Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB představila akční plán začlenění aspektů změny klimatu do své měnověpolitické strategie

8. července 2021

  • Rada guvernérů ECB je pevně odhodlána:
  • dále začlenit aspekty změny klimatu do rámce své měnové politiky,
  • rozšířit svou analytickou kapacitu v makroekonomickém modelování, statistice a měnové politice, pokud jde o změnu klimatu,
  • začlenit aspekty změny klimatu do měnověpolitických operací v oblasti zveřejňování informací, hodnocení rizik, rámce zajištění a nákupu aktiv podnikového sektoru,
  • provést akční plán v souladu s pokrokem dosaženým v politikách a iniciativách EU v oblasti zveřejňování informací a podávání zpráv o ekologické udržitelnosti.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o komplexním akčním plánu s ambiciózním harmonogramem (viz příloha) s cílem dále začlenit aspekty změny klimatu do rámce své politiky. Tímto rozhodnutím Rada guvernérů zdůrazňuje své odhodlání systematičtěji zohledňovat aspekty ekologické udržitelnosti ve své měnové politice. Toto rozhodnutí navazuje na dokončení přezkumu strategie v období let 2020–2021, v němž aspekty změny klimatu a ekologické udržitelností měly ústřední význam.

Řešení změny klimatu je celosvětová výzva a jednou z politických priorit Evropské unie. I když prvořadou odpovědnost za řešení změny klimatu mají vlády a parlamenty, ECB si je v rámci svého mandátu vědoma potřeby začlenit klimatické aspekty do rámce své politiky. Změna klimatu a přechod k udržitelnější ekonomice ovlivňují výhled cenové stability prostřednictvím svého dopadu na makroekonomické ukazatele, jako jsou inflace, produkt, zaměstnanost, úrokové sazby, investice a produktivita, finanční stabilita a transmise měnové politiky. Změna klimatu a vliv přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku ovlivňují také hodnotu a rizikový profil aktiv v rozvaze Eurosystému a potenciálně mohou vést k nežádoucí akumulaci finančních rizik souvisejících se změnou klimatu.

Tímto akčním plánem ECB zvýší svůj příspěvek k řešení změny klimatu – v souladu se svými závazky ze smluv EU. Akční plán sestává z opatření, která posilují a rozšiřují pokračující iniciativy Eurosystému s cílem lépe zohlednit aspekty změny klimatu a připravit tak podmínky pro změny prováděcího rámce měnové politiky. Koncepce těchto opatření bude odpovídat cíli cenové stability a měla by vzít v úvahu dopady změny klimatu na efektivní alokaci zdrojů. Příslušné činnosti v ECB bude v těsné spolupráci s Eurosystémem koordinovat nedávno vzniklé středisko ECB pro změnu klimatu. Tyto činnosti se zaměří na následující oblasti:

Makroekonomické modelování a hodnocení dopadů pro transmisi měnové politiky. ECB zrychlí vývoj nových modelů a provede teoretické a empirické analýzy s cílem sledovat dopady změny klimatu a souvisejících politik pro hospodářství, finanční systém a transmisi měnové politiky na domácnosti a podniky prostřednictvím finančních trhů a bankovního systému.

Statistické údaje pro analýzy rizik změny klimatu. ECB vyvine nové experimentální ukazatele, které pokryjí příslušné zelené finanční nástroje a uhlíkovou stopu finančních institucí i jejich expozice vůči fyzikálním rizikům změny klimatu. Od roku 2022 bude následovat postupné zdokonalování těchto ukazatelů, a to také v souladu s pokrokem dosaženým politik a iniciativ EU v oblasti zveřejňování informací a podávání zpráv o ekologické udržitelnosti.

Zveřejňování informací jako jeden z požadavků na způsobilost zajištění a nákupy aktiv. ECB zavede pro aktiva soukromého sektoru požadavky na zveřejňování informací jako jedno z nových kritérií způsobilosti nebo jako základ pro diferencovaný přístup k zajištění a nákupům aktiv. Takové požadavky zohlední politiky a iniciativy EU v oblasti zveřejňování informací a podávání zpráv o ekologické udržitelnosti a podpoří konzistentnější postupy zveřejňování informací na trhu při současném zachování proporcionality prostřednictvím požadavků upravených pro malé a střední podniky. ECB oznámí podrobný plán v roce 2022.

Posílení kapacit v oblasti hodnocení rizik. ECB zahájí v roce 2022 provádění zátěžových testů klimatických rizik v rozvaze Eurosystému, aby posoudila rizikovou expozici vůči změně klimatu využitím metodiky zátěžového testu klimatických rizik ECB v rámci celé ekonomiky. Dále ECB posoudí, zda ratingové agentury uznané rámcem Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika zveřejnily nezbytné informace o tom, jak začleňují rizika změny klimatu do svých úvěrových hodnocení. ECB také zváží vypracování minimálních standardů pro začlenění rizik změny klimatu do svých interních hodnocení.

Rámec zajištění. ECB zváží relevantní rizika změny klimatu při přezkumu rámců pro ocenění zajištění a pro kontrolu rizik v případě aktiv mobilizovaných jako zajištění protistranami pro úvěrové operace Eurosystému. Tím zajistí, aby odrážely veškerá příslušná rizika včetně těch, která vyplývají ze změny klimatu. ECB bude také nadále sledovat strukturální tržní vývoj týkající se udržitelných výrobků a je připravena podporovat inovace v oblasti udržitelného financování v rozsahu svého mandátu, jak ilustruje příklad jejího rozhodnutí přijímat jako zajištění udržitelné dluhopisy (viz tisková zpráva z 22. září 2020).

Nákupy aktiv podnikového sektoru. ECB již začala zohledňovat relevantní rizika změny klimatu ve svém hloubkového auditu nákupů aktiv podnikového sektoru ve svých měnověpolitických portfoliích. Pokud jde o další vývoj, ECB upraví v souladu se svým mandátem rámec pro alokaci nákupu podnikových dluhopisů tak, aby zahrnoval kritéria změny klimatu. Jejich součástí bude soulad emitentů přinejmenším s právními předpisy EU provádějícími Pařížskou dohodu poměřovaný prostřednictvím klimatických ukazatelů nebo závazků emitentů takových cílů dosáhnout. Dále ECB začne do prvního čtvrtletí 2023 zveřejňovat informace související se změnou klimatu, které se týkají programu nákupu aktiv podnikového sektoru (CSPP) (doplňující zveřejňování informací o portfoliích nevztahujících se k měnové politice; viz tisková zpráva ze 4. února 2021).

Provádění akčního plánu bude v souladu s pokrokem dosaženým v politikách a iniciativách EU v oblasti zveřejňování informací a podávání zpráv o ekologické udržitelnosti včetně směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Na dotazy médií odpoví Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média