Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC przedstawia plan działań na rzecz włączenia problematyki zmiany klimatu do swojej strategii polityki pieniężnej

8 lipca 2021

  • Rada Prezesów EBC zobowiązuje się:
  • mocniej włączyć problematykę zmiany klimatu do ram swojej polityki pieniężnej
  • rozszerzyć pod kątem zmiany klimatu swój potencjał analityczny w zakresie modelowania makroekonomicznego, statystyki i polityki pieniężnej
  • uwzględniać problematykę zmiany klimatu w operacjach polityki pieniężnej w obszarach ujawniania informacji, oceny ryzyka, zasad dotyczących zabezpieczeń oraz skupu aktywów sektora przedsiębiorstw
  • wdrażać swój plan działań zgodnie z postępami prac nad strategiami politycznymi i inicjatywami UE dotyczącymi ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję w sprawie kompleksowego planu działań z ambitnym harmonogramem (zob. załącznik), żeby mocniej włączyć problematykę zmiany klimatu do ram swojej polityki. Podejmując tę decyzję, Rada Prezesów podkreśla swoje zobowiązanie do uwzględniania w polityce pieniężnej w sposób bardziej systematyczny kwestii zrównoważenia środowiskowego. Decyzja jest następstwem przeglądu strategii przeprowadzonego w latach 2020−21, w którym do najważniejszych omawianych zagadnień należały zmiana klimatu i zrównoważenie środowiskowe.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu to wyzwanie globalne oraz jeden ze strategicznych priorytetów Unii Europejskiej. Wprawdzie za działania w sprawie zmiany klimatu w pierwszej kolejności odpowiadają rządy i parlamenty, ale EBC uznaje potrzebę mocniejszego włączenia tej problematyki do ram własnej polityki, w granicach swojego mandatu. Zmiana klimatu i przechodzenie na bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy wpływają na perspektywy stabilności cen, ponieważ oddziałują na takie wskaźniki jak inflacja, produkcja, zatrudnienie, stopy procentowe, inwestycje i wydajność, na stabilność finansową oraz na transmisję polityki pieniężnej. Ponadto zmiana klimatu i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną wpływają na wartość i profil ryzyka aktywów znajdujących się w bilansie EBC, co może doprowadzić do niepożądanej kumulacji ryzyk finansowych związanych ze zmianą klimatu.

Działania przewidziane w planie pozwolą EBC mocniej zaangażować się w walkę ze zmianą klimatu, zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w traktatach unijnych. Plan obejmuje środki wzmacniające i rozszerzające obecne inicjatywy Eurosystemu, które zmierzają do lepszego uwzględniania problematyki zmiany klimatu w celu przygotowania warunków do zmiany zasad realizacji polityki pieniężnej. Konstrukcja tych środków będzie spójna z celem w zakresie stabilności cen i powinna uwzględniać konsekwencje zmiany klimatu dla efektywności alokacji zasobów. Powołane niedawno w EBC centrum ds. zmiany klimatu będzie koordynować odnośne działania prowadzone w obrębie EBC, w ścisłej współpracy z Eurosystemem. Do tych działań należą:

Modele makroekonomiczne i ocena wpływu na transmisję polityki pieniężnej. EBC przyspieszy opracowanie nowych modeli i będzie prowadzić analizy teoretyczne i empiryczne, żeby monitorować wpływ zmiany klimatu i związanych z nią strategii politycznych na gospodarkę i system finansowy oraz na transmisję polityki pieniężnej poprzez rynki finansowe i system bankowy do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Dane statystyczne na potrzeby analizy ryzyk związanych ze zmianą klimatu. EBC opracuje nowe, eksperymentalne wskaźniki obejmujące istotne „zielone” instrumenty finansowe oraz ślad węglowy instytucji finansowych, a także skalę narażenia tych instytucji na ryzyka związane z materialnymi skutkami zmiany klimatu. Następnie – od roku 2022 – będzie stopniowo doskonalić te wskaźniki, także zgodnie z postępami prac nad strategiami politycznymi i inicjatywami UE dotyczącymi ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

Ujawnianie informacji jako warunek kwalifikacji aktywów jako zabezpieczenie i do skupu aktywów. EBC wprowadzi wymogi ujawnieniowe dla aktywów sektora prywatnego, jako nowe kryterium kwalifikacji lub podstawę zróżnicowanego traktowania przy ich wykorzystywaniu jako zabezpieczenie i przy skupie aktywów. Te wymogi będą uwzględniać strategie polityczne i inicjatywy UE dotyczące ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia środowiskowego i przyczyniać się do upowszechnienia na rynkach spójniejszych praktyk ujawnieniowych. Jednocześnie wymogi mające zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw będą proporcjonalnie dostosowane. Szczegółowy plan zostanie ogłoszony przez EBC w roku 2022.

Poprawa możliwości oceny ryzyka. W 2022 roku EBC zacznie poddawać bilans Eurosystemu testom warunków skrajnych pod kątem ryzyk klimatycznych, żeby oceniać ekspozycję Eurosystemu na te ryzyka. Będzie się przy tym opierać na metodyce swojego testu warunków skrajnych w zakresie zmiany klimatu, który obejmuje całą gospodarkę. Oceni także, czy agencje ratingowe zaakceptowane w zasadach Eurosystemu dotyczących oceny wiarygodności kredytowej ujawniły informacje pozwalające zrozumieć, w jaki sposób w ich ratingach są uwzględniane ryzyka związane ze zmianą klimatu. Ponadto EBC rozważy opracowanie minimalnych standardów dotyczących ujmowania ryzyk klimatycznych w swoich wewnętrznych ratingach.

Zasady dotyczące zabezpieczeń. EBC weźmie pod uwagę istotne ryzyka klimatyczne podczas przeglądu zasad wyceny i kontroli ryzyka w odniesieniu do aktywów przekazywanych jako zabezpieczenie przez kontrahentów w operacjach kredytowych Eurosystemu. Chce się w ten sposób upewnić, że w tych zasadach są uwzględnione wszystkie istotne ryzyka, łącznie z wynikającymi ze zmiany klimatu. Ponadto EBC będzie nadal monitorować strukturalne zmiany na rynkach w zakresie produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i jest gotów wspierać – w granicach swojego mandatu – innowacje związane ze zrównoważonym finansowaniem, czego przykładem jest jego decyzja, żeby przyjmować jako zabezpieczenie obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (zob. komunikat prasowy z 22 września 2020 roku).

Skup aktywów sektora przedsiębiorstw. EBC zaczął już uwzględniać istotne ryzyka klimatyczne w prowadzonych przez siebie badaniach due diligence dotyczących zakupów aktywów sektora przedsiębiorstw w ramach portfeli prowadzonych na potrzeby polityki pieniężnej. W przyszłości zmodyfikuje zasady alokacji zakupów takich obligacji przez dodanie kryteriów związanych ze zmianą klimatu, zgodnie ze swoim mandatem. Te kryteria obejmą zgodność działalności emitentów przynajmniej z przepisami UE wdrażającymi porozumienie paryskie, na podstawie mierników klimatycznych, lub zobowiązanie się emitentów do osiągnięcia tych celów. Ponadto do pierwszego kwartału 2023 roku EBC zacznie ujawniać informacje związane ze zmianą klimatu dla programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (analogicznie do ujawnień dokonywanych dla portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną; zob. komunikat prasowy z 4 lutego 2021 roku).

Plan działań będzie realizowany zgodnie z postępami prac nad strategiami politycznymi i inicjatywami UE dotyczącymi ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia środowiskowego, w tym dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozporządzeniem w sprawie systematyki oraz rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Kontakt z mediami: Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami