Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της

8 Ιουλίου 2021

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεσμεύεται σθεναρά:
  • Να ενσωματώσει περαιτέρω παραμέτρους σχετικές με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής του.
  • Να διευρύνει την αναλυτική ικανότητά του στα μακροοικονομικά υποδείγματα, στις στατιστικές και στη νομισματική πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.
  • Να συμπεριλάβει παραμέτρους σχετικές με την κλιματική αλλαγή στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του στους τομείς της δημοσιοποίησης στοιχείων, της αξιολόγησης κινδύνων, του πλαισίου που διέπει τις εξασφαλίσεις και των αγορών στοιχείων ενεργητικού του επιχειρηματικού τομέα.
  • Να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης σύμφωνα με την πρόοδο ως προς τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, με έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη (βλ. το παράρτημα), με σκοπό να ενσωματώσει περαιτέρω παραμέτρους σχετικές με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής του. Με την απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να αποτυπώνει πιο συστηματικά παραμέτρους που αφορούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη νομισματική πολιτική του. Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης της στρατηγικής το 2020-21, στο πλαίσιο της οποίας δόθηκε μεγάλη σημασία στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και προτεραιότητα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έχουν την πρωταρχική ευθύνη δράσης για την κλιματική αλλαγή, η ΕΚΤ αναγνωρίζει, εντός των ορίων της εντολής της, την ανάγκη να ενσωματώσει περαιτέρω παραμέτρους σχετικές με το κλίμα στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής της. Η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία επηρεάζουν τις προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών μέσω της επίδρασής τους σε μακροοικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός, το προϊόν, η απασχόληση, τα επιτόκια, οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα επηρεάζουν την αξία και το προφίλ κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη συσσώρευση χρηματοοικονομικών κινδύνων σχετιζόμενων με το κλίμα.

Με αυτό το σχέδιο δράσης η ΕΚΤ θα ενισχύσει τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί από τις συνθήκες της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα που ενισχύουν και διευρύνουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα για να αποτυπώσει καλύτερα παραμέτρους σχετικές με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για αλλαγές στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Η σχεδίαση αυτών των μέτρων θα είναι συνεπής προς τον στόχο της σταθερότητας των τιμών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την αποδοτική κατανομή των πόρων. Το κέντρο κλιματικής αλλαγής της ΕΚΤ, το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα, θα συντονίζει τις σχετικές δραστηριότητες εντός της ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με το Ευρωσύστημα. Αυτές οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

Μακροοικονομικά υποδείγματα και αξιολόγηση των συνεπειών για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ θα επισπεύσει την ανάπτυξη νέων υποδειγμάτων και θα διενεργήσει θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις προκειμένου να παρακολουθήσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών πολιτικών για την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών και του τραπεζικού συστήματος.

Στατιστικά στοιχεία για τις αναλύσεις κινδύνων σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή. Η ΕΚΤ θα αναπτύξει νέους πειραματικούς δείκτες, που αφορούν τα συναφή πράσινα χρηματοδοτικά μέσα και το αποτύπωμα άνθρακα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τον βαθμό έκθεσής τους σε φυσικούς κινδύνους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή. Θα ακολουθήσει σταδιακή βελτίωση αυτών των δεικτών, από το 2022 και μετά, επίσης σύμφωνα με την πρόοδο ως προς τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων ως απαίτηση για την επιλεξιμότητα στοιχείων ενεργητικού ως εξασφαλίσεων και για αγορές στοιχείων ενεργητικού. Η ΕΚΤ θα θεσπίσει απαιτήσεις δημοσιοποίησης για τα στοιχεία ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα ως νέο κριτήριο επιλεξιμότητας ή ως βάση για διαφοροποιημένη αντιμετώπιση εξασφαλίσεων και αγορών στοιχείων ενεργητικού. Αυτές οι απαιτήσεις θα λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θα προάγουν περισσότερο συνεπείς πρακτικές δημοσιοποίησης στην αγορά, τηρώντας παράλληλα την αναλογικότητα μέσω προσαρμοσμένων απαιτήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει λεπτομερές σχέδιο το 2022.

Ενίσχυση των ικανοτήτων αξιολόγησης κινδύνων. Η ΕΚΤ θα αρχίσει να διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετιζόμενων με το κλίμα όσον αφορά τον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος το 2022 προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό έκθεσης του Ευρωσυστήματος σε κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, στηριζόμενη στη μεθοδολογία της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σχετιζόμενων με το κλίμα που διενέργησε η ΕΚΤ για το σύνολο της οικονομίας. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει κατά πόσον οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που γίνονται δεκτοί από το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να κατανοήσει το πώς ενσωματώνουν τους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους στις αξιολογήσεις τους. Επίσης, η ΕΚΤ θα εξετάσει την ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για την ενσωμάτωση των σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή κινδύνων στις εσωτερικές αξιολογήσεις της.

Πλαίσιο που διέπει τις εξασφαλίσεις. Η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη τους συναφείς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή κατά την αναθεώρηση των πλαισίων αποτίμησης και ελέγχου κινδύνων για στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από τους αντισυμβαλλομένους ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα εν λόγω πλαίσια αντανακλούν όλους τους συναφείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διαρθρωτικές εξελίξεις στις αγορές όσον αφορά προϊόντα βιωσιμότητας και είναι έτοιμη να στηρίξει την καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης εντός των ορίων της εντολής της, όπως προβάλλεται στην απόφασή της να δέχεται ως εξασφαλίσεις ομόλογα που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (βλ. δελτίο Τύπου της 22ας Σεπτεμβρίου 2020).

Αγορές στοιχείων ενεργητικού του επιχειρηματικού τομέα. Η ΕΚΤ έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει υπόψη τους συναφείς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για τις αγορές στοιχείων ενεργητικού του επιχειρηματικού τομέα στα χαρτοφυλάκια που τηρεί για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΚΤ θα προσαρμόσει το πλαίσιο που διέπει την κατανομή των αγορών ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα ώστε να ενσωματωθούν κριτήρια σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την εντολή που της έχει ανατεθεί. Τα κριτήρια αυτά θα περιλαμβάνουν την ευθυγράμμιση των εκδοτών τουλάχιστον με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ που εφαρμόζουν τη Συμφωνία του Παρισιού μέσω σχετικών με την κλιματική αλλαγή δεικτών μέτρησης ή δεσμεύσεων των εκδοτών σε αυτούς τους στόχους. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αρχίσει να δημοσιοποιεί σχετικές με το κλίμα πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (corporate sector purchase programme - CSPP) από το α΄ τρίμηνο του 2023 (συμπληρωματικά προς τη δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια που τηρούνται για σκοπούς εκτός της νομισματικής πολιτικής, βλ. δελτίο Τύπου της 4ης Φεβρουαρίου 2021).

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα συμβαδίζει με την πρόοδο ως τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, τον κανονισμό για το σύστημα ταξινόμησης και τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Eva Taylor, τηλ.: +49 69 1344 7162.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου