Menu
Niektoré z informácií uvedených na tejto stránke sú neúplné alebo nepresné. Po skončení prebiehajúcej aktualizácie bude onedlho zverejnená opravená verzia.

Výskum a vývoj v oblasti bankoviek – možnosti spolupráce s ECB

Zaisťovanie bezpečnosti eurových bankoviek

ECB je podobne ako všetky centrálne banky povinná chrániť dôveryhodnosť svojich bankoviek. Eurové bankovky preto musia obsahovať účinné ochranné prvky, ktoré verejnosť dokáže ľahko rozpoznať. Okrem toho musí byť ECB technologicky vždy o krok ďalej pred falšovateľmi a neustále zdokonaľovať ochranné prvky používané v súčasných aj budúcich eurových bankovkách. ECB preto riadi, koordinuje a financuje celý rad výskumných projektov prebiehajúcich vo verejnom i súkromnom sektore.

Oblasti financovaného výskumu

ECB sa snaží podporovať a využívať výskum a vývoj v nasledujúcich oblastiach:

  • ochranné prvky, ktoré sa dajú použiť v prípade bankoviek,
  • technológia výroby bankoviek,
  • technológia spracovania bankoviek a manipulácie s bankovkami.

Financované výskumné projekty môžu pokrývať širokú škálu technológií a mať rôznu dĺžku trvania i rozpočet. Sú to napríklad analýzy trhu a krátkodobé štúdie realizovateľnosti alebo dlhodobejšie vývojové projekty a skúšky priemyselnej tlače nových ochranných prvkov bankoviek.

Kto sa môže uchádzať o financovanie?

Predkladať návrhy projektov môžu komerčné spoločnosti, výskumné ústavy a iné odborné subjekty so znalosťami relevantných technologických oblastí. Sídlo v EÚ nie je podmienkou.

Ako nás kontaktovať s návrhom vedeckovýskumného projektu

Ak máte produkt alebo koncepciu, ktoré by podľa vás boli pre ECB zaujímavé z hľadiska ich využitia v eurových bankovkách, pošlite stručný popis navrhovaného projektu (maximálne tri strany formátu A4) v angličtine (našom pracovnom jazyku) na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Našu odpoveď spravidla dostanete v priebehu jedného mesiaca.

Ak nás váš návrh zaujme, uzavrieme s vami dohodu o dôvernosti informácií a pošleme vám žiadosť o podrobnejšie údaje. Tie sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára v súlade s pravidlami predkladania materiálov, ktoré sa používajú pri všetkých projektoch financovaných ECB.

ECB zaisťuje bezpečnosť komunikácie pomocou šifrovania PGP. Ak chcete predložiť projekt, stiahnite si verejný kľúč.