Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB presenteert actieplan om klimaatverandering in aanmerking te nemen bij haar monetairbeleidsstrategie

8 juli 2021

De Raad van Bestuur van de ECB verbindt zich ertoe:

  • klimaatverandering meer in overweging te nemen in het monetairbeleidskader;
  • de analysecapaciteit van de ECB op het vlak van macro-economische modellen, statistieken en monetair beleid uit te breiden met het oog op klimaatverandering;
  • afwegingen inzake klimaatverandering bij de monetairbeleidstransacties in aanmerking te nemen op het vlak van informatieverschaffing, risicobeoordeling, onderpandskader en aankopen van door de bedrijvensector uitgegeven waardepapieren;
  • de uitvoering van het actieplan af te stemmen op de voortgang bij het beleid en de initiatieven van de EU op het vlak van informatieverschaffing en rapportage inzake ecologische duurzaamheid.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een besluit genomen over een uitgebreid actieplan met een ambitieuze routekaart (zie bijlage) om de klimaatverandering meer in aanmerking te nemen in zijn beleidskader. Met dit besluit benadrukt de Raad van Bestuur zijn voornemen om afwegingen inzake ecologische duurzaamheid stelselmatiger tot uitdrukking te brengen in het monetair beleid. Het besluit volgt op de afronding van de strategische evaluatie van 2020-2021, waarbij afwegingen inzake klimaatverandering en ecologische duurzaamheid een centrale plaats innamen.

Het aanpakken van de klimaatverandering is een mondiale uitdaging en een beleidsprioriteit voor de Europese Unie. Hoewel het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van regeringen en parlementen is om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, onderkent de ECB dat klimaatafwegingen binnen haar mandaat meer in haar beleidskader moeten worden opgenomen. Klimaatverandering en de transitie naar een duurzamere economie beïnvloeden de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit, doordat ze een impact hebben op macro-economische indicatoren als inflatie, productie, werkgelegenheid, rente, investeringen en productiviteit, op de financiële stabiliteit en op de transmissie van het monetair beleid. Bovendien hebben klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme economie een effect op de waarde en het risicoprofiel van de activa op de balans van het Eurosysteem. Dat kan leiden tot een ongewenste accumulatie van financiële risico's in verband met klimaatverandering.

Met dit actieplan vergroot de ECB haar bijdrage aan de aanpak van de klimaatverandering, in overeenstemming met haar verplichtingen volgens de EU-verdragen. Het actieplan omvat maatregelen ter versterking en verbreding van de lopende initiatieven van het Eurosysteem om de klimaatverandering beter in aanmerking te nemen. Het moet de basis leggen voor veranderingen in het kader voor de tenuitvoerlegging van het monetair beleid. Het ontwerp van de maatregelen zal stroken met de doelstelling inzake prijsstabiliteit en moet de gevolgen van de klimaatverandering voor een efficiënte allocatie van middelen in aanmerking nemen. Het onlangs opgerichte Centrum Klimaatverandering van de ECB zal de activiteiten op dit vlak binnen de ECB coördineren, in nauwe samenwerking met het Eurosysteem. Deze activiteiten worden toegespitst op de volgende gebieden:

Macro-economische modellen en beoordeling van de gevolgen voor de transmissie van het monetair beleid. De ECB zal de ontwikkeling van nieuwe modellen versnellen en theoretische en empirische analyses uitvoeren om na te gaan welke implicaties de klimaatverandering en het klimaatbeleid hebben voor de economie, het financiële stelsel en de transmissie van het monetair beleid naar huishoudens en bedrijven via financiële markten en het bankwezen.

Statistische gegevens voor klimaatrisicoanalyses. De ECB gaat nieuwe experimentele indicatoren ontwikkelen om groene financiële instrumenten en de koolstofvoetafdruk van financiële instellingen te analyseren, evenals hun blootstelling aan fysieke klimaatrisico’s. Met ingang van 2022 worden de genoemde indicatoren stapsgewijs verbeterd, eveneens in lijn met de voortgang die geboekt wordt bij het beleid en de initiatieven van de EU op het vlak van informatieverschaffing en rapportage inzake ecologische duurzaamheid.

Informatieverschaffing als vereiste voor beleenbaar onderpand en aankopen van activa. De ECB zal vereisten inzake informatieverschaffing voor activa van de private sector invoeren als nieuw toelatingscriterium of als basis voor een gedifferentieerde behandeling voor onderpand en aankopen van activa. Daarbij zal rekening worden gehouden met het beleid en de initiatieven van de EU op het vlak van informatieverschaffing en rapportage inzake ecologische duurzaamheid. Dergelijke vereisten zullen leiden tot meer consistentie in de markt met betrekking tot informatieverschaffing. Met het oog op proportionaliteit worden de vereisten wat betreft kleine en middelgrote ondernemingen aangepast. De ECB kondigt in 2022 een gedetailleerd plan aan.

Versterking van het risicobeoordelingsvermogen. De ECB start in 2022 met klimaatstresstests van de balans van het Eurosysteem om de blootstelling van het Eurosysteem aan klimaatrisico’s te beoordelen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de methodologie van de klimaatstresstest van de ECB voor de hele economie. Voorts zal de ECB beoordelen of de erkende kredietbeoordelaars in het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem de nodige informatie hebben verschaft over de manier waarop ze klimaatrisico’s in hun kredietratings meenemen. Bovendien overweegt de ECB minimumnormen op te stellen voor de opname van klimaatrisico’s in haar interne ratings.

Onderpandskader. De ECB zal relevante klimaatrisico’s in overweging nemen bij de evaluatie van de waardering en de risicobeheersingskaders in verband met activa die door tegenpartijen als onderpand worden ingezet bij krediettransacties van het Eurosysteem. Dit moet ervoor zorgen dat alle risico’s, ook die als gevolg van klimaatverandering, in aanmerking worden genomen. De ECB blijft bovendien structurele marktontwikkelingen in duurzame producten volgen en staat klaar om innovatie op het vlak van duurzame financiering binnen haar mandaat te ondersteunen, zoals ook blijkt uit het besluit om duurzame obligaties als onderpand te accepteren (zie het persbericht van 22 september 2020).

Aankopen van door de bedrijvensector uitgegeven waardepapieren. De ECB neemt relevante klimaatrisico’s reeds in aanmerking bij haar duediligence-procedures voor aankopen van door de bedrijvensector uitgegeven waardepapieren in de monetairbeleidsportefeuilles. In de toekomst zal de ECB het kader voor de allocatie van aankopen van bedrijfsobligaties binnen haar mandaat aanpassen om rekening te houden met klimaatcriteria. Daarbij zal aan de hand van maatstaven in verband met klimaatverandering onder meer worden nagegaan of de emittenten minstens de EU-wetgeving op basis van het klimaatakkoord van Parijs naleven, of zich ertoe verbinden dergelijke doelstellingen na te leven. Voorts start de ECB uiterlijk vanaf het eerste kwartaal van 2023 met de verschaffing van klimaatinformatie over het CSPP, het aankoopprogramma voor door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (aanvullend op de informatieverschaffing over de niet-monetairbeleidsportefeuilles, zie het persbericht van 4 februari 2021).

De uitvoering van het actieplan wordt afgestemd op de voortgang bij het beleid en de initiatieven van de EU op het vlak van informatieverschaffing en rapportage inzake ecologische duurzaamheid, zoals de richtlijn inzake verslaglegging over duurzaam ondernemen, de taxonomieverordening en de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media