Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Lijst van geteste en goedgekeurde bankbiljettendetectieapparaten

Inleiding

Op deze pagina vindt u een lijst van geteste bankbiljettendetectieapparaten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en kan als hulpmiddel dienen bij het kiezen van de voor u meest geschikte apparatuur om vervalsingen te ontdekken. De apparaten zijn getest met behulp van de vervalsingen die op het moment van testen het vaakst in circulatie werden aangetroffen. Met het oog op de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en de daarmee samenhangende, door de autoriteiten opgelegde reisbeperkingen die de jaarlijkse test van bepaalde apparaten onmogelijk maken, heeft het Eurosysteem besloten om apparaten die op dit moment niet kunnen worden getest tot eind juni 2020 op de lijst te houden.

Het Eurosysteem buigt zich uiterlijk medio juni 2020 opnieuw over de situatie.

U kunt de volledige lijst downloaden (als PDF-bestand) of de zoekfunctie hieronder gebruiken.

Testresultaten

Opmerkingen
 1. Het is niet duidelijk of het apparaat voldoet aan enige nationale en/of EU-arbowetgeving.
 2. De machine kan niet alle coupures aan. Gelieve contact op te nemen met de leverancier voor informatie over de coupures die de machine wel aankan.
 3. Het apparaat kan alle invoerrichtingen aan.
 4. Het apparaat kan slechts één invoerrichting aan.
  1. De juiste invoerrichting staat duidelijk op het apparaat aangegeven.
  2. De juiste invoerrichting staat niet (duidelijk) op het apparaat aangegeven.
 5. Het bedrijf heeft niet duidelijk gemaakt welke echtheidskenmerken de machine controleert.
 6. Vraag de leverancier of er een gebruikershandleiding in de taal van uw keuze beschikbaar is.
 7. In de gebruikershandleiding wordt niet uitgelegd hoe en hoe vaak het apparaat een onderhoudsbeurt moet krijgen om goed te blijven werken.
 8. De gebruiker kan niet verifiëren welke versie van de software het apparaat op enig moment gebruikt.

Gebruik van apparatuur en bankbiljettensorteermachines

De hier opgenomen apparaten gelden niet als bankbiljettensorteermachines als bedoeld in Besluit ECB/2010/14 inzake de echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten. Om deze reden kunnen de hieronder opgenomen apparaten niet door kredietinstellingen en andere geldverwerkers worden gebruikt voor automatische echtheidscontroles van eurobankbiljetten voor heruitgifte via geldautomaten en andere door cliënten bediende gelduitgiftemachines.

Voor de testresultaten van bankbiljettensorteermachines, zie de lijst van Geteste en goedgekeurde bankbiljettensorteermachines (zoals bedoeld in Artikel 6, lid 1a, van Verordening van de Raad (EG) 1338/2001, zoals gewijzigd door Verordening van de Raad (EG) 44/2009).

Disclaimer ten aanzien van tests en uitkomsten

 1. Naar het beste weten van de ECB en de NCB's worden voor de test de valse eurobankbiljetten gebruikt die in het eurogebied het meest algemeen in omloop zijn op het moment dat het bij de test gebruikte testpakket wordt geactualiseerd. Omdat de ECB en de NCB's niet kunnen voorzien of uitsluiten dat na actualisatie van het testpakket nieuwe soorten vervalsingen verschijnen, is het de verantwoordelijkheid van de fabrikanten de verschillende typen apparatuur regelmatig te laten hertesten. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de distributeurs en gebruikers van de apparaten om de detectiesensoren in hun apparaten regelmatig te laten actualiseren teneinde nieuwe vervalsingen te kunnen herkennen.
 2. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, wijzen de ECB en de NCB's alle aansprakelijkheid af voor: (i) rechtstreekse of gevolgschade voortvloeiend uit de uitvoering van de tests, uit het al dan niet publiceren of verwijderen van de testresultaten op/van deze pagina van de ECB-website, en (ii) de uitkomsten van de tests. Er zijn afzonderlijke disclaimers van de Deutsche Bundesbank en de Banco de Portugal.1
 3. De gepubliceerde testresultaten bevatten noch impliceren een aanbeveling van de zijde van de ECB of de nationale centrale banken dat derden het geteste apparaattype al dan niet zouden moeten gebruiken.
 4. Deze verklaring vormt op geen enkele wijze, impliciet noch expliciet, een garantie door de ECB of de nationale centrale banken dat de geteste apparaattypen continu en zonder fouten valse eurobankbiljetten kunnen detecteren, noch enige garantie betreffende hun geschiktheid voor gebruik of voor hun doel, ongeacht de vraag of de gebruikers van de machine de gebruikersvereisten volgen of niet.

1 Disclaimer (2) van de Deutsche Bundesbank:

De Deutsche Bundesbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (i) enige rechtstreekse of gevolgschade die verband houdt met de uitvoering van de tests, of met het al dan niet publiceren op of verwijderen van de testresultaten van deze ECB-websitepagina, noch voor (ii) de uitkomsten van de tests, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Deutsche Bundesbank. Daarnaast blijft de beperking van de aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de algemene disclaimer van de Deutsche Bundesbank van toepassing.

1 Disclaimer (2) van de Banco de Portugal:

De uitvoering van de tests en het al dan niet publiceren op of verwijderen van de testresultaten van deze ECB-websitepagina impliceert op geen enkele wijze dat aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enige rechtstreekse of gevolgschade die met deze feiten verband houdt.