Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Bendradarbiavimas Europoje

ECB yra Europos Sąjungos institucija, tačiau dėl savo nepriklausomumo ir specialių funkcijų jis užima ypatingą vietą ES institucinėje sistemoje.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ECB nustatyti aiškūs įgaliojimai – palaikyti kainų stabilumą – ir pavesti įvairūs kiti uždaviniai. Kad ECB galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir uždavinius, Sutartimi nustatytas visiškas jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos.

Atsižvelgiant į ECB nepriklausomumą ir išskirtinę kompetenciją formuoti ir vykdyti pinigų politiką, jo bendravimas su kitomis politiką formuojančiomis institucijomis negali peržengti neįpareigojančio dialogo ribos. Kita vertus, Sutartyje nustatytais atskaitomybės reikalavimais užtikrinama, kad ECB prisiimtų visišką atsakomybę už savo veiklą prieš ES piliečius ir jų išrinktus atstovus.

Ryšiai su europinėmis institucijomis

Dialogas su kitomis politiką formuojančiomis institucijomis bei socialiniais partneriais ECB suteikia galimybę gauti informacijos bei įžvalgų ir paaiškinti savo pinigų politikos sprendimus, o institucijos ir partneriai gali geriau suprasti ECB veiksmus ir kokią įtaką kainų nustatymo procesui turi jų pačių veiksmai. Dėl to lengviau keistis informacija, suprasti vieniems kitų politikos požiūrį ir vykdyti dialogą visas šalis dominančiais klausimais, atsižvelgiant į atsakomybės sritis.

Šiuo tikslu ECB palaiko ryšius su šiomis Europos institucijomis.

Europos Parlamentas

ECB nepriklausomumas neatsiejamas nuo atitinkamos atskaitomybės ir prievolės teikti ataskaitas, todėl yra galimybė demokratiškai tikrinti priemones, kurių jis imasi, vykdydamas jam Sutartyje numatytus įgaliojimus. ES piliečiams ir jų išrinktiems atstovams ECB paaiškina savo sprendimus ir kokiais argumentais remiantis jie priimti. Europos gyventojų tiesiogiai renkamas Europos Parlamentas yra pagrindinė institucija, kuriai atsiskaito ECB. Daugiau informacijos apie ECB atskaitomybės įsipareigojimų vykdymą pateikta tam skirtoje interneto svetainės skiltyje. Vienas iš ECB atskaitomybės už bankų priežiūrą būdų – tai Priežiūros valdybos pirmininko dalyvavimas Europos Parlamento viešuosiuose klausymuose ir pasitarimuose, kai aptariami priežiūros klausimai. Be to, Europos Parlamentas dalyvauja skiriant ECB vykdomosios valdybos narius ir ECB priežiūros valdybos pirmininką bei pirmininko pavaduotoją, teikdamas savo nuomonę apie ES Tarybos rekomenduotus kandidatus.

Europos Vadovų Taryba, ES Taryba ir Euro grupė

ECB pirmininkas kviečiamas dalyvauti ES Tarybos posėdžiuose, kai aptariami su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslais ir uždaviniais susiję klausimai, kaip nustatyta Sutarties 284 straipsnyje. Paprastai tai vyksta ECOFIN taryboje, kurią sudaro ES valstybių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Be to, ECB pirmininkas reguliariai kviečiamas dalyvauti Euro grupės posėdžiuose – kas mėnesį rengiamuose neoficialiuose euro zonos finansų ministrų susitikimuose. Į ECB atskaitomybę už bankų priežiūrą patenka ir Priežiūros valdybos pirmininko dalyvavimas kai kuriuose Euro grupės posėdžiuose, kai aptariami priežiūros klausimai.

ECB dalyvauja ir organų, kurie rengia minėtus posėdžius, pasitarimuose. Kita vertus, Sutartyje numatyta, kad ES politikos formuotojai gali dalyvauti ECB valdančiosios tarybos posėdžiuose, bet be teisės balsuoti.

Europos Komisija

Kitas svarbus ECB partneris – Europos Komisija, kuri yra ES sutarčių sergėtoja ir ES teisėkūros iniciatorė. Komisijos ir ECB dialogas ypač svarbus, atsižvelgiant į Europos Komisijos vaidmenį koordinuojant ekonominę politiką ir jos uždavinius, susijusius su ekonomine ir pinigų sąjunga. Kalbant apie teisėkūrą, ypač finansų teisės aktų kūrimą, Komisija reguliariai konsultuojasi su ECB dėl siūlomų teisės aktų ar kitų iniciatyvų. Vienas Komisijos narys gali dalyvauti ECB valdančiosios tarybos posėdžiuose, bet be teisės balsuoti. ECB ir Komisijos ryšiai toliau stiprinami ir minėtuose ES ir euro zonos institucijų posėdžiuose, kai juose dalyvauja abiejų institucijų atstovai.

Europos Teisingumo Teismas ir Europos Audito Rūmai

Kaip ir visoms kitoms ES institucijoms, ECB galioja Europos Teisingumo Teismo sprendimai.

ECBS ir ECB statute nustatyti ir du auditorių atliekamos išorės kontrolės lygmenys. Viena vertus, nepriklausomas išorės auditorius skiriamas atlikti ECB metinių finansinių ataskaitų auditą. Kita vertus, Europos Audito Rūmai vertina ECB vadovybės veiklos efektyvumą. Be to, ECB patenka į ES kovos su sukčiavimu programos taikymo sritį.

Kitos ES institucijos ir finansų įstaigos

ECB savo kompetencijos srityse palaiko glaudžius ryšius su įvairiomis ES institucijomis. Svarbiausia, ECB glaudžiai bendradarbiauja su institucijomis, kurios yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) dalis, t. y. su trimis mikroprudencinės Europos priežiūros institucijomis (EPI) ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV). ECB teikia ESRV sekretoriato paslaugas, taip pat analitinę, administracinę ir logistinę pagalbą. Bankų pertvarkymo srityje ECB palaiko glaudžius darbinius santykius su Bendra pertvarkymo valdyba. Kadangi į ECB pareigas įeina ir makroekonominių koregavimo programų įgyvendinimo stebėsena valstybėse narėse, kurioms reikia finansinės paramos, jis bendradarbiauja ir su Europos stabilumo mechanizmu.

ES socialiniai partneriai

ECB susitinka su ES socialiniais partneriais per makroekonominio dialogo forumą. Jį 1999 m. birželio mėn. įsteigė Europos Vadovų Taryba. Šiame forume ECB turi galimybę paaiškinti savo politikos kryptį ir taip įtvirtinti su infliacija susijusius lūkesčius, taip pat tiesiogiai iš socialinių partnerių gauti informacijos abiem šalims aktualiais klausimais.

Be to, Sutartyje aiškiai išsakytas raginimas ECB ir atitinkamoms institucijoms ar organams bendradarbiauti vykdant uždavinius, už kuriuos jie atsakingi kartu (pavyzdžiui, statistikos srityje). ECB taip pat teikia savo nuomones dėl ES ir nacionalinių teisės aktų projektų, jei jie svarbūs ECBS (ECB nuomonės), o tam tikrais atvejais gali pats inicijuoti ES teisės aktą arba būti ES teisės akto leidėju.

Visi šios dalies puslapiai