Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Списък на устройства за проверка за истинност на банкноти, преминали успешно тест

Въведение

Тази страница съдържа редовно актуализиран списък на тестваните устройства за проверка за истинност на банкноти. Нейното предназначение е да Ви помогне да изберете най-подходящото за Вашите нужди оборудване за откриване на фалшификати. Устройствата са тествани с най-често откриваните в обращение фалшификати към датата на теста. С оглед на цялостното развитие на събитията във връзка с епидемията от коронавирус (COVID-19) и произтичащите от нея ограничения върху пътуването, наложени от властите, които възпрепятстват годишното изпитване на устройствата, Евросистемата реши да остави в списъка успройствата, които в момента не могат да бъдат тествани, до края на юни 2020 г.

Евросистемата ще разгледа отново ситуацията най-късно до средата на юни 2020 г.

Можете да изтеглите целия списък (в PDF формат) или да използвате функцията за търсене по-долу.

Резултати от тестовете

Забележки
 1. Не е ясно дали устройството е в съответствие с национално законодателство или законодателство на Европейския съюз в областта на здравеопазването и безопасността.
 2. Устройството не обработва всички купюри. Свържете се с доставчика за повече информация относно обработваните купюри.
 3. Устройството поддържа зареждане на банкнотите във всички положения.
 4. Устройството поддържа зареждане на банкнотите само в едно положение.
  1. Правилното положение е ясно обозначено на устройството.
  2. Правилното положение не е (ясно) обозначено на устройството.
 5. Фирмата не е пояснила кои елементи за истинност се проверяват от устройството.
 6. За информация относно наличието на ръководство за експлоатация на избрания от Вас език се свържете с доставчика.
 7. В ръководството за експлоатация липсват инструкции за начина и честотата на поддръжка на устройството, необходими за по-нататъшното му правилно функциониране.
 8. Потребителят не може да провери настоящата софтуерна версия, използвана от устройството.

Използване на устройства и банкнотообработващи машини

Посочените устройства не се квалифицират като банкнотообработващи машини по смисъла на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти. Следователно те не могат да се използват от кредитни институции или други лица, работещи с пари в брой, за автоматична проверка за истинност на евробанкноти, предназначени за връщане в обращение чрез банкомати и други автоматични касови машини за самообслужване.

За резултатите от тестовете вижте списъка от успешно тествани типове банкнотообработващи машини (в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от Регламент на Съвета (ЕО) 1338/2001, изменен с Регламент на Съвета (ЕО) 44/2009).

Клауза за изключване на отговорност във връзка с тестовете и резултатите

 1. Доколкото е известно на ЕЦБ и на НЦБ, използваните в теста фалшиви евробанкноти са тези, които се откриват най-често в обращение в еврозоната по време на последното обновяване на използвания тестов комплект. Тъй като ЕЦБ и НЦБ не могат да предвидят или да изключат възможността за поява на нови видове фалшификати след обновяването на тестовия комплект, производителите са отговорни за редовното повторно тестване на различните типове устройства. Също така дистрибуторите и потребителите на тези устройства са отговорни за периодичното актуализиране на сензорите за проверка за истинност в устройствата с цел откриване на нови фалшификати.
 2. В степента, позволена от законодателството, ЕЦБ и НЦБ не поемат никаква отговорност за (i) преки или косвени вреди, причинени в резултат на извършването на тестовете или публикуването, непубликуването или отстраняването на резултатите от тестовете от тази страница на уебсайта на ЕЦБ, или за (ii) резултатите от тестовете. Централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) и централната банка на Португалия (Banco de Portugal) са заявили отделни клаузи за изключване на отговорност.1
 3. Публикуваните резултати от тестовете не съдържат и не предполагат препоръка от страна на ЕЦБ или на НЦБ трети страни да използват или да не използват типовете тествани устройства.
 4. Настоящото становище не предполага гаранция, явна или косвена, от страна на ЕЦБ или на НЦБ, за способността на видовете тествани устройства да откриват фалшиви евробанкноти непрекъснато и безпогрешно, нито по отношение на годността им за употреба или целта им, независимо дали потребителите на устройствата спазват инструкциите за експлоатация.

1 Клауза за изключване на отговорност (2) на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank)

Централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank) не поема никаква отговорност за (i) преки или косвени вреди, свързани с извършването на тестовете или публикуването, непубликуването или премахването на резултатите от тестовете от тази страница на уебсайта на ЕЦБ, или за (ii) резултатите от тестовете, освен ако такава вреда е предизвикана умишлено или поради груба небрежност от страна на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank). В допълнение, остава в сила ограничаването на отговорност, предвидено в общата клауза за изключване на отговорност на централната банка на Германия (Deutsche Bundesbank).

1 Клауза за изключване на отговорност (2) на централната банка на Португалия (Banco de Portugal)

Извършването на тестовете и публикуването, непубликуването или премахването на резултатите от тестовете от тази страница на уебсайта на ЕЦБ не предполагат поемане на каквато и да е отговорност в случай на преки или косвени вреди, свързани с това.