Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB predstavlja akcijski načrt za vključitev problematike podnebnih sprememb v strategijo denarne politike

8. julij 2021

  • Svet ECB je trdno odločen, da:
  • vključi problematiko podnebnih sprememb v okvir denarne politike;
  • razširi analitične zmogljivosti pri makroekonomskem modeliranju, statistiki in denarni politiki z vidika podnebnih sprememb;
  • vključi problematiko podnebnih sprememb v operacije denarne politike na področjih razkritja, ocenjevanja tveganj, sistema zavarovanja terjatev in nakupov vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja;
  • izvaja akcijski načrt skladno z napredkom politik in pobud EU na področju razkritja in poročanja o okoljski trajnostnosti.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sprejel celovit akcijski načrt z ambicioznim časovnim razporedom dejavnosti (glej prilogo), da bi v svoj okvir politik še tesneje vključil problematiko podnebnih sprememb. S to odločitvijo Svet ECB poudarja svojo odločenost, da bo pri izvajanju denarne politike bolj sistematično upošteval vprašanja okoljske trajnosti. Odločitev je sprejel po zaključku pregleda strategije v obdobju 2020–2021, pri katerem so bila vprašanja podnebnih sprememb in okoljske trajnosti osrednjega pomena.

Spoprijemanje s podnebnimi spremembami je svetovni izziv in ena od prednostnih nalog Evropske unije. Čeprav so za ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami v prvi vrsti odgovorne vlade in parlamenti, se ECB zaveda, da mora v mejah svojega mandata v okvir denarne politike še tesneje vključiti podnebna vprašanja. Podnebne spremembe in prehod v bolj trajnostno gospodarstvo vplivajo na obete za cenovno stabilnost prek učinkov na makroekonomske kazalnike, kot so inflacija, gospodarska aktivnost, zaposlenost, obrestne mere, naložbe in produktivnost ter finančna stabilnost in transmisija denarne politike. Poleg tega podnebne spremembe in prehod v nizkoogljično gospodarstvo vplivajo na vrednost in profil tveganosti finančnega premoženja v bilanci stanja Eurosistema, kar bi lahko privedlo do neželenega kopičenja finančnih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami.

S tem akcijskim načrtom bo ECB v skladu s svojimi obveznostmi, kot so določene v Pogodbah EU, povečala svoj prispevek k boju proti podnebnim spremembam. Akcijski načrt zajema ukrepe, s katerimi se krepijo in razširjajo tekoče pobude, s katerimi želi Eurosistem v večji meri upoštevati problematiko podnebnih sprememb in izvesti priprave, ki so potrebne za spremembe v izvajanju denarne politike. Ukrepi bodo zasnovani tako, da bodo skladni s ciljem ohranjanja cenovne stabilnosti, in bi morali upoštevati posledice podnebnih sprememb za učinkovito razporejanje sredstev. Dejavnosti v ECB bo v tesnem sodelovanju z Eurosistemom usklajeval nedavno vzpostavljeni center ECB za podnebne spremembe. Te dejavnosti se bodo osredotočale na naslednja področja:

Makroekonomsko modeliranje in ocenjevanje posledic za denarno politiko. ECB bo pospešila razvoj novih modelov ter izvajala teoretične in empirične analize, s katerimi bo spremljala posledice podnebnih sprememb in z njimi povezanih politik za gospodarstvo, finančni sistem in transmisijo denarne politike prek finančnih trgov in bančnega sistema do gospodinjstev in podjetij.

Statistični podatki za analiziranje podnebnih tveganj. ECB bo razvila nove eksperimentalne kazalnike, ki bodo spremljali relevantne zelene finančne instrumente in ogljični odtis finančnih institucij, pa tudi njihovo izpostavljenost podnebnim fizičnim tveganjem. Nato bo od leta 2022 dalje te kazalnike postopno izboljševala, med drugim tudi v skladu z napredkom pri uresničevanju politik in pobud EU na področju razkritja in poročanja o okoljski trajnosti.

Razkritje kot pogoj, da je finančno premoženje primerno kot zavarovanje in za nakupe. ECB bo za finančno premoženje zasebnega sektorja uvedla zahteve za razkritje kot novo merilo primernosti ali kot podlago za diferencirano obravnavo finančnega premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje ali kupuje v okviru programov nakupa vrednostnih papirjev. Te zahteve bodo upoštevale politike in pobude EU na področju razkritja in poročanja o okoljski trajnosti ter bodo spodbujale enotnejše prakse razkritja na trgu, hkrati pa ohranjale sorazmernost, saj bodo prilagojene tudi zahteve za mala in srednje velika podjetja. Podroben načrt bo ECB objavila leta 2022.

Okrepitev zmogljivosti za ocenjevanje tveganj. ECB bo leta 2022 začela izvajati podnebne stresne teste v Eurosistemovi bilanci stanja, da bi ocenila izpostavljenost Eurosistema tveganju podnebnih sprememb, pri čemer bo uporabila metodologijo iz podnebnega stresnega testa ECB, ki bo zajel celotno gospodarstvo. Poleg tega bo ocenila, ali so bonitetne agencije, sprejete v bonitetni okvir Eurosistema, razkrile potrebne informacije, iz katerih je mogoče razbrati, kako v svoje bonitetne ocene vključujejo podnebna tveganja. ECB razmišlja tudi o oblikovanju minimalnih standardov glede vključevanja podnebnih tveganj v svoje interne bonitetne ocene.

Sistem zavarovanja terjatev. ECB bo upoštevala relevantna podnebna tveganja, ko bo izvajala pregled sistemov vrednotenja in obvladovanja tveganj za finančno premoženje, ki so ga nasprotne stranke mobilizirale kot zavarovanje v Eurosistemovih kreditnih operacijah. S tem bo zagotovila, da so zajeta vsa relevantna tveganja, tudi tista, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Poleg tega bo ECB še naprej spremljala strukturna gibanja na trgu trajnostnih produktov in je v okviru svojega mandata pripravljena podpreti inovacije na področju trajnostnega financiranja, kot je razvidno iz odločitve, da kot zavarovanje sprejema trajnostne obveznice (glej sporočilo za javnost z dne 22. septembra 2020).

Nakupi vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. ECB je v svojih portfeljih denarne politike že začela upoštevati relevantna podnebna tveganja v okviru skrbnega pregleda ob nakupih vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. V prihodnje bo ECB prilagodila okvir, ki določa razporejanje nakupov podjetniških obveznic, da bi vključila podnebna merila, in sicer v skladu s svojim mandatom. Med temi merili bo kot minimum usklajenost izdajateljev z zakonodajo EU, s katero se izvaja Pariški sporazum, izražena z upoštevanjem podnebnih meril ali z zavezo izdajatelja takšnim ciljem. Poleg tega bo ECB začela razkrivati podnebne informacije v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP), in sicer najpozneje do prvega četrtletja 2023 (kot dopolnitev razkritij o portfeljih, ki niso povezani z denarno politiko; glej sporočilo za javnost z dne 4. februarja 2021).

Akcijski načrt se bo izvajal skladno z napredkom pri uresničevanju politik in pobud v EU na področju razkritja in poročanja o okoljski trajnosti, vključno z direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti, uredbo o taksonomiji in uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije