Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Europos ekonominės bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojų komitetas (1964–1993 m.)

Europos ekonominės bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojų komitetas (archyvuose vartojamos nuorodos su santrumpa anglų kalba CoG (Committee of Governors)) buvo įsteigtas 1964 m. Jo užduotis – rengiant konsultacijas ir keičiantis informacija apie pinigų politiką ir atitinkamas priemones skatinti valstybių narių centrinių bankų bendradarbiavimą, ypač kredito ir pinigų bei valiutų rinkų klausimais.

1990 m., įgyvendinant pirmąjį ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapą, Valdytojų komiteto vaidmuo sustiprėjo. Jam pavesta vykdyti daugiau funkcijų, tarp jų – padėti koordinuoti pinigų politiką ir valiutų kursų politiką (abi politikos sritys laikytos itin svarbiomis siekiant kainų stabilumo tikslų ir užtikrinant tinkamą Europos pinigų sistemos veikimą).

Valdytojų komiteto posėdžiai dažniausiai buvo rengiami Tarptautinių atsiskaitymų banko, teikusio Valdytojų komitetui logistikos paslaugas ir atlikusio sekretoriato funkcijas, patalpose Bazelyje. Iki 1990 m. keletas bendro pobūdžio ir specialios paskirties darbo grupių vykdė analitinės ekspertizės užduotis, tačiau 1990 m. prie sekretoriato prisijungė Ekonomikos skyrius ir buvo oficialiai įsteigti pinigų politikos, užsienio valiutos politikos ir bankų priežiūros pakomitečiai.

Nuo 1994 m. sausio mėn. Valdytojų komiteto funkcijas perėmė Europos pinigų institutas. Netrukus jo oficiali buveinė buvo perkelta į Frankfurtą prie Maino.

Valdytojų komiteto fonduose saugomi tekstiniai dokumentai, kurie, jei išdėlioti, nusidriektų apie 51 tiesinį metrą. Didžiąją dokumentų dalį sudaro Valdytojų komiteto, Pakaitinių narių komiteto, pakomitečių ir ekspertų grupių posėdžių dokumentai, darbo straipsniai ir ataskaitos pinigų politikos, valiutos, kapitalo judėjimo, bankų priežiūros ir kitais centrinių bankų kompetencijai priklausančiais klausimais. Dalis dokumentų yra susiję su santykiais su Europos ir tarptautinėmis institucijomis ir forumais. Tai daugiausia 1964–1993 m. dokumentai (yra ir keletas 1950–1960 m. dokumentų egzempliorių), parengti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis.

Toliau pateiktas pagal temas suskirstytas suskaitmenintų turimų dokumentų sąrašas.

CoG 1. Statusas ir organizacinė struktūra

Pirmąjį skyrių sudaro Valdytojų komiteto steigimo ir vidaus organizaciniai dokumentai. Čia taip pat rasite dokumentus personalo atrankos, finansų administravimo, komunikacijos ir komunikacijos sistemų klausimais.

1962 m.,1964–1994 m.

CoG 1.1. Įsteigimas, vidaus klausimai ir nuostatai

Šį skirsnį sudaro instituciniai ir organizaciniai Valdytojų komiteto steigimo dokumentai ir Sekretoriato bei Ekonomikos skyriaus veiklos, vykdytos talkinant Valdytojų komitetui, dokumentai. Į jį įtraukti darbo reglamentai, darbo programos, pirmininko rinkimo dokumentai, narystės darbo grupėse ir pakomitečiuose, personalo atrankos ir įdarbinimo politikos dokumentai.

1964–1994 m.

CoG 1.2. Finansų administravimas

Šį skirsnį sudaro Valdytojų komiteto ir Europos piniginio bendradarbiavimo fondo išlaidų ir sąnaudų pasidalijimo dokumentai ir Finansinių reikalų komiteto 1990–1994 m. dokumentai.

1964–1993 m. (ypač 1982–1993 m.)

CoG 1.3. Komunikacija ir komunikacijos sistemos

Šį skirsnį sudaro 1985–1993 m. pranešimai spaudai, valdytojų ir kitų pareigūnų kalbos, telekomunikacijų sistemos kūrimo 1971 m. dokumentai.

CoG 2. Posėdžiai ir ekspertų nuomonės

Antrąjį skyrių sudaro Valdytojų komiteto ir Pakaitinių narių komiteto posėdžių dokumentai. Į jį taip pat įtrauktos Valdytojų komiteto bei Ekonomikos skyriaus metinės ataskaitos.

1964–1993 m.

CoG 2.1. Valdytojų komiteto posėdžiai

Šį skirsnį sudaro Valdytojų komiteto posėdžių, vykusių nuo 1964 m. liepos 6 d. iki 1993 m. gruodžio 14 d., darbotvarkės, protokolai ir dokumentai, kuriuos buvo leista skelbti viešai.

1973–1993 m.

CoG 2.2. Pakaitinių narių komiteto posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Pakaitinių narių komiteto posėdžių, vykusių 1973–1993 m., dokumentai, darbo programos, įvairios ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo pirmojo ir antrojo etapo ataskaitos ir dokumentai nuo 1990 m.

1989–1994 m.

CoG 2.3. Ekonomikos skyriaus ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Ekonomikos skyriaus darbo programos, įvairios ataskaitos, pažymos, memorandumai ir kiti dokumentai pinigų ir fiskalinės politikos, tarptautinio konkurencingumo ir pinigų junginių klausimais.

1991–1993 m.

CoG 2.4. Valdytojų komiteto metinės ataskaitos

Šį skirsnį sudaro pirmoji (1990–1991 m.) ir antroji (1992 m.) metų ataskaitos ir jų rengimo dokumentai.

CoG 3. Pinigų politikos operacijų ir politikos koordinavimas

Trečiąjį skyrių sudaro pinigų politikos principų, operacijų ir derinimo dokumentai nuo 7-ojo dešimtmečio pradžios iki 1993 m. ir su mechanizmu „gyvatė tunelyje“ (1972–1974 m.) susijusios veiklos dokumentai („gyvatės tunelyje“ mechanizmas buvo pirmasis bandymas po Breton Vudso sistemos žlugimo sumažinti Bendrijos šalių valiutų kursų svyravimus vienas kito atžvilgiu). Į jį taip pat įtraukti operacijų, susijusių su Europos pinigų sistema ir Europos piniginiu vienetu – ekiu arba ECU, dokumentai nuo 1979 m. iki Valdytojų komiteto veiklos pabaigos 1993 m. Šiame skyriuje saugomi ne tik su konkrečių ekspertų grupių ar forumų veikla susiję dokumentai, į jį įtraukta nemažai dokumentų, kuriuos rengė ne Valdytojų komitetas, bet, pavyzdžiui, Europos Komisija.

1964–1993 m.

CoG 3.1. Europos pinigų integracija nuo 1960 m.

Šį skirsnį sudaro Europos pinigų ir ekonominės politikos srities bendradarbiavimo ir konvergencijos dokumentai, taip pat pirmųjų bandymų kurti ekonominę ir pinigų sąjungą ir diskusijų dėl pirmojo jos kūrimo etapo dokumentai. Į jį taip pat įtraukti dokumentai Europos ekonominės bendrijos (EEB) plėtros ir centrinių bankų tarpusavio bendradarbiavimo klausimais.

1968–1993 m. (ypač 1970–1993 m.)

CoG 3.2. Intervencinės priemonės ir valiutų kursai „valiutų kursų gyvatės“ mechanizmo ir Europos pinigų sąjungos laikotarpiu

Šį skirsnį sudaro dokumentai, susiję su Bendrijai suteikta trumpalaike ir vidutinės trukmės laikotarpio pagalba ir Bendrijos paskolų sistema. Į jį taip pat įtraukti dokumentai apie Europos pinigų sistemoje Bendrijos valiutomis vykdytas intervencijas.

1978–1993 m.

CoG 3.3. Europos pinigų sistemos kūrimas ir palaikymas

Šį skirsnį sudaro Europos pinigų sistemos kūrimo dokumentai, pavyzdžiui, 1979 m. sutartis dėl jos veikimo būdų, taip pat pasiūlymai, diskusijų dokumentai, ataskaitos, moksliniai straipsniai ir kalbos Europos pinigų sistemos kūrimo tema. Į jį taip pat įtraukti dokumentai ekiu naudojimo ir valiutų kurso mechanizmo veikimo ir krizės klausimais.

1982–1994 m. (ypač 1989–1993 m.)

CoG 3.4. Pasirengimas steigti Europos pinigų institutą ir Europos centrinių bankų sistemą

Šį skirsnį sudaro ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo antrojo ir trečiojo etapų parengiamojo darbo dokumentai ir organizaciniai susitarimai dėl Valdytojų komiteto funkcijų perdavimo Europos pinigų institutui (EPI). Į jį taip pat įtraukti preliminarūs EPI statuto bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto projektai, taip pat pirmojo EPI pirmininko Alexandre Lamfalussy paskyrimo į pareigas dokumentai.

CoG 4. Užsienio valiutų ir kapitalo judėjimo klausimai ir ekspertų grupės

Ketvirtąjį skyrių sudaro įvairūs su užsienio valiutomis ir kapitalo judėjimu susiję pastebėjimai, posėdžių medžiaga, politikos pasiūlymai, praktikos ir statistikos dokumentai. Į jį taip pat įtraukti dokumentai, liudijantys apie pirmuosius (daugiausia ekspertų grupių) bandymus sukurti suderintą europinę metodiką. Kai kurios ekspertų grupės veikė daug metų ir per tą laiką parengė nemažai ataskaitų.

1969–1994 m.

CoG 4.1 Derinimas ir stebėsena

Šį skirsnį sudaro Derinimo grupės (angl. Concertation Group) (1973–1993 m.) ir Stebėsenos grupės (angl. Monitoring Group) (1987–1993 m.) posėdžių dokumentai. Į jį taip pat įtraukti su intervencinėmis priemonėmis, palūkanų normomis ir valiutų kursais susijusių principų aprašai ir lentelės, taip pat kasmėnesinės ataskaitos apie įvykius šalių, kurių centriniai bankai 1974–1994 m. dalyvavo derinimo procedūroje, valiutų rinkose.

1960–1963 m.,1965–1969 m.,1974–1976 m.

CoG 4.2. Kapitalo judėjimo klausimai, trumpalaikio kapitalo judėjimo ekspertų grupių posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Trumpalaikio kapitalo judėjimo ekspertų komiteto (angl. Committee of Experts on Short-term Capital Movements) (1967–1969 m.) ir Trumpalaikio kapitalo judėjimo darbo grupės (angl. Working Group on Short-term Capital Movements) (1974–1976 m.) posėdžių dokumentai ir ataskaitos. Į jį taip pat įtraukti dokumentai įvairiais su kapitalo judėjimu susijusiais klausimais.

1970–1990 m.

CoG 4.3. Ekspertų grupių, kurioms vadovavo H. Ansiaux, M. Théron, P. Barre, F. Heyvaert ir H. Dalgaard, posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro ekspertų grupės, kuriai vadovavo Hubert Ansiaux, posėdžių dokumentai ir galutinė ataskaita. Šiai ekspertų grupei buvo pavesta rasti atsakymus į Liuksemburgo ministro pirmininko Pierre Werner iškeltus klausimus dėl Bendrijos valiutų kursų svyravimo vienas kito atžvilgiu sumažinimo, dėl valiutų kursų reguliavimo fondo sukūrimo (1970 m.) ir kt. Į šį skirsnį taip pat įtraukti 1970 m. sudarytos ekspertų grupės, kuriai vadovavo Marcel Théron (1970–1974 m.), Pierre Barre (1974 m.), François Heyvaert (1974–1982 m.) ir Henning Dalgaard (1983–1990 m.), posėdžių dokumentai ir ataskaitos. Čia rasite ataskaitų dėl įvairių derinimo mechanizmo keliamų techninių problemų, Bendrijos valiutų kursų svyravimo vienas kito atžvilgiu mažinimo, Bazelio susitarimo veikimo, intervencinių priemonių įvairiomis valiutomis sistemos, aukso atsargų kaupimo, atsiskaitymų bendrijos viduje, bendrijos vidaus valiutų kursų sistemos, Europos pinigų sistemos veikimo procedūrų ir ekiu.

1985–1993 m.

CoG 4.4. Užsienio valiutų politikos pakomitečio posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių (1990–1992 m.) dokumentai ir reguliarių bei specialiųjų ataskaitų rengimo dokumentai. Tarp 14 reguliarių ataskaitų – Europos pinigų sistemos metinė įvykių apžvalga.

CoG 5. Pinigų politikos ir pinigų kiekio klausimai, ekspertų grupės

Penktąjį skyrių sudaro pinigų politikos ekspertų grupių posėdžių medžiaga ir ataskaitos nuo 1970 m.

1970–1981 m.

CoG 5.1. Pinigų politikos priemonių derinimo darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Pinigų politikos priemonių derinimo darbo grupės (angl. Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments) posėdžių dokumentai ir ataskaitos (1970–1981 m.).

1973–1993 m.

CoG 5.2. Ekspertų grupės, kuriai vadovavo A. W. Bastiaanse ir R. Raymond, posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro 1973 m. sudarytos ekspertų grupės, kuriai 1973–1980 m. vadovavo Adriaan Willem Bastiaanse, o 1981–1990 m. – Robert Raymond, posėdžių dokumentai. Grupė nagrinėjo su pinigų politika susijusius klausimus ir rengė reguliarias ataskaitas: 1973–1974 m. dėl pinigų kiekio Bendrijos šalyse pokyčių, 1974–1975 m. dėl pinigų politikos pokyčių, 1975–1978 m. dėl pinigų politikos padėties, 1978–1990 m. dėl EEB valstybių narių pinigų politikos. Grupė taip pat rengė specialiąsias ataskaitas, pavyzdžiui, viešųjų finansų ir deficito klausimais (1981–1990 m.).

1989–1993 m.

CoG 5.3. Pinigų politikos pakomitečio posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių dokumentai ir reguliarių bei specialiųjų ataskaitų rengimo dokumentai. Tarp reguliarių ataskaitų – metinė ataskaita dėl pinigų politikos siekių ir Bendrijos šalių pinigų politikos metinė apžvalga. Į šį skirsnį taip pat įtraukta mėnesinė EEB valstybių narių svarbiausios makroekonominės raidos apžvalga nuo 1987 m. lapkričio mėn. iki 1993 m. gruodžio mėn. (dar vadinama Mažąja žaliąja knyga, angl. Small Green Book).

CoG 6. Bankų priežiūros klausimai ir ekspertų grupės

Šeštąjį skyrių sudaro bankų priežiūros klausimų koordinavimo pirmųjų etapų dokumentai, diskusijų dėl nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų dokumentai ir bankų priežiūros pakomitečio bei jo padalinių veiklos dokumentai (10-ojo dešimtmečio pradžia). Įtraukti ir su tuo susijusios Bazelio bankų priežiūros komiteto veiklos dokumentai.

1932 m.,1964–1993 m.

CoG 6.1. Priežiūros aspektai ir iniciatyvos

Šį skirsnį sudaro dokumentai, susiję su iniciatyvų dėl bankų priežiūros srities teisės aktų ir dėl keitimosi centrinių bankų duomenimis apie užsienio kreditus ir riziką koordinavimu. Į jį taip pat įtraukti Ad hoc grupės Amerikos bankų srities teisės aktų klausimams nagrinėti (angl. Ad hoc Group on American Banking Legislation) darbo dokumentai (1974–1978 m.).

1978 m.,1986–1993 m.

CoG 6.2. Bankų priežiūros pakomitečio posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių dokumentai ir ataskaitų rengimo dokumentai. Į jį taip pat įtraukti straipsniai ir dokumentai, susiję su Bendrijoje ir Bendrijai nepriklausiusiose šalyse vykdyta bankų priežiūra, taip pat dokumentai dėl Antrosios bankų srities teisės aktų derinimo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir dėl bankų priežiūros institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

1974–1975 m.,1987–1994 m.

CoG 6.3. Su bankų priežiūra susijusių ekspertų grupių posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Bankų priežiūros pakomitečio struktūrų, tiksliau, Kredito registrų darbo grupės (angl. Working Group on Credit Registers), Finansinio pažeidžiamumo darbo grupės (angl. Working Group on Financial Fragility) ir Finansinių konglomeratų darbo grupės (angl. Working Group on Financial Conglomerates) posėdžių dokumentai ir ataskaitos. Į jį taip pat įtraukti santykių su Bankų priežiūros institucijų kontaktine grupe (angl. Contact Group of Bank Supervisory Authorities) dokumentai nuo 8-ojo dešimtmečio.

1975–1994 m.

CoG 6.4. Bazelio bankų priežiūros komiteto veikla

Šį skirsnį sudaro posėdžių ir ryšių palaikymo dokumentai, taip pat dokumentai įvairiais bankų priežiūros klausimais, pavyzdžiui, rinkos rizikos, bankų kapitalo pakankamumo ir minimalių standartų rengimo.

CoG 7. Centrinių bankų apskaitos klausimai ir ekspertų grupės

Septintąjį skyrių sudaro Apskaitos klausimų darbo grupės (angl. Working Group on Accounting Issues (WGAI)) ir jos struktūrų posėdžių ir veiklos dokumentai (10-ojo dešimtmečio pradžia).

1991–1993 m.

CoG 7.1. Apskaitos klausimų darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių dokumentai ir ataskaitų rengimo dokumentai. Į jį taip pat įtrauktos centrinių bankų taikomos apskaitos metodikos apžvalgos.

1990–1991 m.

CoG 7.2. Apskaitos ekspertų grupių posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Apskaitos klausimų specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Task Force on Accounting Issues) ir Pajamų paskirstymo ad hoc darbo grupės (angl. Ad hoc Working Group on Income Allocation) posėdžių dokumentai ir ataskaitos.

CoG 8. Su Europos valiuta susiję techniniai ir organizaciniai klausimai ir ekspertų grupės

Aštuntąjį skyrių sudaro Europos banknotų spausdinimo ir emisijos darbo grupės (angl. Working Group on Printing and Issuing a European Banknote (BNWG)) posėdžių ir veiklos dokumentai (10-asis dešimtmetis).

1991–1993 m.

CoG 8.1. Europos banknotų spausdinimo ir emisijos darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių ir ataskaitų rengimo dokumentai (1993 m.), taip pat ryšių su Monetų kalyklų direktorių grupe ir Europos aklųjų sąjunga dokumentai.

1992–1994 m.

CoG 8.2. Europos valiutos srities ekspertų grupių posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Europos banknotų spausdinimo ir emisijos darbo grupės ir jos struktūrų (t. y. specialiosios paskirties darbo grupės dizaino klausimais (angl. Design Task Force), specialiosios paskirties darbo grupės emisijų klausimais (angl. Issue Task Force), specialiosios paskirties darbo grupės saugumo technologijų klausimais (angl. Security Technology Task Force), specialiosios paskirties darbo grupės stebėjimo klausimais (angl. Survey Task Force), specialiosios paskirties darbo grupės scenarijaus klausimais (angl. Scenario Task Force) ir specialiosios paskirties darbo grupės sąnaudų klausimais (angl. Costing Task Force) posėdžių ir darbo dokumentai bei ataskaitos.

CoG 9. Mokėjimo sistemos, vertybinių popierių atsiskaitymo klausimai ir ekspertų grupės

Devintąjį skyrių sudaro analitinės ir koordinavimo veiklos, susijusios su Bendrijos šalių mokėjimo sistemomis, dokumentai (daugiausia EB mokėjimo sistemų darbo grupės (angl. Working Group on EC Payment Systems) 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio pradžios dokumentai). Į šį skyrių įtraukti ir dokumentai, kuriuos parengė ne Valdytojų komitetas.

1990–1994 m.

CoG 9.1. Ad hoc darbo grupės / EB mokėjimo sistemų darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Ad hoc darbo grupės / EB mokėjimo sistemų darbo grupės (angl. Working Group on EC Payment Systems (WGPS)) posėdžių dokumentai ir ataskaitų rengimo dokumentai. Į jį įtraukti ir posėdžių su privačių bankų atstovais dokumentai.

1984–1985 m.,1989–1993 m.

CoG 9.2. Ad hoc darbo grupės / EB mokėjimo sistemų darbo grupės iniciatyvos ir mokėjimo sistemų koordinavimas

Šį skirsnį sudaro mokėjimo sistemų iniciatyvų koordinavimo dokumentai (pavyzdžiui, dokumentai, susiję su techninės infrastruktūros ir duomenų tvarkymo klausimais) ir nacionalinių bei tarpvalstybinių mokėjimų derinimo dokumentai. Į jį taip pat įtraukti darbo, susijusio su Privačių tarpuskaitos ir atsiskaitymo ekiu operacijų sistema (angl. Private ECU Clearing and Settlement System), dokumentai.

1991–1994 m.

CoG 9.3. Mėlynosios knygos rengimas

Šį skirsnį sudaro Mėlynosios knygos dėl Bendrijos šalių mokėjimo sistemų rengimo, vertimo į kitas kalbas ir leidybos dokumentai.

1991–1994 m.

CoG 9.4. Mokėjimo sistemų ekspertų grupių posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro EB mokėjimo sistemų darbo grupės struktūrų, tiksliau, Koordinavimo grupės (angl. Coordination Group), Redaktorių grupės (angl. Editorial Group), Rengėjų grupės (angl. Drafting Group), Ekiu specialiosios paskirties darbo grupės (angl. ECU Task Force), EB mokėjimo sistemos teisės ekspertų specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Task Force of Legal Experts on EC Payment System), Rekomendacijos Nr. 3 specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Task Force on Recommendation 3) ir Išankstinio mokėjimo kortelių specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Task Force on Prepaid Cards), posėdžių ir darbo dokumentai bei ataskaitos. Į jį įtraukti ir ryšių su išorės ekspertų grupėmis, pavyzdžiui, Mokėjimo sistemų techninio kūrimo grupe (angl. Payment Systems Technical Development Group), Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetu (angl. Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)) ir Europos bankininkystės standartų komitetu (angl. European Committee for Banking Standards (ECBS)), dokumentai, taip pat medžiaga, rengta Europos Komisijos iniciatyvoms.

CoG 10. Informacinių technologijų, kompiuterinių tinklų klausimai ir ekspertų grupės

Dešimtąjį skyrių daugiausia sudaro dokumentai IT klausimais, susiję su pasirengimu steigti EPI (antrasis ekonominės ir pinigų sąjungos etapas). Į jį taip pat įtraukti centrinių bankų elektroninio pašto sistemos Cebamail, skirtos saugiam duomenų persiuntimui tarp centrinių bankų, dokumentai.

1989–1993 m.

CoG 10.1. Ekspertų grupės, kuriai vadovavo Jean-Baptiste Bourguignon (J. P. Bourguignon grupės), ir jos struktūrų posėdžiai ir ataskaitos

Į šį skirsnį įtraukti J. P. Bourguignon grupės, sudarytos ne balso duomenų perdavimui tarp EEB centrinių bankų nagrinėti, dokumentai ir ataskaitos. Į jį taip pat įtraukti Šifravimo pogrupio (angl. Sub-Group on Encryption), sudaryto šifravimo priemonių tyrimams atlikti, dokumentai.

1990–1993 m.

CoG 10.2. Informacinių sistemų ir Cebamail darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro Informacinių sistemų darbo grupės ir jos Cebamail pogrupio posėdžių, darbo dokumentai ir ataskaitos.

CoG 11. Statistikos klausimai ir ekspertų grupės

Vienuoliktąjį skyrių sudaro statistikos duomenų eilutės, taip pat medžiaga įvairioms statistikos klausimų derinimo iniciatyvoms bei įvairiems Eurostato vadovautiems komitetams. Į jį taip pat įtraukti Statistikos darbo grupės (angl. Working Group on Statistics) dešimtojo dešimtmečio pradžios posėdžių ir veiklos dokumentai.

1962–1993 m.

CoG 11.1. Statistikos klausimų koordinavimas nuo 7-ojo dešimtmečio pradžios

Šį skirsnį sudaro dokumentai dėl statistikos metodų derinimo iniciatyvų ir dėl Bendrijos statistikos sistemos. Į jį taip pat įtraukti darbo dokumentai (statistiniai duomenys, susiję su EEB valstybėmis narėmis (1973–1979 m.)) ir kasmėnesinės statistinių duomenų eilutės (Didžioji žalioji knyga (1979–1993 m.)).

1992–1994 m.

CoG 11.2. Statistikos darbo grupės posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro posėdžių ir darbo dokumentai bei ataskaitos.

1988–1993 m.

CoG 11.3. Kitų statistikos ekspertų grupių ir komitetų posėdžiai ir ataskaitos

Šį skirsnį sudaro įvairių Eurostato įkurtų komitetų ir struktūrų, pavyzdžiui, Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (angl. Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB)), Pinigų ir bankų statistikos specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Money and Banking Statistics Task Force (MBSTF)) ir Mokėjimų balanso kapitalo srautų ir vertybinių popierių statistikos specialiosios paskirties darbo grupės (angl. Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force (CFSTF)), posėdžių ir darbo dokumentai bei ataskaitos.

CoG 12. Europos Komisija

Dvyliktąjį skyrių daugiausia sudaro Europos Komisijos ir jos struktūrų parengti dokumentai. Dauguma atvejų nei Valdytojų komitetas, nei centriniai bankai nedalyvavo veikloje, dėl kurios tie dokumentai buvo parengti. Didelė dalis tų dokumentų buvo siųsti Bazelyje veikusiam Valdytojų komiteto sekretoriatui tik susipažinti.

1964–1993 m.

CoG 12.1. Nuomonės ir iniciatyvos pinigų, ekonominiais ir Europos teisės aktų klausimais

Šį skirsnį sudaro direktyvų ekonominiais, bankų ir finansiniais klausimais projektų, pasiūlymų ir galutinių redakcijų rinkinys; Europos Komisijos parengtos ataskaitos, pavyzdžiui, Europos bendrijų ekonominės padėties metinė ataskaita (1971–1982 ir 1989 m.) ir su Infliacijos problemų tyrimo grupės (angl. Study Group “Problems of Inflation”) veikla susijusios ataskaitos (1975–1977 m.). Į jį taip pat įtraukti nacionalinių ekspertų grupės prognozėms rengti (1991–1993 m.) ir Bankininkystės patariamojo komiteto (1986–1993 m.) posėdžių dokumentai.

CoG 13. Pinigų komitetas

Tryliktąjį skyrių daugiausia sudaro Briuselyje veikusio Pinigų komiteto parengti ir Bazelyje veikusiam Valdytojų komiteto sekretoriatui susipažinti persiųsti dokumentai. Pinigų komiteto veikloje dalyvavo centrinių bankų atstovai.

1969–1993 m.

CoG 13.1. Pinigų komiteto ir jo struktūrų posėdžiai

Šį skirsnį sudaro Pinigų komiteto (1969–1993 m.), jo Pakaitinių narių komiteto (ypač 1981–1993 m.) ir Ad hoc grupės Italijos klausimams (angl. Ad hoc Group on Italy) (ypač 1973–1978 m.) posėdžių dokumentai (ne visi).

1959–1993 m.

CoG 13.2. Ekspertų nuomonės pinigų ir finansų klausimais

Šį skirsnį sudaro Pinigų komiteto veiklos ataskaitos (1959–1988 m. ataskaitų rinkinys ne visas), sąlygos ir pasiūlymai dėl Bendrijos paskolomis teikiamos paramos (1981–1993 m.) ir nuomonės bei pastabos įvairiais pinigų politikos klausimais, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo, biudžeto drausmės ir konvergencijos.

CoG 14. Kitos Europos grupės ir forumai

Keturioliktąjį skyrių sudaro nuolatinių ir laikinų Europos forumų ir organizacijų parengti dokumentai pinigų ir finansų politikos bei bendradarbiavimo klausimais. Šiame skyriuje saugomi ne visi su ECOFIN ir Europos Vadovų Taryba susiję dokumentai. Kalbant apie ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimą ypač įdomūs yra Tarpvyriausybinės konferencijos parengti dokumentai.

1970–1993 m.

CoG 14.1. Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN)

Šį skyrių sudaro ECOFIN tarybos posėdžių (nuo 1970 iki 1993 m.) dokumentai, ECOFIN tarybai skirtos ataskaitos ir pažymos dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pinigų politikos ir palūkanų normų bei valiutų kursų politikos klausimais.

1969–1994 m.

CoG 14.2. Europos Vadovų Taryba

Šį skirsnį sudaro pirmininkaujančios valstybės narės posėdžių dokumentai, išvados ir darbo dokumentai įvairiais politikos klausimais, pavyzdžiui, fiskalinės integracijos, infliacijos ir laisvo kapitalo judėjimo (dokumentų rinkinys neišsamus). Į jį taip pat įtraukta Tarptautinių klausimų ad hoc komiteto (angl. Ad hoc Committee on International Questions) parengta medžiaga (1984–1985 m.).

1989–1993 m.

CoG 14.3. Tarpvyriausybinė konferencija ekonominės ir pinigų sąjungos klausimams svarstyti

Šį skirsnį sudaro Valdytojų komiteto parengta medžiaga deryboms dėl Europos Sąjungos sutarties.

CoG 15. Centriniai bankai ir bankų asociacijos

Penkioliktąjį skyrių daugiausia sudaro dokumentų, susijusių su nacionaliniais centriniais bankais ir su EEB ir EEB nepriklausančių šalių finansų bei pinigų politika, rinkiniai. Į jį taip pat įtraukti dokumentai, susiję su viršnacionalinių institucijų ir asociacijų vidaus organizacine sistema ir jų santykiais su Valdytojų komitetu.

1937 m.,1960–1995 m. (ypač 1990–1993 m.)

CoG 15.1. Nacionalinių centrinių bankų klausimai

Šį skirsnį sudaro dokumentai įvairiais su nacionaliniais centriniais bankais susijusiais klausimais, pavyzdžiui, dėl jų teisinio statuso.

1969–1993 m. (ypač 1985–1993 m.)

CoG 15.2. Nacionalinė pinigų politika

Šį skirsnį sudaro dokumentų dėl kai kurių EEB ir EEB nepriklausančių valstybių pinigų ir ekonominės politikos rinkiniai. Į jį taip pat įtraukti dokumentai, susiję su Graikijai ir Italijai suteiktomis Europos Bendrijos paskolomis.

1950–1993 m. (ypač 1972–1993 m.)

CoG 15.3.Viršnacionalinės pinigų organizacijos

Šį skirsnį sudaro Tarptautinių atsiskaitymų banko organizacinės struktūros dokumentai, jo ekonomikos patarėjo 1976–1985 m. parengtų kalbų bei medžiagos ir jo generalinio direktoriaus Alexandre Lamfalussy 1985–1993 m. kalbų ir medžiagos rinkiniai. Taip pat įtraukti dokumentai, susiję su Tarptautinio valiutos fondo posėdžiais ir iniciatyvomis bei su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) steigimu.

1966–1994 m. (ypač 1985–1993 m.)

CoG 15.4. Bankų asociacijos

Šį skirsnį sudaro santykių su Ekiu bankų asociacija (angl. ECU Banking Association (EBA)), Tarptautine ekonomine asociacija (angl. International Economic Association (IEA)), Europos ekonomine asociacija (angl. European Economic Association (EEA)) ir Europos bankų federacija (angl. European Banking Federation (EBF)) dokumentai.

Sužinokite daugiau apie Valdytojų komitetą panagrinėję archyvus arba susisiekite su mumis.

Visi šios dalies puslapiai