Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Seznam úspěšně přezkoušených zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Úvod

Tato stránka obsahuje pravidelně aktualizovaný seznam přezkoušených zařízení pro ověřování pravosti bankovek, s jehož pomocí si vyberete zařízení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Při zkouškách se používají padělky, které jsou v danou chvíli nejhojněji zastoupeny v oběhu. Vzhledem k celkovému vývoji v souvislosti se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 a s návaznými úředními omezeními cestování, která ztěžují provádění každoročních zkoušek určitých zařízení, přijal Eurosystém rozhodnutí ponechat tato zařízení, která v současnosti nelze podrobit zkouškám, na seznamu do konce června 2020.

Nejpozději do poloviny června 2020 Eurosystém situaci znovu posoudí.

Můžete si buď stáhnout kompletní seznam (ve formátu PDF) nebo využít funkci vyhledávání pomocí příslušného políčka níže.

Výsledky zkoušek

Poznámky
 1. Není zřejmé, zda zařízení splňuje všechny příslušné hygienické a bezpečnostní právní předpisy platné na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Evropské unie.
 2. Zařízení nezpracovává všechny nominální hodnoty. S žádostí o informace, které nominální hodnoty zařízení zpracovává, se prosím obraťte na dodavatele.
 3. Zařízení umožňuje vkládání bankovek všemi směry.
 4. Zařízení umožňuje vkládání bankovek pouze jedním směrem.
  1. Správný směr vkládání bankovek je na zařízení zřetelně vyznačen.
  2. Správný směr vkládání bankovek není na zařízení (zřetelně) vyznačen.
 5. Společnost neposkytla údaje o tom, které ochranné prvky zařízení kontroluje.
 6. S žádostí o informace, zda je k dispozici návod k použití ve vámi zvoleném jazyce, se prosím obraťte na dodavatele.
 7. V návodu k použití nejsou obsaženy informace o tom, jakým způsobem a jak často je nezbytné provádět u zařízení servisní kontroly, aby nadále správně fungovalo.
 8. Uživatel nemůže ověřit stávající verzi softwaru, kterou zařízení používá.

Použití zařízení a strojů na zpracování bankovek

Zařízení uvedená na seznamu se nepovažují za stroje na zpracování bankovek ve smyslu rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu. Zařízení uvedená níže tedy nemohou používat úvěrové instituce nebo další subjekty zpracovávající hotovost k automatickému ověřování eurobankovek určených k navracení do oběhu prostřednictvím bankomatů a jiných zákazníky obsluhovaných strojů vydávajících hotovost.

Výsledky zkoušek strojů na zpracování bankovek naleznete pod odkazem Typy strojů na zpracování bankovek, které obstály při zkouškách (na který se odkazuje v čl. 6 odst. 1a nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ve znění nařízení Rady (ES) č. 44/2009).

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti v souvislosti s testováním a jeho výsledky

 1. Při zkouškách se používají takové padělky eurobankovek, které se podle nejlepšího vědomí ECB a národních centrálních bank nejběžněji objevují v oběhu v eurozóně v době sestavování nejnovější použité zkušební sady bankovek. Jelikož ECB a národní centrální banky nemohou předvídat či vyloučit možnost, že se po sestavení nejnovější zkušební sady bankovek objeví nové typy padělků, jsou výrobci odpovědní za to, aby byly jednotlivé typy jejich zařízení pravidelně podrobovány opakovaným zkouškám. Distributoři a uživatelé těchto zařízení pak odpovídají za to, že budou pravidelně pořizovat nové verze čidel pro ověřování pravosti bankovek, které jsou součástí těchto zařízení, tak, aby tato zařízení dokázala rozpoznávat i nové padělky.
 2. V rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, nepřijímá ECB ani národní centrální banky jakoukoli odpovědnost za (i) přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku provádění těchto zkoušek, zveřejnění nebo nezveřejnění výsledků zkoušek na této internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky či (ii) za výsledky zkoušek. Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal uvádějí samostatná prohlášení o vyloučení odpovědnosti.1
 3. Zveřejněné výsledky zkoušek neobsahují ani nenaznačují žádné doporučení ze strany ECB nebo národních centrálních bank v tom smyslu, že by třetí strany měly nebo neměly přezkoušené typy zařízení používat.
 4. Toto prohlášení nepředstavuje výslovnou ani nepřímou záruku ze strany ECB nebo národních centrálních bank v tom smyslu, že typy zařízení, které byly přezkoušeny, dokáží trvale a bezchybně rozpoznávat padělky eurobankovek, ani žádnou záruku ohledně jejich použitelnosti nebo jejich účelu, bez ohledu na to, zda uživatelé těchto zařízení splňují pravidla pro jejich používání.

1 Prohlášení (2) Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti:

Deutsche Bundesbank nenese žádnou odpovědnost i) za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody související s prováděním těchto zkoušek, zveřejněním nebo nezveřejněním výsledků zkoušek na této internetové stránce ECB nebo jejich odstraněním z této stránky ani ii) za výsledky zkoušek, pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku záměru nebo hrubé nedbalosti ze strany Deutsche Bundesbank. Navíc nadále platí omezení odpovědnosti vyplývající z obecného prohlášení Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti.

1 Prohlášení (2) Banco de Portugal o vyloučení odpovědnosti:

Provádění zkoušek, zveřejnění nebo nezveřejnění výsledků zkoušek na této internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky nezakládá odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které s těmito úkony mohou souviset.