Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB predstavila akčný plán integrácie aspektov klimatických zmien do svojej stratégie menovej politiky

8 júla 2021

Rada guvernérov ECB je pevne odhodlaná:

  • pokračovať v začleňovaní aspektov klimatických zmien do svojho rámca menovej politiky,
  • rozširovať svoje analytické kapacity v oblasti makroekonomického modelovania, štatistiky a menovej politiky v súvislosti s klimatickými zmenami,
  • zahrnúť aspekty klimatických zmien do operácií menovej politiky v oblasti zverejňovania informácií, hodnotenia rizík, kolaterálového rámca a nákupov aktív podnikového sektora,
  • realizovať akčný plán v súlade s napredovaním politík a iniciatív EÚ v oblasti zverejňovania a vykazovania informácií o environmentálnej udržateľnosti.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o komplexnom akčnom pláne s ambicióznou stratégiou (v prílohe) na ďalšie začleňovanie aspektov klimatických zmien do svojho rámca menovej politiky. Týmto rozhodnutím zdôrazňuje svoje odhodlanie systematickejšie zohľadňovať aspekty environmentálnej udržateľnosti vo svojej menovej politike. Rozhodnutiu predchádzala revízia stratégie menovej politiky, ktorá prebiehala v rokoch 2020 a 2021 a v rámci ktorej mali otázky klimatických zmien a environmentálnej udržateľnosti zásadný význam.

Riešenie otázky klimatických zmien je celosvetovou výzvou a politickou prioritou Európskej únie. Hoci je prijímanie opatrení na zmierňovanie klimatických zmien primárnou zodpovednosťou vlád a parlamentov jednotlivých krajín, ECB uznáva potrebu ďalšieho začleňovania klimatických aspektov do svojho rámca menovej politiky v rámci svojho mandátu. Klimatické zmeny a prechod na udržateľnejšie hospodárstvo majú vplyv na výhľad vývoja cenovej stability prostredníctvom účinkov na makroekonomické ukazovatele, ako sú napríklad inflácia, produkcia, zamestnanosť, úrokové miery, investície a produktivita, ako aj na finančnú stabilitu a transmisiu menovej politiky. Klimatické zmeny a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo majú okrem toho vplyv na hodnotu a rizikový profil aktív v súvahe Eurosystému, čo môže viesť k neželanej akumulácii klimatických finančných rizík.

Prostredníctvom tohto akčného plánu ECB v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv EÚ rozšíri svoju účasť na riešení klimatických otázok. Súčasťou plánu sú opatrenia na posilnenie a rozšírenie prebiehajúcich iniciatív Eurosystému s cieľom lepšie zohľadňovať aspekty klimatických zmien a vytvoriť tak podmienky na zavedenie zmien rámca vykonávania menovej politiky. Tieto opatrenia budú navrhnuté tak, aby boli v súlade s cieľom cenovej stability, pričom by mali zohľadňovať dosah klimatických zmien na efektívne rozdeľovanie zdrojov. Súvisiace činnosti v rámci ECB bude v úzkej spolupráci s Eurosystémom koordinovať nedávno zriadené centrum ECB pre klimatické zmeny. Tieto činnosti sa budú zameriavať na nasledujúce oblasti:

Makroekonomické modelovanie a hodnotenie vplyvu na transmisiu menovej politiky. ECB urýchli vývoj nových modelov a uskutoční teoretické a empirické analýzy s cieľom monitorovať vplyv klimatických zmien a súvisiacich politík na ekonomiku, finančný systém a prenos účinkov menovej politiky prostredníctvom finančných trhov a bankového systému na domácnosti a podniky.

Štatistické údaje na účely analýzy rizík súvisiacich s klimatickými zmenami. ECB vypracuje nové experimentálne ukazovatele na sledovanie relevantných ekologických finančných nástrojov a uhlíkovej stopy finančných inštitúcií, ako aj ich vystavenosti klimatickým fyzickým rizikám. Ďalším krokom bude postupné zdokonaľovanie týchto ukazovateľov od roku 2022, okrem iného v súlade s napredovaním politík a iniciatív EÚ v oblasti zverejňovania a vykazovania informácií o environmentálnej udržateľnosti.

Zverejňovanie informácií ako predpoklad akceptovateľnosti aktív ako kolaterálu a v rámci nákupov aktív. ECB zavedie požiadavky na zverejňovanie informácií o aktívach súkromného sektora ako nové kritérium akceptovateľnosti alebo ako základ diferencovaného zaobchádzania s aktívami ako kolaterálom a v rámci nákupu aktív. Tieto požiadavky budú zohľadňovať politiky a iniciatívy EÚ v oblasti zverejňovania a vykazovania informácií o environmentálnej udržateľnosti. Podporia konzistentnejšie postupy zverejňovania informácií v rámci trhu a v záujme zachovania úmernosti budú v prípade malých a stredných podnikov prispôsobené ich veľkosti. Podrobný plán ECB oznámi v roku 2022.

Dôkladnejší systém hodnotenia rizík. V roku 2022 začne ECB realizovať klimatické záťažové testy súvahy Eurosystému s cieľom posúdiť vystavenosť Eurosystému klimatickým rizikám, pričom využije metodiku celosystémového klimatického záťažového testu ECB. ECB tiež overí, či kreditné ratingové agentúry akceptované v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika zverejnili potrebné informácie o tom, ako klimatické riziká zohľadňujú vo svojich úverových ratingoch. ECB tiež zváži vypracovanie minimálnych štandardov začlenenia klimatických rizík do vlastných interných ratingov.

Kolaterálový rámec. ECB bude prihliadať na relevantné klimatické riziká pri revízii rámcov oceňovania a riadenia rizík v prípade aktív mobilizovaných protistranami ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému. Tým zabezpečí, aby odrážali všetky relevantné riziká vrátane rizík vyplývajúcich z klimatických zmien. ECB bude okrem toho pokračovať v monitorovaní štrukturálneho trhového vývoja produktov udržateľnosti a v rámci svojho mandátu je pripravená podporovať inovácie v oblasti udržateľných financií, čoho príkladom je aj jej rozhodnutie akceptovať kolaterál v podobe dlhopisov viazaných na udržateľnosť (tlačová správa z 22. septembra 2020).

Nákupy aktív podnikového sektora. ECB už relevantné klimatické riziká začala zohľadňovať vo svojich postupoch hĺbkovej kontroly pri nákupoch aktív podnikového sektora v rámci svojich menovopolitických portfólií. Ako ďalší krok ECB v súlade so svojím mandátom upraví rámec alokácie nákupov podnikových dlhopisov, aby zahŕňal aj klimatické kritériá. Tie budú okrem iného vyžadovať súlad emitentov minimálne s legislatívou EÚ, ktorou sa vykonáva Parížska dohoda, na základe klimatických ukazovateľov alebo prostredníctvom záväzkov emitentov dodržiavať príslušné ciele. ECB navyše do prvého štvrťroka 2023 začne zverejňovať klimatické informácie o programe nákupu aktív podnikového sektora (podobne ako v prípade informácií o nemenovopolitických portfóliách; viac v tlačovej správe zo 4. februára 2021).

Implementácia akčného plánu bude prebiehať v súlade s napredovaním politík a iniciatív EÚ v oblasti zverejňovania a vykazovania informácií o environmentálnej udržateľnosti, napríklad smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, nariadenia o taxonómii a nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Kontaktná osoba pre médiá: Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá