Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Lista över testad utrustning för äkthetskontroll av sedlar

Inledning

På denna sida återfinns en regelbundet uppdaterad lista över testad utrustning för äkthetskontroll av sedlar som hjälper dig att välja den utrustning för upptäckt av förfalskningar som är lämpligast för dina behov. Utrustningen har testats med de vanligast förekommande förfalskningarna vid tidpunkten för testet. För viss utrustning har den årliga testningen dock inte kunnat genomföras till följd av den allmänna händelseutvecklingen efter utbrottet av corona (covid-19) och de reserestriktioner som myndigheterna har infört. Eurosystemet har därför beslutat att den utrustning som inte har kunnat testas ska stå kvar i listan fram till slutet av juni 2020.

Eurosystemet kommer att göra en förnyad bedömning av situationen senast i mitten av juni 2020.

Man kan antingen ladda ned hela listan (som PDF) eller använda sökfunktionen i fältet nedan.

Testresultat

Anmärkningar
 1. Det är oklart huruvida utrustningen överensstämmer med nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning för hälsa och säkerhet.
 2. Utrustningen kan inte hantera alla valörer. Kontakta leverantören för information om vilka valörer som kan hanteras.
 3. Utrustningen hanterar alla inmatningsriktningar.
 4. Utrustningen hanterar bara en inmatningsriktning.
  1. Korrekt inmatning visas tydligt på utrustningen.
  2. Korrekt inmatning visas inte (tydligt) på utrustningen.
 5. Företaget har inte lämnat information om vilka säkerhetsdetaljer utrustningen kontrollerar.
 6. Kontakta leverantören för information om bruksanvisning på ert språk.
 7. Bruksanvisningen saknar instruktioner för hur och hur ofta utrustningen behöver underhållas för att fungera korrekt.
 8. Användaren kan inte ta reda på vilken programvaruversion utrustningen använder.

Användning av utrustning för sedelhantering

Utrustningarna i tabellen räknas inte som sedelhanteringsmaskiner så som de definieras i beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar. De kan alltså inte användas av kreditinstitut och andra som hanterar kontanter för automatisk äkthetskontroll av eurosedlar som ska återcirkuleras genom sedelautomater och andra självbetjäningsapparater för kontanter.

För testresultat för sedelhanteringsmaskiner se listan Godkända sedelhanteringsmaskiner (i enlighet med artikel 6.1a i rådets förordning (EG) 1338/2001 ändrad av rådets förordning (EC) 44/2009).

Ansvarsfriskrivning för tester och resultat

 1. De falska eurosedlarna som används i testet är, såvitt ECB och de nationella centralbankerna vet, de som oftast är i omlopp i euroområdet vid den tidpunkt då testbunten senast uppdaterades. Eftersom ECB och de nationella centralbankerna inte kan förutse eller utesluta möjligheten att nya typer av förfalskningar kommer i omlopp efter det att testbunten uppdaterades är tillverkarna ansvariga för att regelbundet omtesta sina utrustningar. Dessutom är distributörer och användare av dessa utrustningar ansvariga för att periodvis uppdatera de kontrollanordningar som finns i utrustningarna för att kunna upptäcka nya typer av förfalskningar.
 2. I den mån det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning tar ECB och de nationella centralbankerna inget som helst ansvar för 1) direkt eller indirekt skada som förorsakas av testernas utförande, eller om testresultaten publiceras eller inte publiceras eller tas bort från denna sida på ECB:s webbplats, eller 2) testresultaten. Deutsche Bundesbank och Banco de Portugal har separata ansvarsfriskrivningar.1
 3. De publicerade testresultaten innehåller eller implicerar inte någon rekommendation från ECB eller de nationella centralbankerna till tredje part att denne bör eller inte bör använda den testade utrustningen.
 4. Denna rapport innebär ingen garanti från ECB eller de nationella centralbankerna, varken uttryckligen eller underföstått, att de testade apparaterna kontinuerligt och felfritt kan upptäcka förfalskade eurosedlar, eller om de är brukbara, oavsett om apparatens användare uppfyller användarkraven eller inte.

1 Deutsche Bundesbanks ansvarsfriskrivning 2):

Deutsche Bundesbank accepterar inget som helst ansvar för 1) direkt eller indirekt skada relaterad till testernas utförande, om testresultaten publiceras eller inte publiceras eller om dessa tas bort från denna sida på ECB:s webbplats eller för 2) testresultaten, om sådan skada inte orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet från Deutsche Bundesbanks sida. Dessutom gäller de begränsningar som anges i Deutsche Bundesbanks allmänna ansvarsfriskrivning.

1 Banco de Portugals ansvarsfriskrivning 2):

Testernas utförande, om de publiceras eller inte publiceras eller om testresultaten tas bort från denna sida på ECB:s webbplats, medför inget som helst ansvar för vare sig direkt eller indirekt skada orsakad i samband med detta.