Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ārējās rezerves un pašu kapitāls

Ārējās rezerves

ECB ārējās rezerves nepieciešamības gadījumā nodrošina ECB pietiekamu likviditāti ārvalstu valūtas operāciju veikšanai. Minētās ārējās rezerves sākotnēji tika izveidotas Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākumā 1999. gada 1. janvārī, eurozonas nacionālajām centrālajām bankām nododot ārējo rezervju aktīvus ECB.

ECB ārējo rezervju pārvaldīšanas mērķi to svarīguma secībā ir likviditāte, drošība un atdeve.

ECB ārējo rezervju portfelī ietilpst ASV dolāri, Japānas jenas, Ķīnas renminbi, zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības. Laika gaitā rezervju sastāvs mainās, atspoguļojot ieguldīto aktīvu tirgus vērtības pārmaiņas, kā arī ECB valūtas maiņas un zelta operācijas.

ASV dolāru, Japānas jenu un Ķīnas renminbi rezerves aktīvi pārvalda ECB un dažas eurozonas NCB, kuras darbojas kā ECB aģenti un vēlas būt iesaistītas šajās pārvaldīšanas aktivitātēs. NCB pēc izvēles var apvienot savas ECB ārējo rezervju pārvaldīšanas aktivitātes ar citām NCB. Katra NCB vai vairākas NCB kopā parasti pārvalda vienu ASV dolāru vai Japānas jenu portfeli, veicot ECB aģenta funkcijas.

ECB pārdod zeltu pilnībā atbilstoši Centrālo banku nolīgumam par zeltu un Kopīgajam paziņojumam par zeltu (saiti uz attiecīgiem paziņojumiem presei sk. tālāk). ECB parakstījusi šīs vienošanās.

Jaunākos datus par oficiālajiem rezervju aktīviem sk. starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes šablonā.

Sīkāku informāciju par starptautiskajām rezervēm sk. sadaļā par starptautisko rezervju statistiku.

Saistītie tiesību akti

ECB tiesību akti par ārējām rezervēm, kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", pieejami ECB interneta vietnē sadaļā "Tiesiskais regulējums".

Saistītā informācija presei

Paziņojumi presei par ECB veikto zelta pārdošanu un Kopīgais paziņojums par zeltu pieejams ECB interneta vietnē sadaļā "Medijiem".

Ārēja saite

IMF guidelines for foreign exchange reserve management ("SVF ārvalstu valūtas rezervju pārvaldības vadlīnijas"; 2001. gada 20. septembris)

Pašu kapitāls

ECB pašu kapitāla portfelis nodrošina ECB ienākumus, lai palīdzētu segt tos darbības izdevumus, kas nav saistīti ar uzraudzības uzdevumu izpildi. Tas tiek ieguldīts euro denominētos aktīvos atbilstoši riska kontroles regulējumā noteiktajiem ierobežojumiem. Pārvaldot savu pašu kapitāla portfeli, ECB ņem vērā arī klimata pārmaiņu radītos riskus.

ECB pašu kapitāla portfelis pamatā veidojas, ieguldot:

  • ECB apmaksāto kapitālu;
  • vispārējo rezervju fondā turēto summu un uzkrājumu finanšu riskiem.

Pašu kapitāla portfeļa apjoms ne vienmēr precīzi atbilst ECB apmaksātā kapitāla, vispārējo rezervju fonda un uzkrājuma finanšu riskiem summai. Tas galvenokārt skaidrojams ar gūto ienākumu atkārtotu ieguldīšanu, vērtspapīru novērtēšanu pēc tirgus cenām un vispārējo rezervju fonda un uzkrājuma finanšu riskiem specifiskām pārmaiņām.

2023. gada beigu dati (mljrd. euro)

ECB pašu kapitāla portfelis (tirgus vērtībā)

22.1

Sīkāku informāciju sk. ECB finanšu pārskatos, kas ietverti gada pārskatā.

Risku pārvaldība

Ārējo rezervju efektīva izvietošana un pārvalde nodrošina likviditāti, kas nepieciešama, lai pildītu uzticētās politikas pilnvaras, vienlaikus samazinot rezervju turēšanas izmaksas. Riska vadība var veicināt šo mērķu sasniegšanu, pārvaldot un kontrolējot pakļautību finanšu riskam.

ECB ir tieši atbildīga par risku vadību saistībā ar tās portfeļiem, t. sk. ārējo rezervju un pašu kapitāla portfeļiem. ECB apdraudošo finanšu risku (gan to, kurus ECB uzņemas tieši, gan to, kuri rodas, Eurosistēmas NCB darbojoties ECB vārdā) pārvaldība un uzraudzība vērsta uz tirgus risku, kredītrisku un likviditātes risku un ietver četras galvenās atbildības jomas:

  • kredītriska un tirgus riska ierobežojumu noteikšana;
  • atbilstība;
  • risku un to attīstības novērtējums un ziņošana;
  • stratēģiska aktīvu izvietošana.

Neatkarīgu ziņojumu sniegšana par riskiem un to attīstību ir ECB ieguldījumu sistēmas galvenā sastāvdaļa. Lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem, portfeļu pārvaldības rezultātā radušos finanšu riskus pārvalda Riska vadības direktorāts, kas ziņo tieši Valdei.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas