Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB iepazīstina ar rīcības plānu ar klimata pārmaiņām saistīto apsvērumu iekļaušanai savā monetārās politikas stratēģijā

2021. gada 8. jūlijā

  • ECB Padome ir stingri apņēmusies:
  • turpināt iestrādāt ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus savā monetārās politikas regulējumā;
  • paplašināt savu analītisko kapacitāti makroekonomiskās modelēšanas, statistikas un monetārās politikas jomā attiecībā uz klimata pārmaiņām;
  • iekļaut ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus monetārās politikas operācijās informācijas atklāšanas, risku novērtēšanas, nodrošinājuma regulējuma un uzņēmumu sektora aktīvu iegādes jomā;
  • īstenot savu rīcības plānu atbilstoši ES politikas un iniciatīvu progresam saistībā ar informācijas un pārskatu sniegšanu par vides ilgtspēju.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēmusi lēmumu par visaptverošu rīcības plānu, kurā ietverts vērienīgs ceļvedis (sk. pielikumu) attiecībā uz turpmāku ar klimata pārmaiņām saistīto apsvērumu iestrādi tās politikas regulējumā. Pieņemot šo lēmumu, Padome uzsver apņemšanos sistemātiskāk atspoguļot ar vides ilgtspēju saistītos apsvērumus savā monetārajā politikā. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad noslēdzās 2020. un 2021. gadā veiktā stratēģijas izvērtēšana, kurā novērtējums par klimata pārmaiņām un vides ilgtspēju bija centrālā tēma.

Klimata pārmaiņu novēršana ir globāls izaicinājums un Eiropas Savienības politikas prioritāte. Lai gan valdībām un parlamentiem jāuzņemas galvenā atbildība par rīcību klimata pārmaiņu jomā, ECB apzinās nepieciešamību sava pilnvarojuma ietvaros turpināt iestrādāt ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus savā politikas regulējumā. Klimata pārmaiņas un pāreja uz ilgtspējīgāku ekonomiku ietekmē cenu stabilitātes perspektīvu, jo iedarbojas uz makroekonomiskajiem rādītājiem, piemēram, inflāciju, produkcijas izlaidi, nodarbinātību, procentu likmēm, ieguldījumiem un produktivitāti, uz finanšu stabilitāti un uz monetārās politikas transmisiju. Turklāt klimata pārmaiņas un pāreja uz mazoglekļa ekonomiku ietekmē Eurosistēmas bilancē turēto aktīvu vērtību un risku profilu, radot ar klimata pārmaiņām saistīto risku nevēlamas uzkrāšanās iespēju.

Izstrādājot šo rīcības plānu, ECB palielinās savu devumu klimata pārmaiņu problēmas risināšanā atbilstoši ES līgumos noteiktajām saistībām. Rīcības plāns aptver pasākumus, kas nostiprina un paplašina Eurosistēmas esošās iniciatīvas, tādējādi labāk atspoguļojot ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus, lai sagatavotos pārmaiņām monetārās politikas īstenošanas regulējumā. Šie pasākumi tiks izstrādāti atbilstoši cenu stabilitātes mērķim, un tajos jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme attiecībā uz efektīvu resursu sadalījumu. Nesen izveidotais ECB klimata pārmaiņu centrs ciešā sadarbībā ar Eurosistēmu koordinēs atbilstošās aktivitātes ECB. Šīs aktivitātes tiks veiktas šādās jomās.

Makroekonomiskā modelēšana un ietekmes uz monetārās politikas transmisiju novērtējums. ECB paātrinās jaunu modeļu izstrādi un veiks teorētisku un empīrisku analīzi, lai monitorētu klimata pārmaiņu un attiecīgās politikas ietekmi uz tautsaimniecību, finanšu sistēmu un monetārās politikas transmisiju caur finanšu tirgiem un banku sistēmu uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Statistiskie dati klimata pārmaiņu risku analīzei. ECB izstrādās jaunus eksperimentālus rādītājus, aptverot attiecīgos zaļos finanšu instrumentus un finanšu iestāžu oglekļa dioksīda pēdu, kā arī to pakļautību ar klimata pārmaiņām saistītajiem fiziskajiem riskiem. Pēc tam, sākot ar 2022. gadu, šādi rādītāji tiks soli pa solim pilnveidoti. Arī tas notiks atbilstoši ES politikas un iniciatīvu progresam saistībā ar informācijas un pārskatu sniegšanu par vides ilgtspēju.

Informācijas atklāšana kā atbilstības prasība saistībā ar nodrošinājumu un aktīvu iegādēm. ECB ieviesīs informācijas atklāšanas prasības privātā sektora aktīviem kā jaunu atbilstības kritēriju vai kā pamatu atšķirīgas pieejas piemērošanai nodrošinājumam un aktīvu iegādēm. Šajās prasībās tiks ņemta vērā ES politika un iniciatīvas saistībā ar informācijas un pārskatu sniegšanu par vides ilgtspēju, un tās veicinās konsekventāku informācijas atklāšanas praksi tirgū un vienlaikus nodrošinās proporcionalitāti, koriģējot prasības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. ECB paziņos par detalizētu plānu 2022. gadā.

Risku novērtēšanas spēju uzlabošana. ECB 2022. gadā sāks veikt Eurosistēmas bilances klimata stresa testus, lai novērtētu Eurosistēmas pakļautību klimata pārmaiņu riskiem, izmantojot ECB tautsaimniecības mēroga klimata pārmaiņu stresa testa metodoloģiju. Turklāt ECB novērtēs, vai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā akceptētās kredītreitingu aģentūras sniegušas nepieciešamo informāciju, kas ļauj saprast, kā tās, piešķirot kredītreitingus, ņem vērā klimata pārmaiņu riskus. ECB arī apsvērs iespēju izstrādāt minimālos standartus attiecībā uz klimata pārmaiņu risku atspoguļošanu tās iekšējos reitingos.

Nodrošinājuma regulējums. ECB apsvērs attiecīgos klimata pārmaiņu riskus, pārskatot aktīvu, kurus darījuma partneri mobilizējuši kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijām, vērtēšanas un riska kontroles regulējumus. Tas nodrošinās, ka tie atspoguļo visus būtiskos riskus, t.sk. tos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Turklāt ECB arī turpinās monitorēt ilgtspējas produktu strukturālās tirgus norises un savu pilnvaru ietvaros ir gatava atbalstīt inovācijas ilgtspējīgas finansēšanas jomā, kā liecina tās lēmums pieņemt ilgtspējai piesaistītās obligācijas kā nodrošinājumu (sk. paziņojumu presei 2020. gada 22. septembrī).

Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes. ECB jau sākusi ņemt vērā attiecīgos klimata pārmaiņu riskus savās padziļinātās pārbaudes procedūrās, veicot uzņēmumu sektora aktīvu iegādes monetārās politikas portfeļos. Raugoties nākotnē, ECB sava pilnvarojuma ietvaros pielāgos regulējumu attiecībā uz uzņēmumu obligāciju iegāžu apjoma sadalījumu, ietverot klimata pārmaiņu kritērijus. Tie kā minimums ietvers emitentu atbilstības nodrošināšanu ES tiesību aktiem, kas īsteno Parīzes nolīgumu, izmantojot ar klimata pārmaiņām saistītus rādītājus vai panākot emitentu apņemšanos sasniegt šādus mērķus. Turklāt ECB sāks sniegt ar klimata pārmaiņām saistītu informāciju par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmu (USAIP) līdz 2023. gada 1. ceturksnim (papildus informācijai, ko tā sniedz par portfeļiem, kas nav saistīti ar monetāro politiku; sk. paziņojumu presei 2021. gada 4. februārī).

Rīcības plāna īstenošana notiks atbilstoši ES politikas un iniciatīvu progresam saistībā ar informācijas un pārskatu sniegšanu par vides ilgtspēju, t.sk. uzņēmumu ilgtspējas informācijas ziņošanas direktīvu, taksonomijas regulu un regulu par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Evas Teilores (Eva Taylor; tālr. +49 69 1344 7316).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem