Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Wykaz przyrządów do sprawdzania autentyczności banknotów przetestowanych z wynikiem pozytywnym

Wprowadzenie

Na tej stronie znajduje się regularnie aktualizowany wykaz przetestowanych przyrządów do sprawdzania autentyczności banknotów. Na jego postawie można wybrać narzędzie do wykrywania falsyfikatów najlepiej dostosowane do swoich potrzeb. Przyrządy sprawdzano za pomocą falsyfikatów, które w dacie testu najczęściej występowały w obiegu. Z powodu ogólnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa (COVID-19) oraz tego, że ograniczenia podróży wprowadzone przez rządy uniemożliwiają przeprowadzenie corocznych testów niektórych przyrządów, Eurosystem postanowił, że przyrządy, których obecnie nie można przetestować, pozostaną w tym wykazie przynajmniej do końca czerwca 2020 roku.

Eurosystem dokona ponownej oceny sytuacji najpóźniej w połowie czerwca 2020 roku.

Można pobrać pełny wykaz (w formacie pdf) lub skorzystać z wyszukiwania dynamicznego – w tym celu należy wpisać szukane wyrażenie we wskazanym polu.

Wyniki testów

Uwagi
 1. Nie sprecyzowano, czy przyrząd jest zgodny z krajowymi lub unijnymi przepisami BHP.
 2. Przyrząd nie obsługuje wszystkich nominałów. W celu uzyskania informacji o obsługiwanych nominałach należy skontaktować się z dostawcą przyrządu.
 3. Przyrząd obsługuje banknoty wprowadzane we wszystkich ułożeniach.
 4. Przyrząd obsługuje banknoty wprowadzane tylko w jednym ułożeniu.
  1. Na przyrządzie jest jasna informacja o prawidłowym ułożeniu.
  2. Na przyrządzie nie ma (jasnej) informacji o prawidłowym ułożeniu.
 5. Firma nie podała dokładnie, jakie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności sprawdza dany przyrząd.
 6. W sprawie uzyskania instrukcji obsługi w wybranym języku należy skontaktować się z dostawcą przyrządu.
 7. W instrukcji obsługi nie podano, w jaki sposób i jak często należy serwisować przyrząd, by zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.
 8. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia, jaka wersja oprogramowania jest aktualnie zainstalowana.

Korzystanie z przyrządów i urządzeń do obsługi banknotów

Należy zauważyć, że wymienione przyrządy nie są urządzeniami do obsługi banknotów w rozumieniu decyzji EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro. Poniższe przyrządy nie mogą być zatem stosowane przez instytucje kredytowe i inne podmioty zajmujące się obsługą gotówki do automatycznego sprawdzania autentyczności banknotów euro przeznaczonych do ponownego wprowadzenia do obiegu za pomocą bankomatów i innych urządzeń wydających banknoty obsługiwanych przez klienta.

Wyniki testów urządzeń do obsługi banknotów dostępne są w wykazie urządzeń do obsługi banknotów przetestowanych z wynikiem pozytywnym (o którym mowa w art. 6 ust. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1388/2001 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009).

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczące testów i ich wyników

 1. W testach stosuje się takie falsyfikaty banknotów euro, które – zgodnie z najlepszą wiedzą EBC i krajowych banków centralnych – najpowszechniej występowały w obiegu w strefie euro w czasie ostatniej aktualizacji zestawu próbnego. Ponieważ EBC i krajowe banki centralne nie mogą przewidzieć ani wykluczyć pojawienia się nowych rodzajów falsyfikatów już po aktualizacji zestawu próbnego, producenci powinni regularnie poddawać poszczególne typy przyrządów powtórnym testom. Ponadto dystrybutorzy i użytkownicy przyrządów powinni okresowo aktualizować wbudowane w nie czujniki kontrolne, aby zapewnić wykrywanie nowych falsyfikatów.
 2. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne nie ponoszą odpowiedzialności a) za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z przeprowadzenia testów bądź z ogłoszenia, nieogłoszenia lub usunięcia ze strony EBC ich wyników ani b) za rezultaty testów. Banki centralne Niemiec i Portugalii złożyły odrębne oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności1.
 3. Opublikowane wyniki testów nie stanowią ani nie mają sugerować rekomendacji ze strony EBC lub krajowych banków centralnych, zalecającej osobom trzecim stosowanie lub niestosowanie przetestowanego typu przyrządu.
 4. Niniejsze oświadczenie nie stanowi bezpośredniej ani domniemanej gwarancji ze strony EBC lub krajowych banków centralnych, że przetestowane typy przyrządów są w stanie rozpoznawać falsyfikaty banknotów euro nieprzerwanie i bezbłędnie, ani też gwarancji ich zdatności do użytku lub przydatności do określonego celu, niezależnie od tego, czy użytkownicy przestrzegają odpowiednich wymogów.

1 Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 2) złożone przez Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nie ponosi odpowiedzialności a) za szkody bezpośrednie lub pośrednie związane z przeprowadzeniem testów oraz z ogłoszeniem, nieogłoszeniem lub usunięciem ze strony EBC ich wyników ani b) za rezultaty testów, o ile szkody takie nie powstały w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania ze strony Deutsche Bundesbank. Ponadto stosuje się ograniczenie odpowiedzialności zawarte w ogólnym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności Deutsche Bundesbank.

1 Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 2) złożone przez Banco de Portugal

Przeprowadzenie testów oraz ogłoszenie, nieogłoszenie lub usunięcie ze strony EBC ich wyników nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za związane z tym szkody bezpośrednie lub pośrednie.