SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Oversigt over udstyr til ægthedskontrol af pengesedler, som er testet med et positivt resultat

Indledning

På denne side findes en liste over udstyr til ægthedskontrol af pengesedler. Listen bliver jævnligt opdateret, og den kan være en hjælp til at vælge det rigtige udstyr til detektering af falske sedler. Udstyret er testet med de falske sedler, som hyppigst var i omløb på testtidspunktet. I betragtning af den generelle udvikling i forbindelse med udbruddet af coronavirus (covid-19) og myndighedernes rejsebegrænsninger, som forhindrer den årlige test af visse typer udstyr, har Eurosystemet besluttet at beholde det udstyr, som ikke kan testes i øjeblikket, på listen indtil udgangen af juni 2020.

Eurosystemet vurderer situationen igen senest i midten af juni 2020.

Hele listen kan downloades som pdf-fil. Det er også muligt at bruge søgefunktionen i feltet nedenfor.

Testresultater

Bemærkninger
 1. Det er ikke klart, hvorvidt udstyret opfylder national eller EU-lovgivning på sundheds- og sikkerhedsområdet.
 2. Udstyret kan ikke kontrollere alle seddelværdier. Kontakt venligst leverandøren, hvis De ønsker information om, hvilke seddelværdier udstyret kan kontrollere.
 3. Sedlerne kan kontrolleres uanset ilægningsretning.
 4. Sedlerne kan kun kontrolleres, hvis de lægges i én bestemt retning.
  1. Det fremgår klart af udstyret, hvordan sedlerne skal vende.
  2. Det fremgår ikke (klart) af udstyret, hvordan sedlerne skal vende.
 5. Virksomheden har ikke oplyst om, hvilke sikkerhedselementer udstyret tjekker.
 6. Kontakt venligst leverandøren, hvis De ønsker at vide, om der findes en brugsanvisning på Deres sprog.
 7. Brugsanvisningen indeholder ikke tilstrækkelig information om, hvordan og hvor ofte udstyret kræves vedligeholdt, for at det kan blive ved med at fungere efter hensigten.
 8. Brugeren kan ikke se, hvilken softwareversion der findes i udstyret.

Anvendelse af udstyr og maskiner/automater til seddelhåndtering

Udstyret omfatter ikke maskiner til håndtering af pengesedler som defineret i afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler. Det kan derfor ikke anvendes af kreditinstitutter og andre kontanthåndterende virksomheder til at foretage en automatisk ægthedskontrol, inden sedlerne recirkuleres via pengeautomater eller andre kundebetjente automater.

Testresultater for maskiner/automater til håndtering af pengesedler findes i oversigten: Testede og godkendte typer maskiner til håndtering af pengesedler (som nævnt i artikel 6, stk. 1a, i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 44/2009).

Ansvarsfraskrivelse for test og resultater

 1. De falske eurosedler, der anvendes i testen, er efter ECB's og de nationale centralbankers bedste overbevisning dem, der oftest findes i omløb i euroområdet på det tidspunkt, det anvendte bundt med testsedler sidst blev opdateret. Da ECB og de nationale centralbanker hverken kan forudse eller udelukke muligheden af, at der kommer nye former for falske sedler i omløb efter opdateringen af det anvendte bundt med testsedler, er fabrikanten ansvarlig for jævnligt at lade de forskellige typer af udstyr teste. Distributører og brugere af udstyret er endvidere ansvarlige for med jævne mellemrum at opdatere de sensorer, der anvendes til ægthedskontrollen, så de kan detektere nye former for falske sedler.
 2. Inden for lovens rammer påtager ECB og de nationale centralbanker sig intet ansvar for i) direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse med udførelsen af disse test, eller offentliggørelsen af testresultater, manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelse af testresultater fra denne side på ECB's websted eller ii) for testresultaterne. Deutsche Bundesbank og Banco de Portugal har særskilte ansvarsfraskrivelser.1
 3. De offentliggjorte testresultater indeholder eller indebærer ingen anbefaling fra ECB eller de nationale centralbanker til tredjeparter om at anvende/ikke anvende den testede udstyrstype.
 4. Denne erklæring om ansvarsfraskrivelse indebærer hverken en eksplicit eller en implicit garanti fra ECB eller de nationale centralbanker for, at den testede type udstyr kontinuerligt og uden fejl kan detektere falske eurosedler, eller for dets egnethed til opgaven eller dets formål, uanset om brugerne af udstyret opfylder de krav, der stilles til dem eller ej.

1Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank påtager sig intet ansvar for i) direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med udførelsen af disse test, offentliggørelsen eller den manglende offentliggørelse af testresultater eller fjernelsen af disse fra denne side på ECB's websted eller ii) for testresultaterne, medmindre tabet er opstået som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling fra Deutsche Bundesbanks side. Desuden finder den ansvarsbegrænsning, der findes i Deutsche Bundesbanks overordnede ansvarsfraskrivelse, fortsat anvendelse.

1 Ansvarsfraskrivelse (2) for test udført af Banco de Portugal

Udførelsen af test, offentliggørelsen af testresultater, manglende offentliggørelse eller fjernelse af testresultater fra denne side på ECB's websted indebærer ikke nogen form for erstatningspligt som følge af direkte eller indirekte tab opstået i forbindelse hermed.