Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför är klimatförändringarna viktiga för ECB?

7 november 2022

För oss på ECB är klimatförändringar viktiga eftersom de påverkar

  • ekonomin, som i sin tur påverkar vårt mål att hålla priserna stabila,
  • de banker som ECB övervakar för att se till att de är säkra och sunda,
  • vår egen riskexponering.

Hur påverkar klimatförändringar vår ekonomi?

Klimatförändringar medför två typer av risker för vår ekonomi: fysiska risker och omställningsrisker.

Vad är fysiska risker?

Fysiska risker är en direkt följd av klimatförändringarna, t.ex. när stormar eller översvämningar skadar bostäder och vägar eller förstör grödor. Dessa händelser har blivit vanligare och allvarligare under de senaste årtiondena och påverkar allt fler delar av ekonomin.

Dessutom kan långsiktiga förändringar som ändrade regnmönster och stigande temperaturer störa industrin och jordbruket. Om inget görs kommer effekterna bara att förvärras.

Vad är omställningsrisker?

Att minska koldioxidutsläppen är avgörande för att sakta ner och undvika de värsta klimatförändringarna. Därför har EU åtagit sig att uppnå en klimatneutral ekonomi senast 2050. För att nå detta mål måste vi göra alla våra ekonomiska verksamheter grönare, inbegripet hur vi producerar varor och tjänster, hur vi reser och hur vi livnär oss. Omställningen till en grönare ekonomi kan erbjuda stora möjligheter, t.ex. nya jobb och en hälsosammare miljö.

Men den innebär också risker, särskilt om politiken för att uppmuntra till mer hållbar verksamhet genomförs alltför snabbt och företag och människor inte har tillräckligt med tid för att anpassa sig. Företag kan slås ut, människor förlora sina jobb och värdet på finansiella tillgångar sjunka. Detta kan bero på ny lagstiftning, ändrade konsumentpreferenser och tekniska innovationer som gör miljöskadliga produkter föråldrade. Dessa risker kallas ”omställningsrisker”.

Varför är detta viktigt för ECB?

Vi på ECB har ett starkt intresse av att ta itu med klimatrisker inom vårt mandat. Klimatförändringarna påverkar hur vi håller priserna stabila, hur vi övervakar banker och hur vi hanterar vår egen exponering mot klimatrisker.

Hur påverkas priserna av klimatförändringar?

Klimatförändringarna påverkar ekonomin och därmed också priserna. Torka och skogsbränder kan förstöra skördarna. Översvämningar och lågvatten kan störa transportsystem och leveranskedjor, vilket blir kostsamt för företagen. Detta kan också få dominoeffekter på de finansiella marknaderna med utbredd instabilitet som resultat. Allt detta kan påverka priserna och därmed vår förmåga att hålla priserna stabila.

Politik som uppmuntrar till grönare verksamheter påverkar också hur mycket saker och ting kostar. Subventioner för investeringar i grön energi eller skatter på kol, olja och gas kan påverka ekonomin och priserna.

Hur påverkar klimatförändringarna de banker som vi övervakar?

En av de viktigaste uppgifterna för en bank är att bevilja lån till sina kunder, båda privatpersoner och företag. Om en av dessa kunder drabbas av en översvämning kan detta leda till ekonomiska svårigheter. Kunden kanske inte kan betala tillbaka sina lån – vilket också skulle få negativa effekter för banken.

Därför måste vi se till att bankerna är medvetna om sina klimatrelaterade risker, t.ex. hög exponering mot koldioxidintensiva sektorer eller kunder i områden som sannolikt kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Vi uppmanar bankerna att ta hänsyn till dessa risker i sin strategi, styrning och riskhantering.

Hur påverkar klimatförändringar vår balansräkning?

Vi måste också titta på vår egen exponering mot klimatrisker. Klimatförändringar kan påverka de tillgångar vi har och de säkerheter vi accepterar som värdegaranti när vi lånar ut till banker. Vi måste hantera dessa risker korrekt och se till att de minskas.

Vad gör ECB åt det?

Vi är inte de viktigaste aktörerna i omställningen till en grönare ekonomi. Regeringar och parlament leder arbetet här, men vi är fast beslutna att agera i kampen mot klimatförändringarna inom vårt mandat.

Vi genomför en handlingsplan för att införliva klimatförändringarna i vår penningpolitik och har gjort dem till en huvudprioritering i vår roll som tillsynsmyndighet. Vi förbättrar våra modeller, kvaliteten på de data vi använder och hur vi hanterar våra egna risker.

Vi vill främja bredare beteendeförändringar. Våra regler kan uppmuntra banker att vara mer medvetna om vilka klimatrisker som finns i deras tillgångar, att vara mer öppna om dem och att informera oss på ett konsekvent sätt. Om banker och företag är mer medvetna om klimatrisker och mer transparenta vad gäller effekterna är det lättare för samtliga inblandade att på rätt sätt beakta dessa risker och att prissätta dem. Vi delar också vår sakkunskap och de lärdomar vi har dragit för att uppmuntra andra att göra sin del i kampen mot klimatförändringarna.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH ECB

Få reda på mer