EKP:n nimeä ja logoa voidaan käyttää väärin

EKP ei tarjoa liikepankkipalveluita. EKP:n nimeä ja logoa käytetään silti toisinaan tekaistujen maksutapahtumien yhteydessä. Rikolliset voivat jopa tekeytyä EKP:n henkilöstön jäseniksi.

Lisätietoa

Yhteystiedot

EKP:lle voi lähettää sen tehtäviin ja toimintoihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja ja ehdotuksia millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä (myös lomake on pian käytettävissä kaikilla kielillä). Puhelimitse meidät tavoittaa arkisin klo 10.00–12.00 ja klo 14.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut