Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimatrelaterad finansiell redovisning

För att kunna hantera klimatförändringar krävs först och främst tillförlitliga data. Det är bara möjligt att korrekt mäta vår klimatpåverkan och förstå de risker vi står inför om de data vi har är tillförlitliga. Utifrån denna utgångspunkt kan ändamålsenliga och effektiva åtgärder vidtas.

Vilka uppgifter redovisas?

I redovisningen ges detaljerad information om koldioxidavtryck och klimatrisk med de finansiella tillgångar som innehas av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroområdet (gemensamt kallat Eurosystemet). Ökad transparens innebär att det blir lättare att förstå hur våra portföljer påverkar klimatet, fatta mer välinformerade beslut om hur klimatmålen ska nås samt hjälpa andra att bättre förstå klimatrisker och klimatpåverkan. Från och med 2023 kommer ECB och de övriga centralbankerna i Eurosystemet att publicera klimatrelaterad finansiell redovisning en gång om året.

Denna redovisning kommer efterhand att återspegla våra ansträngningar att minska koldioxidutsläpp i portföljerna i linje med målen i Parisavtalet. Den ska också hjälpa oss att övervaka våra framsteg samt visa om det behövs några justeringar framöver.

Vad omfattar redovisningen?

ECB redovisar uppgifter om finansiella tillgångar som Eurosystemets centralbanker innehar för penningpolitiska syften. Samtliga centralbanker i Eurosystemet redovisar också sina icke-penningpolitiska portföljer, vilka de förvaltar direkt under eget ansvar.

Harmoniserat tillvägagångssätt i euroområdet

All redovisning förbereds i linje med Eurosystemets gemensamma ramverk för minimikrav för redovisning, baserat på rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures och Partnership for Carbon Accounting Financials.

En lista över Eurosystemets redovisning ges nedan.

Översikt över Eurosystemets klimatrelaterade finansiella redovisning (2022)

Euroområdet

Europeiska centralbanken

Österrike

Oesterreichische Nationalbank

Belgien

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Kroatien

Hrvatska narodna banka

Cypern

Central Bank of Cyprus

Estland

Eesti Pank

Finland

Finlands Bank

Frankrike

Banque de France

Tyskland

Deutsche Bundesbank

Grekland

Bank of Greece

Irland

Central Bank of Ireland

Italien

Banca d’Italia

Lettland

Latvijas Banka

Litauen

Lietuvos bankas

Luxemburg

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Central Bank of Malta

Nederländerna

De Nederlandsche bank

Portugal

Banco de Portugal

Slovakien

Národná banka Slovenska

Slovenien

Bank Slovenije

Spanien

Banco de España

SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt