Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE prezintă un plan de acțiune destinat includerii unor considerații referitoare la schimbările climatice în strategia sa de politică monetară

8 iulie 2021

  • Consiliul guvernatorilor BCE se angajează ferm:
  • să integreze în continuare considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul său de politică monetară;
  • să își extindă capacitatea analitică cu privire la schimbările climatice în domeniul modelării macroeconomice, al statisticilor și al politicii monetare;
  • să includă considerații referitoare la schimbările climatice în operațiunile sale de politică monetară în ceea ce privește publicarea datelor, evaluarea riscurilor, cadrul de garantare și achizițiile de active din sectorul corporativ;
  • să pună în aplicare planul de acțiune în concordanță cu progresele înregistrate de politicile și inițiativele UE în domeniul raportării și publicării datelor privind sustenabilitatea ecologică.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis adoptarea unui plan de acțiune cuprinzător însoțit de o foaie de parcurs ambițioasă (a se vedea anexa) vizând integrarea în continuare de considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul său de politică monetară. Prin această decizie, Consiliul guvernatorilor își subliniază angajamentul de a reflecta într-un mod mai sistematic considerațiile referitoare la sustenabilitatea ecologică în politica sa monetară. Decizia a fost adoptată în urma încheierii evaluării strategiei din 2020-2021, în cadrul căreia reflecțiile privind schimbările climatice și sustenabilitatea ecologică au ocupat un loc central.

Combaterea schimbărilor climatice constituie o provocare globală și o prioritate în materie de politici pentru Uniunea Europeană. Deși autoritățile guvernamentale și parlamentele dețin responsabilitatea principală de a acționa cu privire la schimbările climatice, BCE recunoaște necesitatea de a integra în continuare considerații referitoare la schimbările climatice în cadrul său de politică monetară, în limitele mandatului său. Schimbările climatice și tranziția către o economie mai durabilă influențează perspectivele stabilității prețurilor prin impactul lor asupra unor indicatori macroeconomici precum inflația, producția, ocuparea forței de muncă, ratele dobânzilor, investițiile și productivitatea, asupra stabilității financiare, precum și asupra transmisiei politicii monetare. De asemenea, schimbările climatice și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon afectează valoarea și profilul de risc al activelor deținute în bilanțul Eurosistemului, ceea ce poate conduce la o acumulare nedorită de riscuri financiare legate de schimbările climatice.

Prin acest plan de acțiune, BCE își va spori contribuția la combaterea schimbărilor climatice, în concordanță cu obligațiile sale prevăzute în Tratatele UE. Planul de acțiune cuprinde măsuri de consolidare și extindere a inițiativelor în curs ale Eurosistemului pentru o mai bună integrare a considerațiilor referitoare la schimbările climatice, cu scopul de a pregăti terenul în vederea modificărilor aduse cadrului de implementare a politicii monetare. Elaborarea acestor măsuri va fi consecventă cu obiectivul privind stabilitatea prețurilor și ar trebui să țină cont de implicațiile schimbărilor climatice asupra unei alocări eficiente a resurselor. Centrul privind schimbările climatice înființat recent de BCE va coordona, în strânsă cooperare cu Eurosistemul, activitățile relevante în cadrul BCE. Aceste activități se vor concentra asupra domeniilor menționate în continuare.

Modelarea macroeconomică și evaluarea implicațiilor asupra transmisiei politicii monetare. BCE va accelera elaborarea de noi modele și va efectua analize teoretice și empirice pentru a monitoriza implicațiile schimbărilor climatice și ale politicilor conexe asupra economiei, asupra sistemului financiar și asupra transmisiei politicii monetare prin intermediul piețelor financiare și al sistemului bancar la nivelul gospodăriilor populației și al firmelor.

Datele statistice utilizate pentru analiza riscurilor legate de schimbările climatice. BCE va elabora noi indicatori experimentali care să includă instrumentele financiare ecologice relevante și amprenta de carbon a instituțiilor financiare, precum și expunerile acestora la riscurile fizice legate de schimbările climatice. Acest demers va fi urmat de optimizări graduale ale acestor indicatori, începând cu anul 2022, în concordanță și cu progresele înregistrate de politicile și inițiativele UE în domeniul raportării și publicării de date privind sustenabilitatea ecologică.

Publicările de date ca cerință privind eligibilitatea drept garanții și achizițiile de active. BCE va introduce cerințe privind publicarea de date pentru activele din sectorul privat ca nou criteriu de eligibilitate sau ca bază pentru un tratament diferențiat al garanțiilor și al achizițiilor de active. Aceste cerințe vor ține cont de politicile și inițiativele UE în domeniul raportării și publicării de date privind sustenabilitatea ecologică și vor promova practici mai consecvente în materie de publicare pe piață, menținând totodată proporționalitatea prin cerințe ajustate pentru întreprinderile mici și mijlocii. BCE va anunța un plan detaliat în 2022.

Optimizarea capacităților de evaluare a riscurilor. BCE va începe să efectueze în anul 2022 testări la stres ale bilanțului Eurosistemului cu privire la schimbările climatice pentru a evalua expunerea Eurosistemului la riscuri legate de schimbările climatice, bazându-se pe metodologia utilizată de BCE pentru testarea la stres privind schimbările climatice la nivelul economiei în ansamblu. De asemenea, BCE va evalua dacă agențiile de rating acceptate de Cadrul Eurosistemului de evaluare a creditelor au publicat informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care integrează riscurile legate de schimbările climatice în ratingurile lor de credit. În plus, BCE va analiza posibilitatea elaborării unor standarde minime pentru integrarea riscurilor legate de schimbările climatice în ratingurile sale interne.

Cadrul de garantare. BCE va lua în considerare riscurile relevante legate de schimbările climatice atunci când va analiza cadrele de evaluare și control al riscurilor pentru activele mobilizate drept garanții de contrapartidele la operațiunile de creditare ale Eurosistemului, ceea ce va asigura că acestea reflectă toate riscurile relevante, inclusiv pe cele generate de schimbările climatice. În plus, BCE va continua să monitorizeze evoluțiile structurale pe piață ale produselor legate de sustenabilitate și este pregătită să sprijine inovarea în domeniul finanțării durabile, în limitele mandatului său, după cum demonstrează decizia sa de a accepta drept garanții obligațiuni legate de sustenabilitate (a se vedea comunicatul de presă din 22 septembrie 2020).

Achizițiile de active din sectorul corporativ. BCE a început deja să țină cont de riscurile relevante legate de schimbările climatice în procedurile sale de verificare prealabilă (due diligence) pentru achizițiile de active din sectorul corporativ aferente portofoliilor sale de politică monetară. Privind în perspectivă, BCE va ajusta cadrul care ghidează alocarea achizițiilor de obligațiuni corporative pentru a integra criteriile privind schimbările climatice, în concordanță cu mandatul său. Aceste criterii vor include, ca o cerință minimă, alinierea emitenților la legislația UE de punere în aplicare a acordului de la Paris prin indicatori legați de schimbările climatice sau prin angajamentul emitenților de a îndeplini aceste obiective. Totodată, BCE va începe să publice informații legate de schimbările climatice privind programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme – CSPP) până în trimestrul I 2023 (completând publicările de date privind portofoliile care nu au legătură cu politica monetară; a se vedea comunicatul de presă din 4 februarie 2021).

Punerea în aplicare a planului de acțiune va fi în concordanță cu progresele înregistrate de politicile și inițiativele UE în domeniul raportării și publicării de date privind sustenabilitatea ecologică, inclusiv Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind sustenabilitatea, Regulamentul privind taxonomia și Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media