Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB presenterar handlingsplan om att integrera klimatförändringar i sin penningpolitiska strategi

8 juli 2021

  • ECB-rådet har ett starkt engagemang i att
  • ytterligare integrera klimatförändringsöverväganden i sitt penningpolitiska ramverk
  • utöka sin analyskapacitet i makroekonomisk modellering, statistik och penningpolitik med avseende på klimatförändringar
  • integrera klimatförändringsöverväganden i penningpolitiska transaktioner inom områdena offentliggörande, riskbedömning, säkerhetsramverk och köp av företagsobligationer
  • implementera handlingsplanen i linje med framsteg i EU-policy och -initiativ inom området offentliggörande om miljömässig hållbarhet och rapportering.

Europeiska centralbankens (ECB) råd har beslutat om en omfattande handlingsplan med en ambitiös färdplan (se bilaga) för att bättre integrera klimatförändringar i sitt policyramverk. Med detta beslut understryker ECB-rådet sitt åtagande att mer systematiskt reflektera miljömässigt hållbara överväganden i sin penningpolitik. Beslutet följer på resultatet av strategiöversynen 2020 – 2021 i vilken klimatförändringar och miljömässig hållbarhet var av central betydelse.

Att ta itu med klimatförändringar är en omfattande global utmaning och en prioritering för Europeiska unionen. Regeringar och parlament har det primära ansvaret för att agera när det gäller klimatförändringar men, inom sitt mandat, ser ECB behovet av att ytterligare integrera klimatöverväganden i sitt policyramverk. Klimatförändringar och omställningen mot en mer hållbar ekonomi påverkar utsikterna för prisstabilitet genom påverkan på makroekonomiska indikatorer såsom inflation, produktion, sysselsättning, räntor, investeringar och produktivitet, finansiell stabilitet samt på den penningpolitiska transmissionen. Vidare påverkar klimatförändringar och koldioxidutsläpp värdet på och riskprofilen för tillgångar i Eurosystemets balansräkning, vilket potentiellt kan leda till en oönskad ackumulering av klimatrelaterade finansiella risker.

Genom denna handlingsplan gör ECB mer för att bekämpa klimatförändringar, och detta i linje med sina skyldigheter enligt EU-fördragen. I handlingsplanen ingår åtgärder som stärker och breddar redan löpande initiativ av Eurosystemet för att bättre ta hänsyn till klimatförändringar med målet att förbereda för ändringar i det penningpolitiska styrsystemet. Dessa åtgärder kommer att utformas för att vara i linje med prisstabilitetsmålet och bör beakta konsekvenserna av miljöförändringar för en effektiv resursfördelning. ECB:s nyligen inrättade centrum för klimatförändringar kommer att koordinera relevanta aktiviteter inom ECB, i nära samarbete med Eurosystemet. Dessa aktiviteter kommer att fokusera på följande områden:

Makroekonomisk modellering och bedömning av följderna för penningpolitisk transmission ECB kommer att påskynda utvecklingen av nya modeller och genomföra teoretiska och empiriska analyser för att få en överblick över konsekvenserna av klimatförändringar och relaterade policyer för ekonomin, det finansiella systemet och transmissionen av penningpolitiken genom finansmarknader och banksystemet till hushåll och företag.

Statistikdata för analys av klimatförändringsrisker ECB kommer att utveckla nya och experimentella indikatorer som omfattar relevanta gröna finansiella instrument, finansinstitutens koldioxidavtryck samt deras exponering mot klimatrelaterade fysiska risker. Detta kommer att följas av en stegvis förstärkning av sådana indikatorer med start 2022, även i linje med framsteg i EU-policy och -initiativ inom området offentliggörande om miljömässig hållbarhet och rapportering.

Offentliggörande som krav för att godtas som säkerhet samt för tillgångsköp ECB kommer att offentliggöra rapporteringskrav för tillgångar i den privata sektorn som ett nytt godtagbarhetskrav eller som bas för en differentierad behandling för säkerheter och tillgångsköp. Sådana krav kommer att beakta EU-policy och -initiativ inom området offentliggörande om miljömässig hållbarhet och rapportering och kommer att främja mer konsekvent praxis på marknaden och samtidigt upprätthålla proportionalitet genom justerade krav för små och medelstora företag. ECB kommer att offentliggöra en detaljerad plan under 2022.

Förstärkning av riskbedömningskapacitet ECB kommer att börja genomföra klimatstresstester av Eurosystemets balansräkning under 2022 för att bedöma Eurosystemets riskexponering mot klimatförändringar och utnyttja ECB:s metod för klimatstresstest i ekonomin. Vidare kommer ECB att utvärdera om de kreditvärderingsinstitut som har godkänts av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning uppvisat erforderlig information om att de förstår hur de integrerar klimatförändringsrisker i sina kreditvärdighetsbedömningar. Dessutom kommer ECB att överväga att utveckla minimistandarder för integrering av klimatförändringsrisker i sin internmetod.

Ramverk för säkerheter ECB kommer att beakta relevanta klimatförändringsrisker vid granskning av värderings- och riskkontrollramarna för tillgångar som mobiliserats som säkerhet av motparterna för Eurosystemets kredittransaktioner. Detta kommer att säkerställa att de återspeglar alla relevanta risker, inbegripet från klimatförändringar. ECB fortsätter även att övervaka strukturell marknadsutveckling i hållbara produkter och står redo, inom ramen för sitt mandat, att stödja innovation inom området för hållbar finansiering i linje med beslutet att som säkerhet godta hållbarhetsindexerade obligationer (se pressmeddelande 22 september 2020).

Köp av företagsobligationer ECB har redan börjat ta hänsyn till relevanta klimatförändringsrisker i enlighet med sina due diligence-förfaranden vid köp av värdepapper från företagssektorn till sina penningpolitiska portföljer. I framtiden kommer ECB, i linje med sitt mandat, att justera ramverket som styr allokeringen av köp av företagsobligationer för att integrera kriterier för klimatförändringar. Dessa kriterier kommer att omfatta krav på emittenter, med som minimum, EU-lagstiftning som genomför Paris-avtalet genom klimatrelaterade mätmetoder eller åtagande att leva upp till dessa mål. ECB kommer vidare att börja offentliggöra klimatrelaterad information om programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP) under det första kvartalet 2023 (som komplement till offentliggöranden om portföljer som inte innehas i penningpolitiska syften, se pressmeddelande 4 februari 2021).

Implementeringen av denna handlingsplan kommer att vara i linje med EU-policy och -initiativ inom området offentliggörande om miljömässig hållbarhet och rapportering inbegripet direktivet vad gäller företagens hållbarhetsrapportering, taxonomiförordningen och förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar i sektorn för finansiella tjänster.

Frågor från media kan riktas till Eva Taylor, tfn. +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media