Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Postupy zkoušení typů strojů na zpracování bankovek

Klasifikace

Účel

K zajištění důvěryhodnosti eurobankovek a ověřování jejich pravosti a upotřebitelnosti přijala Evropská centrální banka (ECB) 16. září 2010 rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu1. Rozhodnutí ECB/2010/14 bylo upraveno s cílem rozšířit jeho působnost na ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek nové série a jejich navracení zpět do oběhu a ozřejmit několik požadavků. Podle tohoto rozhodnutí lze eurobankovky navracet zpět do oběhu, pouze pokud byla ověřena jejich pravost a upotřebitelnost. U eurobankovek navracených do oběhu prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky nebo peněžních automatů musí být ověřena jejich pravost a upotřebitelnost takovým typem stroje na zpracování bankovek, který obstál při zkouškách u některé z národních centrálních bank Eurosystému.

Klasifikace strojů

Stroje na zpracování bankovek, které podléhají zkouškám, lze rozdělit takto:

1. Stroje obsluhované zákazníky, zahrnující:

 • recyklační bankomaty (CRM) – tj. stroje, které přijímají eurobankovky, ověřují jejich pravost a upotřebitelnost a vydávají eurobankovky, které uložili jiní zákazníci při předchozích transakcích,
 • kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz (CCM) – tj. stroje, které přijímají eurobankovky a ověřují jejich pravost a vydávají eurobankovky, které byly do nich odděleně uloženy, ale nenavracejí do oběhu eurobankovky uložené jinými zákazníky při předchozích transakcích,
 • vkladové bankomaty (CIM) – tj. stroje, které přijímají eurobankovky a ověřují jejich pravost, avšak zákazníkům je nevydávají,
 • výdejní automaty (COM) – tj. ostatní stroje, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek dříve, než je vydají zákazníkům,
 • automaty na výdej mincí (CDM), tedy stroje, které kontrolují pravost vložených eurobankovek před tím, než zákazníkům vydají mince.

2. Stroje obsluhované zaměstnanci, zahrnující:

 • stroje pro zpracování bankovek (BPM) – tj. stroje, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek,
 • stroje pro ověřování pravosti bankovek (BAM) – tj. stroje, které ověřují pouze pravost eurobankovek,
 • recyklační pokladní stroje (TARM) – tj. stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ukládají eurobankovky, umožňují těmto subjektům připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků a ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek,
 • pokladní stroje (TAM) – tj. stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ukládají eurobankovky, umožňují těmto subjektům připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků a ověřují pravost eurobankovek.

Má-li být stroj na zpracování bankovek způsobilý ke zkoušení, musí umožňovat zpracování eurobankovek i klasifikaci a zpracování eurobankovek v souladu s přílohami IIa a IIb k rozhodnutí ECB/2010/14 bez zásahu obsluhy.

Zde neuvedené: zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Těmto postupům pro zkoušení nepodléhají:

 1. zařízení pro ověřování pravosti bankovek, která zpracovávají jednotlivé bankovky nebo sady bankovek a bez zásahu uživatele rozlišují bankovky na pravé a podezřelé, avšak automaticky podezřelé bankovky od pravých fyzicky neoddělují (viz seznam testovaných zařízení pro ověřování pravosti bankovek);
 2. zařízení pro ověřování pravosti bankovek, při jejichž použití je nutné, aby o pravosti bankovky rozhodl jejich uživatel (pomůcky k ověření pravosti).

Jak požádat o provedení zkoušky

Výrobci se musí obrátit na některou z národních centrálních bank a požádat ji o provedení zkoušky2 (viz seznam národních centrálních bank)

1Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1. 2 Pokud je určitý typ stroje na zpracování bankovek odstraněn z internetových stránek ECB, protože výrobce odmítá provést každoroční test, subjekty zpracovávající hotovost, které používají stejný typ stroje, se mohou obrátit na národní centrální banku s žádostí o provedení dvoustranné zkoušky.

Postupy zkoušení

Postupy zkoušení

Úvod

Eurosystém stanovil společné postupy zkoušení různých typů strojů na zpracování bankovek. Při těchto zkouškách se zjišťuje schopnost typu stroje na zpracování bankovek ověřit pravost eurobankovek, oddělit pravé eurobankovky od padělků (tzv. rozlišovací zkouška) a případně vytřídit eurobankovky podle jejich upotřebitelnosti pro další oběh (tzv. zkouška upotřebitelnosti). U strojů obsluhovaných zákazníky se také ověřuje funkčnost zpětného dohledání původu bankovky (tzv. zkouška zpětného dohledání).

Zkoušky jsou prováděny za použití souborů pravých a padělaných eurobankovek, které jsou popsány níže. Vzhledem k tomu, že se mohou kdykoli objevit nové padělky, které se svými vlastnostmi liší od eurobankovek použitých ve zkoušce, upozorňujeme, že výsledky zkoušek zveřejněné na těchto internetových stránkách vyjadřují pouze schopnost zkoušeného typu stroje na zpracování bankovek odhalit padělky obsažené ve zkušební sadě a použité k testování v den zkoušky.

Eurosystém proto vyzývá výrobce, aby sledovali vývoj v oblasti padělání a aby své stroje podle potřeby pravidelně upravovali a pomohli tak spolehlivě identifikovat i nové padělky. Kromě počátečních zkoušek, při nichž se ověřuje schopnost typů strojů na zpracování bankovek klasifikovat a zpracovávat eurobankovky, jak je uvedeno v rozhodnutí ECB/2010/14 (tzn. ověřovací zkoušky), stanovují společné zkušební postupy pravidelné roční zkoušky typů strojů na zpracování bankovek (tzv. každoroční zkoušky) i doplňující opakované zkoušky prováděné individuálně na základě výzvy (tzv. opakované zkoušky). Dále společné zkušební postupy stanovují, že jakákoli úprava stroje na zpracování bankovek, která má vliv na jeho základní funkční vlastnosti, znamená, že je potřeba provést zkoušku znovu. Veškeré zkoušky se provádějí podle stejných postupů a ve spolupráci s výrobci strojů. Na této stránce jsou zveřejněny pouze ty typy strojů na zpracování bankovek, které obstály v některé ze zkoušek.

U každého zkoušeného typu stroje na zpracování bankovek lze uvést jeden nebo více dalších strojů stejného typu (tzv. dodatečné stroje). I když tyto typy stroje nebyly zkoušeny některou z centrálních bank Eurosystému, jsou na této stránce uváděny na základě písemné záruky jejich výrobce, že mají stejné technické a programové vybavení a tedy i shodné základní funkční vlastnosti, vymezené v rozhodnutí ECB/2010/14, jako zkoušený typ stroje na zpracování bankovek. Tyto dodatečné stroje jsou uvedeny společně se zkoušeným typem strojem na zpracování bankovek.

Rozlišovací zkouška

Rozlišovací zkouška se provádí za použití standardizované sady bankovek, která se skládá z pravých eurobankovek, ze vzorků padělků nalezených v oběhu a z „dodatečných materiálů“ – reprodukcí zhotovených Eurosystémem, které napodobují určité vlastnosti eurobankovek.

Jednotlivé národní centrální banky mohou použít také vzorky místních padělků eurobankovek, aby zohlednily aktuální stav padělání bankovek. Společné zkušební postupy a pravidelné aktualizace zkušební sady zajišťují, že použití nedávno zachycených místních padělků nepovede ke vzniku rozdílných národních standardů zkoušení.

Vzorky padělků smíchané s eurobankovkami se zkouší u všech nominálních hodnot, sérií, směrů vkládání a variant podporovaných příslušným typem stroje.

Stroj na zpracování bankovek obstojí u zkoušky, pokud: (a) žádný z padělků nebo „dodatečných materiálů“ určených Eurosystémem není klasifikován jako pravá eurobankovka (kategorie 4a nebo 4b přílohy IIa nebo IIb k rozhodnutí ECB/2010/14), (b) alespoň 90 % zkoušených eurobankovek je klasifikováno jako upotřebitelné eurobankovky, a (c) veškeré eurobankovky těch nominálních hodnot nebo sérií, které stroj nepodporuje nebo které jsou vkládané do stroje směrem, který stroj neumožňuje, jsou strojem odmítnuté. Dále je zkouška splněna, pokud u strojů obsluhovaných zákazníky max. 1 % eurobankovek není vytříděno jako pravé eurobankovky (kategorie 4a nebo 4b) a u strojů obsluhovaných zákazníky se zpětným dohledáním zákazníka nejméně 90 % padělků je klasifikováno v kategoriích 2 nebo 3 (tabulky1) přílohy IIa k rozhodnutí ECB/2010/14.

Eurosystém aktualizuje testovací sadu přibližné každé dva měsíce, aby zkoušky probíhaly za použití padělků, které byly v poslední době nalezeny v oběhu.

Zkouška upotřebitelnosti

Zkouška upotřebitelnosti se provádí za použití sady pravých eurobankovek, které byly poškozeny tak, aby se poškození podobala těm, k nimž dochází běžným používáním bankovek. Tyto eurobankovky jsou do stroje na zpracování bankovek vkládány všemi směry, které stroj umožňuje. Test je splněn, pokud max. 5 % neupotřebitelných bankovek je klasifikováno v kategorii 4a příloh IIa nebo IIb k rozhodnutí ECB/2010/14.

Zkouška zpětného dohledání

Zkouška zpětného dohledání, která se provádí pouze u strojů obsluhovaných zákazníky, je splněna, pokud typ stroje na zpracování bankovek uchová údaje o majiteli účtu u všech eurobankovek klasifikovaných v kategoriích 2 a 3 (tabulka 1) v příloze IIa k rozhodnutí ECB/2010/14 a spolehlivě určí vazbu mezi všemi těmito eurobankovkami a údaji o příslušném majiteli účtu.

Zveřejnění výsledků zkoušek typů strojů na zpracování bankovek, které obstály při zkouškách

Zveřejněny jsou pouze typy strojů, které obstály v některé ze zkoušek provedených národní centrální bankou. Viz seznam strojů, které obstály při zkouškách.