Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процедури за тестване на типове банкнотообработващи машини

Класификация

Цел

На 16 септември 2010 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти1. Решение EЦБ/2010/14 е изменено така, че в обхвата му да се включат проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкнотите от новата серия. Съгласно това решение евробанкнотите могат да бъдат връщани в обращение единствено след проверка за истинност и годност. Евробанкнотите, които се връщат в обращение посредством машини за самообслужване или автоматични касови машини, следва да бъдат проверени за истинност и годност от някой от видовете банкнотообработващи машини, тествани успешно от национална централна банка (НЦБ) от Евросистемата.

Класификация на машините

Банкнотообработващите машини, които се подлагат на тестване, се класифицират по следния начин:

1. Машини за самообслужване, а именно:

 • машини за обработка на банкноти за последваща употреба („cash recycling machines, CRMs“), т.е. машини, които приемат евробанкноти и проверяват тяхната истинност и годност, както и разпространяват евробанкноти, внесени от други потребители по предходни транзакции;
 • комбинирани машини за внасяне на пари в брой („combined cash-in machines, CCMs“), т.е. машини, които приемат евробанкноти и проверяват тяхната истинност, както и разпространяват евробанкноти, отделно заредени в тях, но не връщат в обращение внесените от други клиенти по предходни транзакции;
 • машини за внасяне на пари в брой („cash-in machines, CIMs“), т.е. машини, които приемат евробанкноти и проверяват тяхната истинност, но не се използват за разпространяване на евробанкноти сред клиенти;
 • машини за изплащане на пари в брой („cash-out machines, COMs“), т.е. машини, които проверяват истинността и годността на евробанкнотите преди разпространяването им сред клиенти.
 • автоматични машини за монети („coin dispensing machines, CDMs“), т.е. машини, които проверяват истинността на подадените евробанкноти, преди да разпространят монети сред клиенти.

2. Машини, управлявани от служители, а именно:

 • банкнотосортиращи машини („banknote processing machines, BPMs“), т.е. машини, които проверяват истинността и годността на евробанкнотите;
 • машини за проверка за истинност („banknote authentication machines, BAMs“), т.е. машини, които проверяват само истинността на евробанкнотите;
 • автоматизирани касиерски системи („teller assistant recycling machines, TARMs“), т.е. машини, експлоатирани от работещите с пари в брой лица, които се използват за съхраняване на евробанкноти и позволяват на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки, и които извършват проверка на евробанкнотите за истинност и годност;
 • машини за улеснение на касиера („teller assistant machines, TAMs“), т.е. машини, експлоатирани от работещите с пари в брой лица, които се използват за съхраняване на евробанкноти и позволяват на лицата, работещи с пари в брой, да кредитират или дебитират клиентските банкови сметки, и които извършват проверка на евробанкнотите за истинност.

За да отговаря на условията за тестване, даден тип банкнотообработваща машина трябва да позволява обработката на евробанкноти, както и да класифицира и третира евробанкнотите съгласно приложения IIa и IIб към Решение ЕЦБ/2010/14 без намеса от страна на оператор.

Невключени тук: устройства за проверка за истинност

В процедурата за тестване не са включени следните устройства за обработка на банкноти:

 1. устройства за проверка за истинност, които обработват единични банкноти или партиди и, без намеса от страна на потребителя, класифицират банкнотите като истински или съмнителни, но не отделят автоматично физически съмнителните банкноти от истинските (виж списък на тестваните устройства за проверка на истинността на банкноти);
 2. устройства за проверка за истинност на банкноти, при които потребителят преценява дали банкнотата е истинска или не (т.е. помощно средство при проверките).

Как се подава заявка за тестване

Производителите следва да се свържат с НЦБ, за да заявят тестване2  (виж списъка с данните за контакт на НЦБ).

1 ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1.2 Ако даден тип банкнотообработваща машина бъде изтрита от уебсайта на ЕЦБ, тъй като производителят отказва да извърши ежегодното тестване, използващите този тип машина лица, работещи с пари в брой, могат да се обърнат към НЦБ с искане за провеждане на двустранен тест.

Процедури за тестване

Процедури за тестване

Въведение

Установена е обща процедура на Евросистемата за тестване на различни типове банкнотообработващи машини. Тестовете проверяват способността на типа банкнотообработваща машина да разпознава истинските евробанкноти, да разделя истински банкноти от фалшиви („тест за откриване на фалшификати“) и, ако е приложимо, да сортира евробанкнотите според годността им за пускане в обращение („тест за годност“). Също така се проверява правилното функциониране на системата за проследяване на машините за самообслужване, използвани от клиенти („тест на системата за проследяване“).

Тестовете се извършват с комплекти от истински евробанкноти и фалшификати, както е описано по-долу. Тъй като по всяко време могат да се появят нови фалшиви банкноти с характеристики, различни от тези на използваните в теста, е важно да се има предвид, че резултатите от тестовете, публикувани на този уебсайт, отразяват единствено способността на съответните типове банкнотообработващи машини да откриват съдържащите се в използвания тестов комплект фалшификати в деня на извършване на тестовете.

Ето защо Евросистемата призовава производителите да следят развитието в областта на фалшифицирането и при необходимост редовно да модернизират машините, за да осигурят надеждното откриване на новопоявили се фалшификати. В допълнение към първоначалните тестове за проверка на способността на различните типове банкнотообработващи машини да класифицират и третират евробанкнотите в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/14 („тестове за проверка“) общите процедури за тестване осигуряват редовни ежегодни проверки на различните типове банкнотообработващи машини („годишни тестове“), както и допълнителни ad hoc повторни тестове при покана („повторни тестове“). Освен това по общите процедури за тестване всяка една модернизация на някой от типовете банкнотообработващи машини, която се отразява върху основните ѝ функционалности, означава, че тя трябва да бъде подложена на повторна проверка. За всички тестове се прилагат еднакви процедури и те се извършват съвместно с производителите на машините. На тази уебстраница са посочени единствено типовете машини, преминали успешен тест.

Към всеки тестван тип банкнотообработваща машина могат да бъдат посочени още една или повече допълнителни машини от същия тип („допълнителни машини“). Въпреки че не са били тествани от НЦБ от Евросистемата, те са посочени в списъка на тази уебстраница въз основа на писмена гаранция от производителя, че са снабдени със същите хардуер и софтуер, поради което притежават и същите основни функционалности, определени в Решение ЕЦБ/2010/14, каквито има и тестваният тип банкнотообработваща машина. Такива допълнителни машини се посочват в списъка заедно с тествания тип банкнотообработваща машина.

Тест за откриване на фалшификати

В теста за фалшификати се използва стандартизиран тестов комплект, съставен от истински евробанкноти, образци на открити в обращение фалшификати и допълнителни, създадени от Евросистемата мостри, които имитират определени характеристики на евробанкнотите.

В допълнение към това отделните НЦБ могат да използват образци на фалшиви банкноти от съответната държава, така че да се отрази възможно най-актуалното положение при фалшификатите. Общите процедури за тестване и редовното обновяване на тестовия комплект гарантират, че използването на новооткритите местни фалшификати не води до разлики в стандартите между националните тестове.

Образците на фалшификати, смесени с евробанкноти, се подлагат на проверка във всички купюри, серии, положения и варианти за зареждане, поддържани от съответния тип машина.

Банкнотообработващите машини преминават успешно теста, ако: а) никой от фалшификатите и допълнителните мостри, изработени от Евросистемата, не бъде класифициран като истинска евробанкнота (категория 4а или 4б от Приложение ІІа или ІІб към Решение ЕЦБ/2010/14); б) най-малко 90 % от тестваните евробанкноти бъдат класифицирани като годни; в) всички евробанкноти от купюри и/или серии, които машината не поддържа, или които са подадени в положение за зареждане, което машината не поддържа, бъдат отхвърлени от нея. В допълнение към това тестът при машините за самообслужване е успешен, ако не повече от 1% от евробанкнотите не са сортирани като истински евробанкноти (категории 4а или 4б), а при машините за самообслужване с функция за проследяване на титуляра най-малко 90% от фалшификатите са класифицирани в категория 2 или 3 (Таблица 1) съгласно Приложение ІІа към Решение ЕЦБ/2010/14.

Евросистемата обновява тестовия комплект приблизително на всеки два месеца, така че да гарантира, че тестовете се извършват с новооткритите в обращение фалшификати.

Тест за установяване на годност

Тестът за годност се извършва с комплект истински евробанкноти, които имат дефекти, подобни на дължащите се на ежедневна употреба в обращение. Тези евробанкноти се зареждат в банкнотообработващата машина във всички положения, които тя поддържа. Тестът е преминат успешно, ако не повече от 5 % от негодните евробанкноти са класифицирани в категория 4а съгласно Приложение ІІа или ІІб към Решение ЕЦБ/2010/14.

Тест на системата за проследяване

Тестът на системата за проследяване, който се прилага единствено при машини за самообслужване, е преминат успешно, ако банкнотообработващата машина съхранява данни за титуляра на сметката за всички евробанкноти, класифицирани в категории 2 и 3 от таблица 1 от Приложение IIa към Решение ЕЦБ/2010/14, и ако свързва надеждно всички тези евробанкноти с данните на съответния титуляр.

Публикуване на резултатите от тестовете за успешно преминалите тест типове банкнотообработващи машини

В списъка са включени само типовете банкнотообработващи машини, които успешно са преминали тест, проведен от НЦБ. Вижте списъка на успешно тествани машини.