Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An comhshaol, sláinte agus sábháilteacht

Is cúram dúinn an comhshaol agus is mian linn a chinntiú go bhfuil do nótaí bainc euro sábháilte lena dtáirgeadh agus lena n-úsáid, nach gcuirfidh siad sláinte i mbaol agus go mbeidh siad chomh neamhdhíobhálach don chomhshaol agus is féidir.

Chun ardchaighdeáin a choinneáil maidir le dálaí sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil le linn nótaí bainc euro agus a n-amhábhair a bheith á dtáirgeadh, ní mór do mhonaróirí ceanglais bheachta arna leagan amach ag BCE a chomhlíonadh.

Déanaimid iniúchadh orthu le haghaidh comhlíontachta gach bliain. Comhlánaítear na ceanglais sin le dhá chóras bainistíochta atá bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta, ISO14001 agus ISO 45001.

An Córas Bainistíochta Comhshaoil

Cinntíonn an Córas Bainistíochta Comhshaoil go dtáirgtear nótaí bainc euro ar an mbealach is inbhuanaithe agus is féidir, lena n-áirítear a n-amhábhair.

Ó tugadh isteach an euro, déanaimid faireachán ar an tionchar comhshaoil atá ag táirgeadh nótaí bainc euro agus ag a n-amhábhair, agus cuirimid tionscnaimh inbhuanaitheachta chun cinn chun a dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú tuilleadh. Coimeádaimid súil freisin ar ábhair imní nua a thagann chun cinn maidir leis an gcomhshaol.

In 2004, rinneamar Measúnú Saolré chun tionchar na chéad sraithe nótaí bainc euro ar an gcomhshaol a thomhas. Baineadh úsáid as na torthaí chun bearta a chur chun feidhme chun lorg comhshaoil nótaí bainc a laghdú, amhail cadás 100% inbhuanaithe a úsáid agus diúscairt dramhaíola nótaí bainc sa líonadh talún a thoirmeasc.

D’oibrigh monaróirí UMB freisin chun a dtomhaltas fuinnimh a laghdú, rud a bhfuil feabhas suntasach tagtha air le 15 bliana anuas.

Rinneamar measúnú nua ar an tionchar ar an gcomhshaol don dara sraith nótaí bainc, sraith Europa, trí úsáid a bhaint as modheolaíocht an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Lorg Comhshaoil Táirge (PEF). Léirítear sa staidéar seo go bhfuil tionchar an-íseal ar an iomlán ag saoránach a íocann le nótaí bainc euro ar an gcomhshaol i gcomparáid leis an tionchar a bhíonn ag a gcuid gníomhaíochtaí laethúla eile air.

Tuilleadh eolais faoin staidéar

An Córas Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta

Déanaimid monatóireacht ar nótaí bainc lena chinntiú go bhfuil siad sábháilte le táirgeadh agus le húsáid, agus déanaimid measúnuithe riosca ar thosca ceimiceacha agus bitheolaíocha.

Mar shampla, déanaimid cinnte de go bhfuil aon substaintí ceimiceacha i nótaí bainc i bhfad níos ísle ná na leibhéil imní maidir le sláinte an duine agus go bhfuil siad ag teacht le rialacháin an Aontais Eorpaigh.

Ina theannta sin, cosnaímid na daoine a mhonaraíonn nótaí bainc euro, trína éileamh go gcomhlíonann táirgeadh nótaí bainc euro agus a n-amhábhair an caighdeán idirnáisiúnta (ISO 45001) le haghaidh córais bainistíochta sláinte agus sábháilteachta ceirde.

Is féidir le nótaí bainc, cosúil le formhór na rudaí a láimhseálann líon mór daoine, baictéir nó víris a iompar. Deimhníonn torthaí tástála neamhspleácha go bhfuil nótaí bainc euro sábháilte le húsáid agus nach bhfuil riosca níos mó ag baint leo ná teagmháil a dhéanamh le dromchlaí coitianta eile amhail hanla dorais.

Ag tús phaindéim an choróinvíris (COVID-19), rinneamar measúnú féachaint an bhféadfadh nótaí bainc agus boinn euro a bheith ag cur le tarchur COVID-19. Léirigh na torthaí nach bhfuil baol mór ionfhabhtaithe ag baint le nótaí bainc euro a úsáidtear le haghaidh íocaíochtaí. 

Léigh ár dtaighde ar tharchur féideartha COVID-19 trí nótaí bainc

Gach leathanach sa rannóg seo